Regel 147

Regel 147 er en sikker havn-bestemmelse under Securities Act av 1933 som unntar visse intrastatlige tilbud fra registreringskravene i de føderale verdipapirlovene. For å kvalifisere for unntaket må utstederen tilfredsstille en rekke betingelser, inkludert at:

Tilbudet er kun gitt til innbyggere i staten der utstederen er organisert og driver virksomhet;

Utstederen må ha sitt hovedkontor i denne staten;

Minst 80 % av tilbudsprovenyet må brukes til et bona fide forretningsformål i staten; og

Utstederen må ikke være gjenstand for diskvalifikasjon i henhold til regel 505 eller 506 i regel D.

Rule 147 safe harbor er ikke tilgjengelig for tilbud av verdipapirer fra såkalte "blank check"-selskaper.

Hva er datoen for regel 144?

Regel 144-datoen er datoen da en investor er kvalifisert til å selge begrensede verdipapirer. Datoen bestemmes av hvor lenge verdipapirene har vært holdt og type verdipapir. Regel 144 krever generelt at et verdipapir holdes i minst seks måneder før det kan selges, men det finnes unntak for visse typer verdipapirer.

Gjelder regel 144 private selskaper?

Regel 144 gjelder for private selskaper dersom de oppfyller følgende vilkår:

1. Selskapet er ikke underlagt rapporteringskravene i Securities Exchange Act of 1934.

2. Selskapet har en offentlig flytende virksomhet på mindre over 75 millioner dollar.

3. Selskapet er ikke et investeringsselskap.

4. Selskapet er ikke konkurs.

Hvis et privat selskap oppfyller alle vilkårene ovenfor, kan regel 144 brukes til å selge begrensede verdipapirer. Regel 144 stiller visse krav til selgere, inkludert en holdeperiode på seks måneder, og krever at verdipapirene selges i samsvar med SEC-forskriftene.

Hva er en rettet emisjonstransaksjon?

En rettet emisjon er en transaksjon mellom et selskap og et lite antall investorer, vanligvis utført uten bruk av et offentlig tilbud. Rettede emisjoner gjøres ofte for å skaffe kapital, men kan også brukes til andre formål som å kjøpe ut eksisterende aksjonærer. Private plasseringstransaksjoner gjøres vanligvis ved bruk av en plasseringsagent.

Kan private selskaper bruke regel 147?

Ja, private selskaper kan bruke regel 147. Regel 147 er en trygg havn-bestemmelse som lar selskaper skaffe kapital gjennom salg av verdipapirer uten å måtte registrere verdipapirene hos SEC. Regelen skal gjøre det lettere for små bedrifter å skaffe kapital ved å unnta dem fra noen av de kostbare og tidkrevende registreringskravene. For å kvalifisere for unntaket, må selskaper oppfylle visse krav, inkludert å være innlemmet i USA og ha et flertall av deres forretningsdrift og ansatte lokalisert i USA.

Hva er regel 144-oppbevaringsperioden?

I henhold til regel 144 i Securities Act av 1933, kan en ikke-tilknyttet aksjonær videreselge begrensede eller kontrollere verdipapirer hvis visse betingelser er oppfylt, inkludert en holdeperiode på minst seks måneder. Regelen er ment å åpne for offentlig videresalg av verdipapirer som ble anskaffet i en rettet emisjon eller annen unntatt transaksjon, samtidig som investorene beskyttes ved å sikre at verdipapirene holdes i tilstrekkelig lang tid.

Beholdningsperioden på seks måneder begynner på datoen da verdipapirene først ble anskaffet, enten det er gjennom et kjøp, en gave eller annen transaksjon. Dersom verdipapirene ble ervervet i forskjellige transaksjoner, vil holdeperioden begynne på datoen for det tidligste ervervet.

Etter at seks måneders holdeperiode er utløpt, kan aksjonæren videreselge verdipapirene i et offentlig tilbud eller til en akkreditert investor, med visse andre betingelser.