Forstå regel 10b5-1

Regel 10b5-1 i Securities Exchange Act av 1934 gir en trygg havn fra ansvar for innsidehandel for personer som handler verdipapirer basert på allerede eksisterende planer, forutsatt at disse planene ikke krever handler basert på vesentlig, ikke-offentlig informasjon.

Regelen ble vedtatt i 2000 som svar på bekymringer om at innsidere brukte innsideinformasjon til å handle verdipapirer for personlig vinning, og at det var vanskelig å bevise at disse handlene ble gjort med den hensikt å bryte lover om innsidehandel.

Regelen slår fast at en person ikke vil være ansvarlig for innsidehandel dersom vedkommende kan bevise at handelen ble foretatt i henhold til en plan som ble etablert før personen hadde vesentlige, ikke-offentlige opplysninger om selskapet.

Planen skal være skriftlig, og personen må ikke ha endret planen innen seks måneder før handel.

Regelen krever også at personen ikke har kjennskap til noen vesentlig, ikke-offentlig informasjon på tidspunktet planen etableres eller på tidspunktet for handelen.

Kan du avslutte en 10b5-1-plan? Ja, du kan si opp en 10b5-1-plan. Det er imidlertid visse vilkår som må være oppfylt for å gjøre det. Først må du gi beskjed til selskapet om at du har tenkt å avslutte planen. For det andre må du ha en gyldig grunn for å avslutte planen. Til slutt må du følge prosedyrene som er skissert i 10b5-1-planen.

Hva er elementene i sivil sak for brudd på regel 10b-5?

For å etablere en sivil sak for brudd på regel 10b-5, må saksøkeren bevise følgende elementer:

1. At saksøkte har gjort en vesentlig uriktig fremstilling eller utelatelse;
2. At tiltalte handlet med scienter (dvs. med den hensikt å lure eller bedrage investorene);
3. At feilpresentasjonen eller unnlatelsen ble gjort i forbindelse med kjøp eller salg av verdipapirer;
4. At saksøker påberopte seg feilfremstillingen eller unnlatelsen;
5. At saksøker ble skadelidende som følge av å påberope seg feilfremstillingen eller unnlatelsen.

Hvilken erstatning er tilgjengelig for en saksøker i henhold til seksjon 10 B og regel 10 b )( 5 i Securities Exchange Act av 1934?

Securities Exchange Act av 1934 regulerer sekundærmarkedet for verdipapirer i USA.

Der er to typer erstatning tilgjengelig for en saksøker etter denne loven:

1) Faktiske skader; og
2) Strafferstatning.

Faktiske skader er de som er pådratt som et direkte resultat av saksøktes handlinger, og er ment å kompensere saksøkeren for hans eller hennes tap.

Strafferstatning er derimot ikke ment å kompensere saksøker, men snarere å straffe saksøkte og avskrekke fremtidig lignende oppførsel.

For å få tilbake strafferstatning, må saksøker vise at saksøktes handlinger var forsettlige eller hensynsløse.

Hva er en 10b-5 mening?

En 10b-5-uttalelse er en mening utstedt av SEC som åpner for håndhevelse av verdipapirlover. Uttalelsen bygger på den oppfatning at det er en relasjon mellom investorer og verdipapirer, og at dette forholdet gir opphav til en plikt for utsteder til å offentliggjøre vesentlig informasjon.

Hvem kan være ansvarlig under 10b-5?

Det er fire hovedkategorier av individer som kan holdes ansvarlige i henhold til regel 10b-5 i Securities Exchange Act av 1934:

1) Enkeltpersoner som gir vesentlige uriktige fremstillinger eller utelatelser i forbindelse med kjøp eller salg av verdipapirer;
2) Enkeltpersoner som driver med innsidehandel;
3) Enkeltpersoner som deltar i manipulerende eller villedende praksis i forbindelse med kjøp eller salg av verdipapirer; og
4) Enkeltpersoner som deltar i en ordning for å svindle investorer.

Hver av disse kategoriene vil bli diskutert etter tur.

1) Enkeltpersoner som gir vesentlige uriktige fremstillinger eller utelatelser i forbindelse med kjøp eller salg av verdipapirer kan holdes ansvarlige i henhold til regel 10b-5. Dette inkluderer å gi falske eller villedende uttalelser om et verdipapir, eller utelate vesentlig informasjon som vil være nødvendig for å gjøre uttalelsene som ikke er villedende. For eksempel, hvis en person selger verdipapirer ved å fortelle potensielle investorer at verdipapirene er støttet av USAs fulle tro og kreditt når de ikke er det, kan personen holdes ansvarlig i henhold til regel 10b-5.

2) Enkeltpersoner som driver med innsidehandel kan holdes ansvarlige i henhold til regel 10b-5. Innsidehandel er generelt definert som handel på grunnlag av vesentlig, ikke-offentlig informasjon. For eksempel, hvis en person får vite at et selskap er i ferd med å bli kjøpt opp og kjøper aksjer i det selskapet på grunnlag av denne informasjonen, kan personen bli holdt ansvarlig i henhold til regel 10b-5.

3) Enkeltpersoner som deltar i manipulerende eller villedende praksis i forbindelse med kjøp eller salg av verdipapirer kan holdes ansvarlige i henhold til regel 10b-5.Dette inkluderer praksis som prismanipulasjon, vaskesalg og forfalskning. For eksempel, hvis en person kjøper og selger det samme verdipapiret i løpet av kort tid for å kunstig manipulere prisen på verdipapiret, kan personen holdes ansvarlig i henhold til regel 10b-5.

4) Personer som deltar i