Pakkede detaljinvesteringer og forsikringsbaserte produkter (PRIIPs)

Pakkede detaljinvesteringer og forsikringsbaserte produkter (PRIIPs) er investeringsprodukter som vanligvis selges til detaljinvestorer. De er typisk pakket sammen med forsikringsprodukter, og lover ofte høy avkastning med liten eller ingen risiko. Imidlertid er PRIIP-er ofte komplekse og ugjennomsiktige, og kan være svært risikable.

Når trådte PRIIPs i kraft?

EU-forordningen om nøkkelinformasjonsdokumenter (KID-er) for pakkede detalj- og forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPs) trådte i kraft 3. januar 2018. Forordningen krever at firmaer tilbyr, selger eller markedsfører PRIIP-er til detaljinvestorer i EU for å gi et nøkkelinformasjonsdokument (KID) i et standardisert format. KID-en må gjøres tilgjengelig for potensielle investorer gratis før de selges noen produkter.

Hva er UCITS KIID?

En UCITS KIID er et dokument med nøkkelinformasjon for investorer som må gis til potensielle investorer av UCITS-fond. KIID må inneholde informasjon om fondet, dets mål og gebyrer, og er utformet for å hjelpe investorer med å ta informerte beslutninger om hvorvidt de skal investere.

Gjelder MiFID for forsikringsselskaper?

Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) gjelder for forsikringsselskaper i den utstrekning de utfører aktiviteter som faller innenfor direktivets virkeområde, som for eksempel levering av investeringstjenester eller mottak og formidling av ordre.

Direktivet gjelder imidlertid ikke for forsikringsvirksomhet som sådan, som er regulert av nasjonale lover.

Hva er en PRIIPs Kiid?

En PRIIPs KIID er et nøkkelinformasjonsdokument som må gis til investorer i pakkede detaljhandels- og forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPs), i henhold til EUs PRIIPs-forordning.

PRIIPs-forordningen er utformet for å forbedre informasjonen som private investorer mottar om investeringsprodukter. Det krever at det gis en KIID for hver PRIIP, som angir nøkkelinformasjon om PRIIP i et standardisert format. Dette bør hjelpe investorer til å forstå og sammenligne ulike PRIIP-er før de tar en investeringsbeslutning.

KIID må gjøres tilgjengelig for investorer gratis, både før og etter at de har investert i en PRIIP. Den må gis i et kortfattet og lett forståelig format, og må inneholde følgende informasjon:

- navnet på PRIIP og produsenten;
- en beskrivelse av PRIIPs hovedtrekk;
- investeringsmålene til PRIIP;
- risikoen forbundet med å investere i PRIIP;
- forventet avkastning på investeringen;
- kostnadene forbundet med å investere i PRIIP; og
- hvordan PRIIPs ytelse beregnes.

Hva er en MiFID-investering?

En MiFID-investering er en investering som er underlagt direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID). MiFID er et EU-direktiv som regulerer finansmarkedene. Den ble introdusert i 2007 og revidert i 2014. MiFID II trådte i kraft 3. januar 2018.

MiFID verdipapirforetak er pålagt å gi et høyt nivå av investorbeskyttelse. De må overholde regler om oppførsel, klientklassifisering, beste utførelse og offentliggjøring av kostnader og gebyrer.

MiFID verdipapirforetak må også oppfylle kapitalkrav. Disse kravene er utformet for å sikre at bedrifter har nok økonomiske ressurser til å dekke risikoene sine.

Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) er et EU-direktiv som regulerer finansmarkedene. Den ble introdusert i 2007 og revidert i 2014. MiFID II trådte i kraft 3. januar 2018.

MiFID verdipapirforetak er pålagt å gi et høyt nivå av investorbeskyttelse. De må overholde regler om oppførsel, klientklassifisering, beste utførelse og offentliggjøring av kostnader og gebyrer.

MiFID verdipapirforetak må også oppfylle kapitalkrav. Disse kravene er utformet for å sikre at bedrifter har nok økonomiske ressurser til å dekke risikoene sine.