MiFID II: Definisjon, forskrifter, hvem det påvirker og formål

MiFID II: Definisjon, forskrifter, hvem det påvirker og formål.

Hvilke produkter er omfattet av MiFID II?

I EU er Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) et regelverk som trådte i kraft 3. januar 2018. Direktivet styrker investorbeskyttelsen og øker åpenheten i finansmarkedene. Det gjør den blant annet ved å innføre nye regler om produktintervensjon, posisjonsgrenser og markedsskaping.

I virkeområdet for MiFID II er alle finansielle instrumenter som omsettes på en handelsplass, eller over-the-counter (OTC). Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, aksjer, obligasjoner, derivater og strukturerte produkter.

Det er noen unntak fra omfanget av MiFID II, for eksempel for spot-valutakontrakter og visse OTC-derivatkontrakter som inngås mellom kvalifiserte motparter. Gjelder MiFID II for banker? Ja, MiFID II gjelder for banker. Det er imidlertid visse bestemmelser innenfor MiFID II som ikke gjelder for banker, som for eksempel kravet om å handle på regulerte markeder.

Når trådte MiFID 2 i kraft?

MiFID 2 trådte i kraft 3. januar 2018.

Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) er en EU-lov som gir harmonisert regulering for investeringstjenester på tvers av de 31 medlemslandene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). MiFID 2 er en oppdatering av det opprinnelige MiFID-direktivet som ble vedtatt i 2004.

Målet med MiFID 2 er å styrke investorbeskyttelsen og fremme rettferdighet og åpenhet i finansmarkedene. Direktivet oppnådde dette ved blant annet å innføre nye regler rundt produktstyring, posisjonsgrenser, algoritmisk handel og markedsstruktur.

MiFID 2 ble først foreslått i kjølvannet av den globale finanskrisen 2007-2008. Det tok nesten et tiår før direktivet ble ferdigstilt og vedtatt.

MiFID 2 har generelt blitt godt mottatt av finansnæringen. Noen har imidlertid kritisert direktivet for å være for komplekst og for å skape ujevne konkurransevilkår mellom ulike typer markedsaktører.

Hvordan påvirker MiFID II aksjeanalyse?

Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) ble introdusert i januar 2018 som et svar på den globale finanskrisen. Direktivet tar sikte på å øke åpenheten og redusere risikoen i finansmarkedene.

MiFID II påvirker aksjeanalysen på en rekke måter. En av de viktigste endringene er innføringen av et adskillelseskrav, som betyr at bedrifter nå må ta separat betalt for forsknings- og utførelsestjenester. Dette har ført til en nedgang i mengden forskning som er tilgjengelig, ettersom det nå er mindre sannsynlighet for at bedrifter produserer forskning som ikke er direkte knyttet til en transaksjon.

I tillegg har MiFID II innført en rekke nye regler og forskrifter vedrørende produksjon og distribusjon av forskning. For eksempel må bedrifter nå avsløre eventuelle interessekonflikter som kan eksistere, og all forskning må godkjennes av en utpekt person i firmaet.

Virkningen av MiFID II på aksjeanalyse har vært blandet. Mens direktivet har ført til en viss reduksjon i mengden forskning som er tilgjengelig, har det også innført større åpenhet og ansvarlighet i prosessen.

Hva er formålet med MiFID 2?

Markedsdirektivet for finansielle instrumenter (MiFID) er et EU-direktiv som regulerer finansmarkedene. Den ble først introdusert i 2004, og ble deretter revidert i 2007 og igjen i 2014. Den siste versjonen av MiFID, MiFID II, trådte i kraft 3. januar 2018.

MiFID II er utviklet for å forbedre investorbeskyttelsen og fremme rettferdighet og åpenhet i finansmarkedene. Det gjør den ved for eksempel å innføre nye regler rundt salg av komplekse finansielle produkter, og ved å øke rapporteringskravene til verdipapirforetak. MiFID II søker også å gjøre det enklere for investorer å sammenligne gebyrer og gebyrer knyttet til ulike finansielle produkter.