Z-obligasjonsdefinisjon

En Z-obligasjon er en type obligasjon som har en kupongrente som tilbakestilles periodisk basert på endringer i en referanserente, typisk en renteindeks. Referanserenten brukes på et nominelt beløp for å bestemme kupongutbetalingene. Z-obligasjoner er også kjent som obligasjoner med flytende rente eller obligasjoner med variabel rente.

Hva er de 5 typene obligasjoner?

De fem typene bindinger er ioniske, kovalente, metalliske, hydrogen og van der Waals.

Ionebindinger dannes når ett atom donerer et elektron til et annet atom. Dette skaper en ladet partikkel, eller ion, som tiltrekkes av den motsatte ladningen.
Kovalente bindinger dannes når to atomer deler elektroner. Dette skaper en sterk binding mellom atomene.
Metalliske bindinger dannes når elektroner deles mellom metallatomer. Dette skaper et gitter av metallatomer som er sterkt bundet til hverandre.
Hydrogenbindinger dannes når et hydrogenatom blir tiltrukket av et negativt ladet atom. Dette skaper en sterk binding mellom atomene.
Van der Waals-bindinger dannes når atomer tiltrekkes av hverandre av andre krefter enn elektrostatisk tiltrekning eller kovalent binding. Dette skaper en svak binding mellom atomene.

Hvordan heter obligasjoner? Obligasjoner navngis i henhold til utsteder og obligasjonstype. Utstederen er vanligvis en statlig enhet eller et selskap. Obligasjonstypen angir formålet obligasjonen ble utstedt for og vilkårene for obligasjonen. For eksempel vil en obligasjon utstedt av USAs regjering for å finansiere byggingen av en motorvei bli kalt en "motorveiobligasjon".

Hva er et annet ord for transje?

Ordet "transje" brukes ofte i sammenheng med obligasjoner, spesielt obligasjoner som er en del av en større obligasjonsemisjon. I denne sammenheng er en transje en del av obligasjonsemisjonen som er utpekt for salg til en bestemt gruppe investorer. For eksempel kan en obligasjonsemisjon deles inn i tre transjer, hvor den første transjen selges til institusjonelle investorer, den andre transjen selges til private investorer, og den tredje transjen selges til utenlandske investorer.

Hvorfor er bindinger viktig?

Obligasjoner er viktige fordi de er en av de viktigste måtene selskaper og myndigheter samler inn penger på. Ved å selge obligasjoner er de i stand til å skaffe store pengesummer som kan brukes til en rekke formål, for eksempel investering i nye prosjekter, nedbetaling av gjeld eller finansiering av den daglige driften.

Investorer som kjøper obligasjoner låner effektivt ut penger til utstederen, og til gjengjeld mottar de vanlige rentebetalinger samt avkastningen av sin opprinnelige investering når obligasjonen forfaller. Dette gjør obligasjoner til en relativt trygg investering, og det er derfor de ofte brukes av folk som ønsker å bevare kapitalen sin.

Stabiliteten og forutsigbare inntektsstrømmen som obligasjoner tilbyr kan også gjøre dem til en attraktiv investering i tider med økonomisk usikkerhet. Når aksjemarkedene er volatile eller i tilbakegang, kan obligasjoner gi et mål på sikkerhet for investorer.

Hva er typene gjeld?

De tre primære typene gjeldspapirer er obligasjoner, sedler og veksler. Hver har distinkte egenskaper, risikoer og belønninger.

Obligasjoner er gjeldspapirer som utstedes av selskaper og myndigheter for å skaffe midler. De utstedes vanligvis i pålydende verdier på $1000 og har en fast rente og forfallsdato. Rentebetalinger på obligasjoner skjer halvårlig. Obligasjoner anses generelt for å være relativt sikre investeringer, men de er underlagt renterisiko og kredittrisiko.

Sedler er gjeldspapirer som er utstedt av selskaper og myndigheter for å skaffe midler. De har vanligvis en kortere forfallsdato enn obligasjoner og har vanligvis ikke en fast rente. Sedler utstedes vanligvis i pålydende verdier på $1000. Rentebetalinger på sedler foretas halvårlig. Sertifikater anses generelt for å være relativt sikre investeringer, men de er underlagt renterisiko og kredittrisiko.

Regninger er gjeldspapirer som utstedes av staten for å finansiere driften. De utstedes vanligvis i pålydende verdier på $1000 og har en forfallsdato på ett år eller mindre. Regninger anses generelt for å være relativt sikre investeringer, men de er utsatt for kredittrisiko.