Omfattende inntekt: erklæring, formål og definisjon

Hensikten med og definisjonen av totalinntekt

Hva er de 3 elementene i en totalinntektsoppgave for en tjenestevirksomhet?

De tre elementene i en totalinntektsoppstilling for en tjenestevirksomhet er:

1) Inntekter: Dette inkluderer alle inntekter opptjent fra å yte tjenester til kunder, inkludert eventuelle salgsskatter eller andre avgifter som kreves inn.

2) Utgifter: Dette inkluderer alle kostnader som påløper ved å tilby disse tjenestene, inkludert lønn, husleie, verktøy og andre driftsutgifter.

3) Resultat (eller tap): Dette er bunnlinjen, beregnet som inntekter minus utgifter. Hvis inntektene er større enn utgiftene, har virksomheten hatt overskudd; dersom utgiftene er større enn inntektene, har virksomheten lidd underskudd.

Hva er de tre hoveddelene i en resultatregnskap?

De tre hoveddelene av en resultatregnskap er inntekter, utgifter og overskudd. Inntekt er det totale beløpet som et selskap får inn fra salg. Utgifter er kostnadene som et selskap pådrar seg for å generere inntekter. Fortjeneste er forskjellen mellom inntekter og utgifter.

Hva indikerer oppstilling av totalresultat kontra oppstilling av finansiell stilling?

Oppstillingen av totalresultat er et finansregnskap som oppsummerer et selskaps inntekter, utgifter og fortjeneste/tap over en tidsperiode. Oppstillingen av finansiell stilling er derimot et øyeblikksbilde av et selskaps eiendeler, gjeld og egenkapital på et enkelt tidspunkt.

Oppstilling av totalresultat kan brukes til å måle et selskaps økonomiske resultater over tid, mens oppstilling av finansiell stilling kan brukes til å vurdere et selskaps generelle økonomiske helse.

Hva avslører resultatregnskapet?

En resultatregnskap, også kalt resultatregnskap, er et regnskap som oppsummerer et selskaps inntekter, utgifter og overskudd/tap over en bestemt tidsperiode. Resultatregnskapet kan brukes til å vurdere et selskaps økonomiske resultater, samt å sammenligne det med andre selskaper i samme bransje.

Resultatregnskapet begynner med et selskaps totale inntekter, som deretter motvirkes av dets totale utgifter. Det resulterende tallet er selskapets nettoinntekt, som enten kan være positiv (hvis inntektene overstiger utgiftene) eller negativ (hvis utgiftene overstiger inntektene).

Resultatregnskapet kan gi innsikt i en bedrifts samlede lønnsomhet, samt dens evne til å generere inntekter og kontrollere utgifter. Den kan også brukes til å vurdere en bedrifts økonomiske helse, samt å sammenligne den med konkurrentene.

Hva er andre omfattende inntektseksempler?

Annen totalinntekt (OCI) er et begrep som brukes i regnskap for å referere til inntekts- og kostnadsposter (inkludert reklassifiseringsjusteringer) som ikke er inkludert i nettoresultatet, men som er rapportert i totalresultatet.

Noen eksempler på poster som vil bli inkludert i OCI er:

- Urealiserte gevinster og tap på investeringer som er klassifisert som "tilgjengelig for salg"
- Gevinster og tap på derivatinstrumenter som er utpekt som sikringsinstrumenter i en "kontantstrømsikring"
- Omregningsgevinster og -tap fra utenlandsk virksomhet
- Reklassifiseringsjusteringer for poster som er reklassifisert ut av OCI og til nettoinntekt i fremtidige perioder