Utgifter: Definisjon, typer og hvordan utgifter registreres

Hva er utgifter, og hvordan registreres de? Hvor er utgifter bokført i en balanse? Utgifter føres på resultatregnskapet, som er ett av de tre hovedregnskapene. Resultatregnskapet viser et selskaps inntekter og utgifter over en periode. De to andre hovedregnskapene er balansen og kontantstrømoppstillingen.

Hva er 10 eksempler på utgifter?

1. Betaling av husleie eller boliglån
2. Forsikringspremier
3. Lønn eller lønn
4. Nedbetaling av gjeld
5. Regninger
6. Kontorrekvisita
7. Transportkostnader
8. Markedsføring og reklame utgifter
9. Yrkeshonorar
10. Skatter

Hva er definisjonen på utgifter i regnskap?

Definisjonen av utgifter i regnskap er ganske enkel: de er kostnadene som påløper ved å drive en virksomhet. Dette kan omfatte alt fra kostnadene for råvarer til kostnadene for ansattes lønn.

Det er to hovedtyper av utgifter: driftsutgifter og ikke-driftsutgifter. Driftsutgifter er kostnadene forbundet med å drive den daglige driften av en virksomhet, mens ikke-driftsutgifter er kostnader som ikke er direkte relatert til kjernevirksomheten til en virksomhet.

Driftsutgifter kan videre deles inn i to underkategorier: direkte utgifter og indirekte utgifter. Direkte utgifter er kostnader som direkte kan knyttes til produksjon av varer eller tjenester, mens indirekte utgifter er kostnader som ikke er direkte knyttet til produksjon av varer eller tjenester, men som likevel er nødvendige for driften av virksomheten.

Eksempler på direkte utgifter inkluderer kostnadene for råvarer, kostnadene for direkte arbeidskraft (lønn utbetalt til ansatte som er direkte involvert i produksjonsprosessen), og kostnadene ved produksjonskostnader (kostnader forbundet med produksjonsprosessen, men ikke direkte knyttet til den faktiske produksjonen av varer eller tjenester).

Eksempler på indirekte utgifter inkluderer kostnadene for kontorrekvisita, kostnadene for husleie, kostnadene for verktøy og kostnadene for markedsføring og annonsering.

Behandlingen av utgifter i regnskapet kan variere avhengig av den konkrete utgiften og regnskapsmetoden som benyttes av virksomheten. De to vanligste metodene for regnskapsføring av utgifter er periodiseringsgrunnlaget og kontantgrunnlaget.

Under periodiseringsgrunnlaget bokføres utgifter når de påløper, uavhengig av når den faktiske betalingen foretas. Denne metoden gir et mer nøyaktig bilde av den økonomiske helsen til en virksomhet fordi den fanger opp alle utgifter som er pådratt, selv om betalingene ennå ikke er utført.

Under kontantgrunnlaget for regnskapsføring blir utgifter først bokført når de faktisk er betalt. Denne metoden er enklere og lettere å forstå, men den kan gi et forvrengt syn på den økonomiske helsen

Hva er 5 typer utgifter?

1. Kostnader for solgte varer (COGS)
2. Driftskostnader
3. Salgskostnader
4. Salgs-, generelle og administrative utgifter (SG&A)
5. Ikke-driftsutgifter

Hva er eksempler på utgifter kontoer?

Det finnes mange typer utgiftskontoer som en bedrift kan ha, men noen av de mer vanlige inkluderer:

- Kostnader for solgte varer (COGS): Denne kontoen inkluderer de direkte kostnadene forbundet med å produsere varene eller tjenestene som en selskapet selger. For eksempel, hvis et selskap produserer widgets, vil kostnadene for råvarene som brukes til å lage disse widgetene bli inkludert i denne kontoen.

- Salg, generelle og administrative (SG&A): SG&A-utgifter er de som er nødvendige for å drive den daglige driften av en virksomhet, men er ikke direkte relatert til produksjon av varer eller tjenester. Eksempler på SG&A-utgifter inkluderer husleie, verktøy, kontorrekvisita og markedsføringskostnader.

-Forskning og utvikling (FoU): Denne kontoen inkluderer kostnadene knyttet til utvikling av nye produkter eller forbedring av eksisterende.

-Avskrivning og amortisering: Disse utgiftene representerer den gradvise "slitasjen" av et selskaps eiendeler, som bygninger, maskiner og kjøretøy.

-Rentekostnad: Dette er kostnaden ved å låne penger, og kan inkludere både renter på lån og leasing av utstyr.