Langsiktig kapitalforvaltning (LTCM) Definisjon

LTCM var et hedgefond som kollapset i 1998 etter store tap. Fondet hadde satset store på at spredningen mellom ulike typer obligasjoner skulle smalne, men da obligasjonsrentene uventet steg, ble disse veddemålene sure. LTCMs kollaps sendte sjokkbølger gjennom finanssystemet og førte til strammere regulering av hedgefond.

Er strategisk langsiktig?

Ja, strategisk langsiktig planlegging er avgjørende for hedgefond. Hedgefond har vanligvis en lengre tidshorisont enn andre investeringsinstrumenter, så det er viktig for forvaltere å ha en klar forståelse av sine mål og hvordan de best kan nå dem. En god hedgefondforvalter vil ha en klar investeringsfilosofi og -strategi som de holder seg til på lang sikt, selv når markedsforholdene endres.

Hva er langsiktig kapital i finansforvaltning?

I finansforvaltning refererer langsiktig kapital til investeringskapital som ikke forventes å bli tilbakebetalt innenfor den normale driftssyklusen til en virksomhet. Denne typen kapital brukes vanligvis til å finansiere kjøp av anleggsmidler, for eksempel fast eiendom eller maskiner, som vil bli brukt over en lengre periode. Langsiktig kapital brukes også til å finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter eller utvide en virksomhet til nye markeder.

Hedgefond er en type finansinstitusjon som spesialiserer seg på å investere langsiktig kapital. Hedgefond er ikke underlagt det samme regelverket som tradisjonelle verdipapirforetak, og de bruker ofte aggressive strategier for å oppnå høy avkastning. Mange hedgefond er kun tilgjengelige for akkrediterte investorer, noe som betyr at de ikke er tilgjengelige for allmennheten.

Hvor får hedgefond innflytelse?

Det er en rekke måter hedgefond kan få innflytelse på. En måte er å bruke margin ved handel med verdipapirer. Dette lar dem handle med mer penger enn de har for hånden ved å låne fra megleren. Dette kan øke fortjenesten deres hvis handelen går deres vei, men kan også øke deres tap hvis handelen går mot dem.

En annen måte hedgefond kan få innflytelse på er ved å bruke derivater. Dette kan innebære å kjøpe opsjoner eller futureskontrakter, eller inngå bytteavtaler. Disse instrumentene kan gi fondet eksponering for en mye større sum penger enn de ville hatt hvis de bare kjøpte de underliggende verdipapirene. Dette kan øke fortjenesten deres dersom kursene på verdipapirene beveger seg i den retningen de forventer, men kan også føre til tap dersom prisene beveger seg mot dem.

Hedgefond kan også bruke giring ved å låne penger fra banker eller andre finansinstitusjoner. Dette kan gi dem muligheten til å kjøpe flere verdipapirer enn de ellers ville vært i stand til, og kan øke fortjenesten dersom prisene på verdipapirene de kjøper går opp. Det kan imidlertid også føre til tap dersom kursene på verdipapirene går ned.

Til slutt bruker noen hedgefond gearing ved å investere i andre hedgefond. Dette kan gi dem eksponering for en rekke ulike investeringer og kan øke fortjenesten dersom hedgefondene de investerer i presterer godt. Det kan imidlertid også føre til tap dersom hedgefondene de investerer i ikke gir gode resultater.

Hva betyr hedgefond?

Et hedgefond er en type investeringsfond som samler penger fra investorer og investerer i en rekke eiendeler, inkludert aksjer, obligasjoner, kortsiktige pengemarkedsinstrumenter og råvarer. Hedgefond er generelt mindre regulert enn aksjefond, og de kan engasjere seg i mer aggressive investeringsstrategier, som shortsalg og innflytelse.

Begrepet "hedgefond" brukes vanligvis for å referere til en type alternativ investering, men det kan også brukes bredere for å referere til alle typer investeringsfond.

Hva er de 5 finansieringskildene?

1. Banklån
2. Gjeldsfinansiering
3. Egenkapitalfinansiering
4. Mesaninfinansiering
5. Venturekapital