Netteksponering Definisjon

Nettoeksponeringsdefinisjonen er prosentandelen av et hedgefonds aktiva som er investert i lange eller korte posisjoner. Et fond med en netto lang eksponering på 60 % har 60 % av aktivaene investert i lange posisjoner og 40 % i korte posisjoner. Et fond med en netto korteksponering på 60 % har 60 % av aktivaene investert i korte posisjoner og 40 % i lange posisjoner.

Hvordan beregner du netto eksponerte eiendeler?

Det er noen få trinn involvert i å beregne netto eksponerte eiendeler for et hedgefond. Først må fondets forvaltere beregne den totale verdien av aktiva under deres kontroll. Dette inkluderer både likvide eiendeler, som kontanter og investeringer i børsnoterte verdipapirer, og illikvide eiendeler, som private equity-investeringer og eiendom. Når den totale aktivaverdien er beregnet, trekkes fondets forpliktelser fra for å komme frem til netto aktivaverdi.

Neste steg er å beregne fondets nettoeksponering. Dette gjøres ved å trekke verdien av alle sikrede posisjoner fra den totale aktivaverdien. Resultatet er netto eksponerte aktivaverdi, som er mengden av fondets aktiva som er utsatt for markedsrisiko.

Det siste trinnet er å beregne fondets netto aktivaverdi per eksponeringsenhet. Dette gjøres ved å dele den netto eksponerte aktivaverdien på antall eksponeringsenheter. Resultatet er netto aktivaverdi per eksponeringsenhet, som er et mål på fondets risikojusterte avkastning.

Hva er forskjellen mellom eksponering og markedsverdi?

Det er noen viktige måter eksponering og markedsverdi kan variere, den viktigste er at eksponering er et mål på risiko mens markedsverdi er et mål på verdi.

Eksponering er et mål på hvor mye av et verdipapir eller en annen eiendel man eier, og hvor mye prisbevegelse på det verdipapiret eller aktivaet som vil påvirke verdien av ens portefølje. For eksempel, hvis en investor eier en aksje som har mye volatilitet, er eksponeringen deres for den aksjen høyere enn hvis de eide en aksje som var mer stabil.

Markedsverdi på den annen side er ganske enkelt den nåværende prisen på et verdipapir eller eiendel. Det tar ikke hensyn til hvor mye av verdipapiret eller eiendelen man eier, eller hvor flyktig den er.

Hva betyr eksponering i økonomiske termer?

Eksponering i økonomiske termer refererer generelt til mengden risiko som en bestemt investering innebærer. For eksempel vil et selskap med stor gjeld anses å ha høy eksponering for finansiell risiko, ettersom dets evne til å oppfylle sine forpliktelser vil være mer avhengig av gunstige økonomiske forhold. Tilsvarende vil en investering i en volatil aksje anses å ha høy eksponering mot markedsrisiko, da verdien av investeringen kan svinge voldsomt.

Eksponering kan også referere til hvor mye penger en bestemt investor har investert i en bestemt verdipapir eller aktivaklasse. For eksempel, hvis en investor har en portefølje som er tungt vektet mot aksjer, vil de sies å ha høy eksponering mot aksjer. Motsatt, hvis en investor har en portefølje som i stor grad består av obligasjoner, vil de sies å ha lav eksponering mot aksjer.

Begrepet eksponering kan også brukes for å beskrive hvor mye risiko et hedgefond tar. For eksempel vil et hedgefond som er tungt investert i aksjer og har lite i veien for å sikre seg mot en markedsnedgang sies å ha høy eksponering mot markedsrisiko.

Hvordan beregner du eksponeringen til en opsjon?

Når du verdsetter en opsjon, er det første du må gjøre å beregne eksponeringen for opsjonen. Dette gjøres ved å ta den underliggende prisen på eiendelen og multiplisere den med antall utestående aksjer. For eksempel, hvis du verdsetter en opsjon på en aksje med en pris på $100 og det er 1000 aksjer utestående, er eksponeringen for opsjonen $100.000.

For å beregne eksponeringen til en opsjon, må du ta hensyn til følgende faktorer:

- Prisen på den underliggende eiendelen
- Utløsningskursen på opsjonen
- Tiden til utløp * * - Volatiliteten til det underliggende aktiva
- Renten

Disse faktorene vil alle påvirke verdien av opsjonen og eksponeringen av opsjonen.

Hva er hedgefondeksponering?

Et hedgefond er et investeringsfond som samler kapital fra akkrediterte investorer eller institusjonelle investorer og investerer i en rekke eiendeler, ofte med komplekse strategier.

Hedgefond er vanligvis åpne og lar investorer innløse sine aksjer når som helst. Noen hedgefond kan imidlertid ha en bindingsperiode, hvor investorer ikke kan løse inn aksjene sine.

Hedgefond krever vanligvis et resultathonorar, som er en prosentandel av fondets overskudd, og et forvaltningshonorar, som er en prosentandel av fondets aktiva.

Hedgefond er underlagt mindre regulering enn andre typer investeringsfond.

Eksponeringen til et hedgefond er prosentandelen av fondets aktiva som er investert i et bestemt verdipapir eller aktivaklasse.For eksempel, hvis et hedgefond har 100 millioner dollar i eiendeler og 10 millioner dollar av disse eiendelene er investert i aksjer i XYZ-selskapet, har fondet en eksponering på 10 % mot XYZ-selskapet.

Eksponering kan også referere til hvor mye risiko et hedgefond tar. For eksempel kan et fond som er tungt investert i volatile aksjer sies å ha høy risikoeksponering.