Konvertible obligasjoner Definisjon

Et konvertibelt obligasjonslån er en type obligasjon som kan konverteres til aksjer av vanlige aksjer i det utstedende selskapet. Konvertible obligasjoner utstedes vanligvis av unge, raskt voksende selskaper som ønsker å skaffe kapital uten å gi fra seg egenkapital i selskapet.

Den viktigste fordelen med et konvertibelt obligasjonslån er at det lar selskapet skaffe kapital uten å gi fra seg egenkapital. Ulempen er at selskapet vil måtte betale renter på obligasjonslånet, noe som kan være en betydelig utgift dersom selskapet ennå ikke er lønnsomt.

Konvertible obligasjoner utstedes vanligvis med en konverteringskurs som er under gjeldende markedspris på aksjen. Dette gjør at innehaveren av obligasjonslånet kan konvertere det til aksjer med rabatt, noe som kan gi en betydelig avkastning dersom selskapets aksjekurs øker over tid.

Konverteringskursen er prisen som obligasjonslånet kan konverteres til aksjer til, og er typisk satt til en rabatt i forhold til gjeldende markedskurs på aksjen.

Den viktigste risikoen for innehavere av konvertible obligasjoner er at selskapet kanskje ikke er i stand til å betale tilbake gjelden, og i så fall vil de miste investeringen. Dette er grunnen til at det er viktig å undersøke et selskap nøye før du investerer i dets konvertible obligasjoner.

Er konvertible aksjer eller obligasjoner?

Konvertible obligasjoner er en type gjeldspapir som kan byttes mot et forhåndsbestemt antall aksjer i det utstedende selskapet.

Konvertible obligasjoner har vanligvis en høyere rente enn ikke-konvertible obligasjoner fra samme utsteder fordi de tilbyr potensialet for aksjeoppside i tillegg til rentestrømmen.

Konvertible obligasjoner har imidlertid også mer risiko enn ikke-konvertible obligasjoner, da de er mer sannsynlig å bli påvirket av endringer i den underliggende aksjekursen.

Kan konvertible obligasjoner sikres? Ja, konvertible obligasjoner kan sikres. En konvertibel obligasjon er en type obligasjon som kan konverteres til aksjer i selskapet som utstedte obligasjonen. Konvertible obligasjoner brukes ofte som en måte å skaffe kapital til selskaper. Konvertible obligasjoner er vanligvis usikret, men de kan sikres med sikkerhet.

Hvordan fungerer en konvertibel obligasjon?

En konvertibel obligasjon er en type gjeldssikkerhet som lar innehaveren konvertere obligasjonen til et visst antall aksjer i det utstedende selskapet. Konverteringsprisen er vanligvis satt til en premie til aksjens gjeldende markedspris. Konvertible obligasjoner brukes ofte av selskaper som en måte å skaffe kapital uten å måtte utstede nye aksjer.

Konvertible obligasjoner har vanligvis en høyere rente enn ikke-konvertible obligasjoner, fordi de gir innehaveren potensialet til å konvertere obligasjonen til aksjer, som kan være verdt mer enn obligasjonens pålydende. Hvis aksjekursen til det utstedende selskapet synker, kan imidlertid innehaveren sitte fast med en obligasjon som er mindre verdt enn pålydende. Konvertible obligasjoner anses derfor å være mer risikable enn ikke-konvertible obligasjoner.

Er konvertible obligasjoner derivater?

En konvertibel obligasjon er en type gjeldssikkerhet som gir innehaveren rett til å konvertere obligasjonen til et spesifisert antall aksjer i det utstedende selskapet. Konvertible obligasjoner utstedes vanligvis med en konverteringspris som er høyere enn gjeldende markedspris på ordinære aksjer, noe som gir innehaveren potensiell oppside hvis aksjekursen øker.

Mens konvertible obligasjoner teknisk sett er gjeldspapirer, viser de egenskaper av både gjeld og egenkapital, noe som gjør dem til hybride verdipapirer. Som sådan kan konvertible obligasjoner klassifiseres som derivater, da verdien deres er avledet fra den underliggende aksjen.

Hvordan vurderer du en konvertibel obligasjon?

En konvertibel obligasjon er en type selskapsobligasjon som kan byttes mot et visst antall aksjer i det utstedende selskapet. Konvertible obligasjoner utstedes vanligvis av selskaper som ønsker å skaffe kapital, og de tilbyr investorer potensialet for høyere avkastning enn tradisjonelle obligasjoner.

For å vurdere en konvertibel obligasjon, må du vurdere den finansielle stabiliteten til det utstedende selskapet, renten på obligasjonen, konverteringsforholdet og markedsverdien til den underliggende aksjen.

Den finansielle stabiliteten til det utstedende selskapet er viktig fordi det vil påvirke sannsynligheten for at selskapet kan betale renter på obligasjonen og til slutt betale tilbake hovedstolen. Renten på obligasjonen er også viktig fordi den vil påvirke obligasjonens avkastning. Konverteringsforholdet er viktig fordi det vil avgjøre hvor mange aksjer du vil motta i bytte mot obligasjonen. Og til slutt, markedsverdien av den underliggende aksjen er viktig fordi den vil påvirke verdien av obligasjonen hvis du bestemmer deg for å konvertere den.