Obligatorisk konvertible

En obligatorisk konvertibel er en type konvertibelt verdipapir som må konverteres til aksjer i den underliggende aksjen på forfallsdatoen. Konverteringen er vanligvis i et fast forhold, for eksempel 1-til-1. Obligatoriske konvertibler utstedes vanligvis av selskaper som ønsker å skaffe kapital, men som ikke er i stand til å gjøre det gjennom et tradisjonelt aksjetilbud.

Den største fordelen med en obligatorisk konvertibel for utstederen er at den lar selskapet skaffe kapital uten å måtte utvanne sine eksisterende aksjonærer umiddelbart. For investorer er hovedfordelen at de får ta del i oppsidepotensialet til den underliggende aksjen samtidig som de får sikkerheten til et obligasjonslignende verdipapir. Den største ulempen med en obligatorisk konvertibel for utstederen er at den kan måtte utstede flere aksjer enn den ville ha gjort dersom den hadde gjennomført en tradisjonell aksjeemisjon. For investorer er den største ulempen at de kan ende opp med å eie flere aksjer av den underliggende aksjen enn de ville ha gjort hvis de hadde investert i et tradisjonelt aksjetilbud.

Hva er en obligatorisk konvertibel obligasjon?

En obligatorisk konvertibel obligasjon er en type konvertibel obligasjon som gir utstederen rett til å tvinge innehaveren til å konvertere obligasjonen til aksjer av utsteders ordinære aksjer til en spesifisert pris. Utsteder har vanligvis rett til å tvinge frem konvertering av obligasjonen når prisen på utsteders aksje når en viss pris, kjent som konverteringsprisen.

Nøkkeltrekket til en obligatorisk konvertibel obligasjon er den obligatoriske konverteringsfunksjonen, som gir utstederen rett til å tvinge innehaveren til å konvertere obligasjonen til aksjer i utstederens ordinære aksjer. Utsteder har vanligvis rett til å tvinge frem konvertering av obligasjonen når prisen på utsteders aksje når en viss pris, kjent som konverteringsprisen.

Obligatoriske konvertible obligasjoner utstedes vanligvis av selskaper som søker å skaffe kapital, men som ikke er i stand til å gjøre det gjennom et tradisjonelt aksjetilbud. Obligasjonene er attraktive for investorer fordi de gir potensial for oppside dersom aksjekursen til utstederen øker, samtidig som de gir nedsidebeskyttelse i form av fastrentebetalingene.

En potensiell ulempe ved å investere i en obligatorisk konvertibel obligasjon er at investor kan bli tvunget til å konvertere obligasjonen til aksjer på et tidspunkt da aksjekursen er lav. Dette kan føre til at investoren pådrar seg et betydelig tap.

En annen potensiell ulempe ved å investere i en obligatorisk konvertibel obligasjon er muligheten for at utstederen kanskje ikke er i stand til å foreta de nødvendige rentebetalingene på obligasjonen. Hvis utsteder misligholder obligasjonen, kan investoren tape hele eller deler av investeringen.

Hva er forskjellen mellom gjeldsbrev og konvertibelt brev?

En konvertibel er en type gjeldsbrev som kan konverteres til egenkapital på et senere tidspunkt. Konvertible sedler brukes ofte av startups for å skaffe såkornfinansiering fra investorer. Den største fordelen med konvertible sedler er at de lar startups utsette å sette en verdivurdering for selskapet.

Gjeldsbrev er en type juridisk avtale mellom to parter der den ene parten godtar å betale den andre parten en sum penger på et fremtidig tidspunkt. Gjeldsbrev brukes ofte i forretningstransaksjoner, for eksempel når et selskap låner penger fra en bank. Konvertible sertifikater er en type gjeldsbrev som kan konverteres til egenkapital på et senere tidspunkt. Utløper konvertible sedler? Ja, konvertible sedler utløper. Utløpsdatoen er vanligvis satt av utstederen og er inkludert i vilkårene for notatet. Hva er retningslinjer for termkonvertering? En terminkonverteringspolicy er et sett med betingelser der en innehaver av en konvertibel sertifikat kan konvertere sin sertifikat til egenkapital. Disse betingelsene inkluderer vanligvis en minimumsforfallsdato, en konverteringspris og et maksimalt antall aksjer som kan utstedes.

Hva er en obligatorisk utveksling?

En obligatorisk bytte er en bestemmelse i en avtale om konvertible sertifikater som pålegger innehaveren av sertifikatet å konvertere sertifikatet til egenkapital til utsteder etter valg fra utsteder. Utsteder kan velge å benytte denne opsjonen dersom seddelen ikke er nedbetalt ved forfall, eller dersom utsteders aksjekurs faller under en viss kurs.