Konveksitetsdefinisjon

Konveksitetsdefinisjon er målingen av krumningen til en obligasjons rentekurve. Konveksitet brukes i prisingen av obligasjoner og andre rentepapirer. Det er et mål på følsomheten til prisen på en obligasjon for endringer i renten.

Hva betyr konveksitet i bånd?

Konveksitet er et mål på krumningen til en obligasjons rentekurve, og brukes til å tilnærme endringen i en obligasjons pris gitt en endring i rentene. En obligasjon med høy konveksitet vil ha en mer uttalt kursendring enn en obligasjon med lav konveksitet.

Konveksitet er viktig fordi det kan hjelpe investorer til å sikre sine porteføljer mot renterisiko. Ved å forstå konveksiteten til obligasjonene deres, kan investorer velge hvilke obligasjoner de skal kjøpe eller selge for å oppveie risikoen i porteføljen deres.

Konveksitet kan også brukes til å velge mellom ulike obligasjoner med lignende avkastning. For eksempel vil en obligasjon med høyere konveksitet typisk utkonkurrere en obligasjon med lavere konveksitet når rentene stiger. Det motsatte er imidlertid tilfelle når rentene faller. Som et resultat kan konveksitet være et nyttig verktøy for investorer som prøver å forutsi fremtidige rentebevegelser.

Hva betyr konveksitet i finans?

Konveksitet er et mål på krumningen til en obligasjons pris-avkastningsforhold. Det er en funksjon av obligasjonens kupongrente, dens løpetid og markedets forventninger til fremtidige renter.

En obligasjons konveksitet er positiv hvis obligasjonskursen øker i en raskere hastighet enn markedets forventninger om fremtidige renter, og negativ hvis obligasjonskursen synker raskere.

En obligasjons konveksitet er et mål på risikoen for endring i rentenivået. Et bånd med positiv konveksitet er mindre risikabelt enn et bånd med negativ konveksitet.

En obligasjons konveksitet kan brukes til å sikre seg mot endringer i renten. En obligasjonsportefølje kan sikres med en kort posisjon i en obligasjon med negativ konveksitet.

Hvilke faktorer påvirker konveksiteten?

Det er noen få faktorer som påvirker konveksiteten til et rentepapir:

- Kupongrenten: En høyere kupongrente vil gi en høyere konveksitet.
- Tiden til forfall: En lengre tid til forfall vil resultere i høyere konveksitet.
- Avkastningen til forfall: En høyere avkastning til forfall vil gi en lavere konveksitet.
- Kredittkvaliteten til utsteder: En høyere kredittkvalitet vil gi høyere konveksitet.

Hva er konveksitet og hvordan beregnes den?

Konveksitet er et mål på krumningen til en obligasjons pris-avkastningsforhold. Den brukes til å tilnærme endringen i en obligasjonskurs gitt en endring i rentene. Konveksitet angis typisk som en prosentandel og beregnes som den andre deriverte av obligasjonens pris-avkastningsfunksjon.

En obligasjons pris og avkastning er omvendt relatert - når den ene går opp, går den andre ned. Dette forholdet er representert ved en kurve, som generelt er nedadgående. Graden som denne kurven skråner nedover refereres til som bindingens konveksitet.

Formelen for konveksitet er:

Konveksitet = ((P1 - P0) - (y1 - y0)) / ((y1 - y0) ^ 2)

hvor:

P1 = obligasjonskurs etter en liten renteendring

P0 = obligasjonskurs før renteendringen

y1 = yield etter renteendringen

y0 = yield før renteendringen
* * En obligasjons konveksitet vil generelt være positiv – noe som betyr at prisen på obligasjonen vil øke etter hvert som renten synker, og omvendt. Hvor mye prisen på obligasjonen vil endre seg med, vil imidlertid avhenge av konveksiteten.

En obligasjon med høy konveksitet vil se en større prisøkning (eller nedgang) når rentene faller (eller stiger) enn en obligasjon med lav konveksitet. Dette er fordi høykonveksitetsobligasjonens kurs-rentekurve er mye mer buet enn lavkonveksobligasjonens.

Konveksiteten til en obligasjon kan påvirkes av en rekke faktorer, inkludert løpetiden til obligasjonen, kupongrenten og det underliggende rentemiljøet.

Hva er en konveksitetshandel?

En konveksitetshandel er en handel der investoren søker å tjene på endringen i konveksiteten til et verdipapirs kursavkastningskurve. Konveksitet er et mål på krumningen til et verdipapirs kurs-avkastningskurve, og er en funksjon av verdipapirets varighet. Konveksiteten til et verdipapirs kurs-avkastningskurve øker ettersom verdipapirets varighet forlenges.

Konveksitetshandelen er en type rentehandel. Handelen innebærer å kjøpe et verdipapir med lang konveksitet og selge et verdipapir med kort konveksitet. Handelsfortjenesten kommer fra endringen i forskjellen mellom de to verdipapirenes priser ettersom formen på avkastningskurvene deres endres. Handelen gjøres vanligvis med obligasjoner, men kan gjøres med andre typer verdipapirer.