Intertemporal Choice Definisjon

Intertemporal choice er studiet av hvordan mennesker tar beslutninger om forbruk og investeringer over tid. Det er et sentralt forskningsområde innen atferdsøkonomi, da det er med på å forklare hvorfor folk noen ganger tar valg som ikke er til deres beste i det lange løp.

Det er en rekke forskjellige modeller som er utviklet for å forklare intertemporale valg, men de deler alle noen få sentrale antagelser. Den første er at folk er rasjonelle, noe som betyr at de tar beslutninger basert på en nøye analyse av kostnadene og fordelene ved hvert alternativ. Det andre er at mennesker er fremtidsrettede, noe som betyr at de tar hensyn til hvordan deres valg i dag vil påvirke deres fremtidige velvære.

Den tredje antakelsen er at folk rabatterer, noe som betyr at de setter lavere verdi på varer som mottas i fremtiden enn på varer som er tilgjengelige i dag. Denne diskonteringen kan forklares av en rekke faktorer, inkludert risikoen for at det fremtidige gode aldri blir mottatt, alternativkostnaden ved å vente, og det psykologiske prinsippet om nåværende skjevhet, som refererer til tendensen til å legge større vekt på umiddelbar belønning over fremtidige belønninger.

Intertemporal choice er et sentralt forskningsområde innen atferdsøkonomi fordi det er med på å forklare hvorfor folk noen ganger tar valg som ikke er til deres beste i det lange løp. Neddiskontering av fremtidige belønninger er en nøkkelfaktor i dette, da det kan føre til at folk tar beslutninger som er suboptimale på lang sikt.

Hva er meningen med intertemporal? Intertemporal refererer til avveiningen mellom nåværende og fremtidig forbruk. Denne avveiningen er ofte representert ved en diskonteringsrente, som reflekterer det faktum at folk verdsetter fremtidig forbruk mindre enn dagens forbruk. Diskonteringsrenten er også en nøkkelparameter i mange økonomiske modeller, som ofte forutsetter at folk er rasjonelle og tar beslutninger som maksimerer deres nytteverdi. Hva er den intertemporale substitusjonseffekten? Den intertemporale substitusjonseffekten er individers tendens til å erstatte nåværende forbruk med fremtidig forbruk. Den intertemporale substitusjonseffekten er drevet av det faktum at individer kun kan konsumere en begrenset mengde ressurser til enhver tid. Som et resultat må enkeltpersoner velge hvordan de skal allokere ressursene sine over tid for å maksimere nytten. Den intertemporale substitusjonseffekten forutsier at individer vil erstatte nåværende forbruk med fremtidig forbruk når prisen på fremtidig forbruk øker. Hva betyr eksogent? Eksogen betyr "av ytre opphav". I atferdsøkonomi er eksogene variabler utenforstående faktorer som påvirker økonomisk atferd. De kan inkludere ting som regjeringens politikk, naturkatastrofer og teknologiske innovasjoner. Eksogene variabler kan ha en positiv eller negativ innvirkning på økonomisk aktivitet, og de kan være enten kortsiktige eller langsiktige.

Hva er et intertemporalt valg Hva viser det på en budsjettbegrensning?

Et intertemporalt valg oppstår når et individ eller en beslutningsenhet (DMU) velger mellom to eller flere alternativer som involverer ulike tidsperioder. Det vanligste intertemporale valget er mellom nåværende forbruk og fremtidig forbruk. Andre intertemporale valg inkluderer valg mellom arbeid og fritid, nåværende og fremtidige generasjoner, og offentlige og private goder.

En budsjettbegrensning er en grense for forbruket som en person kan ha gitt sin inntekt og prisene på tingene de ønsker å konsumere. En budsjettbegrensning kan representeres som en linje på en graf, med forbruk på den ene aksen og inntekt eller priser på den andre. Budsjettbegrensningen viser de ulike kombinasjonene av forbruk som personen kan ha gitt sin inntekt og prisene på tingene de ønsker å konsumere.

En intertemporal budsjettbegrensning viser de ulike kombinasjonene av forbruk som en person kan ha i ulike tidsperioder gitt inntekten og prisene på tingene de ønsker å konsumere. Budsjettbegrensningen er vanligvis representert som en linje på en graf, med forbruk i en tidsperiode på en akse og forbruk i en annen tidsperiode på den andre aksen. Budsjettbegrensningen viser de ulike kombinasjonene av forbruk som personen kan ha i de to tidsperiodene gitt sin inntekt og prisene på tingene de ønsker å konsumere.

Hva er tidsmessig diskonteringspsykologi?

Tidsmessig rabatt er et psykologisk fenomen der folk setter lavere verdi på belønninger som er tilgjengelige på et senere tidspunkt, sammenlignet med belønninger som er tilgjengelige nå. Dette kan føre til impulsiv beslutningstaking og en preferanse for umiddelbar tilfredsstillelse fremfor langsiktig planlegging.

Det er en rekke faktorer som påvirker hvor mye noen rabatter verdien av fremtidige belønninger.Disse inkluderer hvor lang tid som må gå før belønningen er tilgjengelig, sikkerheten for å motta belønningen, og personens generelle syn på livet (f.eks. om de er optimister eller pessimister).

forskning på tidsmessig rabatt har vist at det er et robust fenomen som er tilstede på tvers av ulike kulturer og aldersgrupper. Det har også vist seg å spille en rolle i en rekke beslutninger i den virkelige verden, som narkotikabruk, økonomisk planlegging og miljøvern.

Teoretisk sett har tidsmessig diskontering blitt forklart av en rekke ulike modeller, inkludert den hyperbolske diskonteringsmodellen og den eksponentielle diskonteringsmodellen. Disse modellene prøver å fange opp hvordan folk verdsetter belønninger som er tilgjengelige på forskjellige tidspunkter.

Empirisk har tidsmessig diskontering blitt funnet å være en betydelig prediktor for et bredt spekter av virkelige utfall. For eksempel har forskning vist at personer som er mer sannsynlig å diskontere verdien av fremtidige belønninger, også er mer sannsynlig å engasjere seg i risikabel atferd, som narkotikabruk og ubeskyttet sex. Det er også mer sannsynlig at de tar impulsive beslutninger, og har problemer med å spare penger.

Samlet sett er tidsmessig diskontering et viktig psykologisk fenomen med viktige implikasjoner for beslutningstaking i den virkelige verden.