Mikroøkonomi: Definisjon, bruk og begreper

Mikroøkonomi: definisjon, bruk og begreper

Hvor mange begreper er det i mikroøkonomi? Det finnes en rekke mikroøkonomiske konsepter. De mest grunnleggende mikroøkonomiske konseptene er tilbud og etterspørsel, elastisitet, alternativkostnad og marginalanalyse. Disse konseptene er viktige for å forstå hvordan markeder fungerer og hvordan markedsaktører tar beslutninger.

Hva er de 9 økonomiske konseptene?

1. Knapphet: Knapphet er det sentrale problemet i økonomi. Det er tilstanden der folk har ubegrensede ønsker, men begrensede ressurser. Det betyr at folk ikke kan ha alt de vil ha, og må velge hva de skal produsere og konsumere.

2. Mulighetskostnad: Mulighetskostnad er kostnaden for enhver aktivitet målt i forhold til det nest beste alternativet som ikke er valgt. Det er alternativkostnaden ved å produsere en vare som gis opp når en annen vare produseres.

3. Avveininger: Avveininger er valgene folk tar når de står overfor knapphet. Folk må velge hva de skal produsere, hvordan de skal produsere det og for hvem de skal produsere det.

4. Marginalanalyse: Marginalanalyse er et verktøy som brukes av økonomer for å ta beslutninger. Det er prosessen med å veie de marginale fordelene og marginale kostnadene ved en handling for å avgjøre om den handlingen er verdt å ta.

5. Insentiver: Insentiver er belønninger eller straff som påvirker folks oppførsel. De kan være enten positive eller negative. Positive insentiver oppmuntrer folk til å ta en handling, mens negative insentiver fraråder folk fra å ta en handling.

6. Nytte: Nytte er et mål på tilfredsstillelsen eller lykke folk får av å konsumere en vare eller tjeneste. Det brukes ofte til å måle fordelene ved en vare eller tjeneste.

7. Avtagende marginalnytte: Avtagende marginalnytte er prinsippet om at etter hvert som folk forbruker mer av en vare eller tjeneste, får de mindre nytte av hver ekstra enhet. Dette er fordi folks behov er mettet og de ikke lenger oppnår samme grad av tilfredshet fra hver ekstra enhet.

8. Elastisitet: Elastisitet er et mål på hvor mye ens etterspørsel etter en vare eller tjeneste endres som svar på en prisendring. Hvis etterspørselen etter en vare eller tjeneste er prisuelastisk, vil en prisøkning føre til en nedgang i etterspørselen.

9

Hva er grenene innen mikroøkonomi?

Det er fire hovedgrener innen mikroøkonomi:

1) Forbrukerteori

2) Produsentteori

3) Markedsstruktur

4) Ressursallokering.

1) Forbrukerteori: Denne grenen av mikroøkonomi studerer hvordan forbrukere tar beslutninger angående hvilke varer og tjenester de skal kjøpe, hvor mye av hver vare eller tjeneste de skal kjøpe, og hvordan de skal allokere sine begrensede ressurser for å maksimere deres tilfredshet eller nytte.

2) Produsentteori: Denne grenen av mikroøkonomi studerer hvordan produsenter tar beslutninger om hvilke varer og tjenester som skal produseres, hvor mye av hver vare eller tjeneste som skal produseres, og hvordan de skal allokere sine begrensede ressurser for å maksimere fortjenesten.

3) Markedsstruktur: Denne grenen av mikroøkonomi studerer de ulike typene markedsstrukturer som finnes i økonomien og hvordan de påvirker beslutningene som tas av både forbrukere og produsenter.

4) Ressursallokering: Denne grenen av mikroøkonomi studerer hvordan ressurser fordeles mellom ulike individer og firmaer i økonomien for å oppnå det mest effektive resultatet.

Hva er de 7 prinsippene for økonomi?

1. Folk står overfor avveininger
2. Kostnaden for noe er det du gir opp for å få det
3. Rasjonelle mennesker tenker på marginen
4. Folk reagerer positivt på insentiver
5. Optimale avgjørelser tas på marginen
6. Folk tar avgjørelser basert på både kostnader og fordeler
7. Handel kan gjøre alle bedre

Hva er de 6 begrepene innen økonomi?

1. Knapphet: Knapphet er det sentrale økonomiske problemet med å ha for mange ønsker og for få ressurser. Det er den begrensede naturen til ressursene som krever at mennesker tar valg om hvordan de skal brukes.
2. Opportunity cost: Opportunity cost er kostnaden for noe i form av det nest beste alternativet. Det er det du gir opp når du tar et valg.
3. Marginalisme: Marginalisme er den økonomiske teorien som hevder at økonomiske beslutninger tas basert på marginale fordeler og marginale kostnader.
4. Rasjonalitet: Rasjonalitet er antakelsen om at mennesker er rasjonelle, det vil si at de tar beslutninger basert på egeninteresser.
5. Insentiver: Insentiver er belønninger eller straff som påvirker folks oppførsel.
6. Bytte: Bytte er handel med varer eller tjenester mot andre varer eller tjenester.