Autonome utgifter Definisjon

Autonome utgifter er definert som utgifter som ikke bestemmes av dagens inntektsnivå, men i stedet bestemmes av andre faktorer. Dette inkluderer utgifter til ting som investeringer, offentlige utgifter og eksport. Autonome utgifter er viktige fordi de kan gi et løft til økonomien selv når inntektsnivået er lavt. Hva menes med autonome utgifter? Autonome utgifter er utgifter som skjer uten hensyn til endringer i inntekt. Denne typen utgifter inkluderer ting som husleie, mat og klær. Det står i kontrast til induserte utgifter, som er utgifter som reagerer på endringer i inntekt.

Hva er virkningen av en økning i autonome utgifter på kurven?

En økning i autonome utgifter vil flytte den samlede etterspørselskurven til høyre. Dette er fordi autonome utgifter representerer utgifter som ikke er bestemt av dagens inntektsnivå, og derfor vil en økning i autonome utgifter føre til en økning i samlet etterspørsel selv om inntektsnivået forblir uendret. Dette vil igjen føre til høyere produksjon og inflasjonspress i økonomien.

Hva påvirker autonomt forbruk?

Det er en rekke faktorer som kan påvirke autonomt forbruk, inkludert endringer i inntekt, endringer i skatter, endringer i renter og endringer i offentlige utgifter.

Inntekt er kanskje den viktigste faktoren som påvirker autonomt forbruk, da det direkte bestemmer hvor mye penger husholdningene har tilgjengelig å bruke. En økning i inntekt vil føre til en økning i det autonome forbruket, mens en inntektsnedgang vil føre til en nedgang i det autonome forbruket.

Endringer i avgifter kan også påvirke autonomt forbruk. En økning i skatter vil føre til en nedgang i autonomt forbruk, da husholdningene vil ha mindre penger tilgjengelig å bruke. En reduksjon i skatter vil føre til en økning i autonomt forbruk, da husholdningene vil ha mer penger tilgjengelig å bruke.

Endringer i renten kan også påvirke autonomt forbruk. En økning i renten vil føre til en nedgang i det autonome forbruket, da husholdningene vil ha mindre penger tilgjengelig å bruke. En rentenedgang vil føre til en økning i autonomt forbruk, da husholdningene vil ha mer penger tilgjengelig å bruke.

Til slutt kan endringer i offentlige utgifter også påvirke autonomt forbruk. En økning i offentlige utgifter vil føre til en økning i det autonome forbruket, da husholdningene vil ha mer penger tilgjengelig å bruke. En nedgang i offentlige utgifter vil føre til en nedgang i det autonome forbruket, da husholdningene vil ha mindre penger tilgjengelig å bruke.

Hvordan beregnes autonome forbruksutgifter?

Autonome forbruksutgifter (ACE) beregnes som summen av alle private konsumutgifter som ikke varierer med endringer i disponibel inntekt (DI). Med andre ord representerer ACE minimumsbeløpet som husholdninger ville konsumert selv om inntektene deres falt til null.

Det er to måter å beregne ACE på: inntektsmetoden og utgiftsmetoden.

Inntektsmetoden beregner ACE som summen av alle private konsumutgifter som ikke er inntektselastiske. Det inkluderer med andre ord alle private konsumutgifter som ikke ville endret seg dersom husholdningenes inntekter falt.

Utgiftsmetoden, derimot, beregner ACE som summen av alle private konsumutgifter som ikke er responsive på endringer i disponibel inntekt. Det inkluderer med andre ord alle private forbruksutgifter som ikke ville endret seg dersom DI falt.

Begge tilnærmingene gir samme resultat, så lenge alle private forbruksutgifter er inkludert i beregningen.

Hva er autonom sparing?

Autonom sparing er sparing som skjer uten noen bevisst spareinnsats fra sparerens side. Det er sparing som følger av endringer i disponibel inntekt som ikke er relatert til endringer i forbruksnivået.

Det er to hovedtyper av autonom sparing:

1. Permanent inntekt: Dette er sparing som følger av en endring i disponibel inntekt som ikke forventes å bli reversert i fremtiden. For eksempel, hvis en persons inntekt øker permanent (f.eks. gjennom lønnsøkning), kan vedkommende velge å spare noe av ekstrainntekten.

2. Forbigående inntekt: Dette er sparing som følger av en endring i disponibel inntekt som forventes å bli reversert i fremtiden. For eksempel, hvis en persons inntekt reduseres midlertidig (f.eks. på grunn av en periode med arbeidsledighet), kan de velge å spare noe av inntekten for å opprettholde levestandarden i fremtiden.