Hva er sekvensrisiko?

Sekvensrisiko er risikoen for at rekkefølgen investeringsavkastningen mottas i vil påvirke det samlede resultatet. Det er en type investeringsrisiko som ofte blir oversett, men som kan ha en betydelig innvirkning på porteføljens ytelse.

Tenk deg for eksempel to investorer som hver har en portefølje på $100 000. Investor A opplever 10 % avkastning i hvert av de tre første årene, etterfulgt av et tap på 5 % i det fjerde året. Investor B opplever 5 % tap i hvert av de tre første årene, etterfulgt av en gevinst på 10 % i det fjerde året. Begge investorene ender opp med samme endelige porteføljeverdi på $107 000.

Rekkefølgen på avkastning utgjør imidlertid en stor forskjell i hvor mye penger som er tilgjengelig for å reinvestere. Investor A har $110.000 å reinvestere i det fjerde året, mens investor B bare har $95.000. Som et resultat vil investor A sannsynligvis ende opp med en høyere endelig porteføljeverdi enn investor B.

Sekvensrisiko er ofte en faktor i pensjonsplanleggingen. For eksempel kan pensjonister som opplever en rekke tap tidlig i pensjonisttilværelsen ha problemer med å opprettholde levestandarden. Motsatt kan pensjonister som opplever en rekke gevinster kunne nyte en høyere levestandard enn de ellers ville hatt.

Det er noen få måter å håndtere sekvensrisiko på. Det ene er å bygge opp en kontantreserve som kan brukes til å dekke utgifter i perioder med usikkerhet i markedet. En annen er å investere i en blanding av eiendeler som har potensial til å prestere forskjellig under ulike markedsforhold.

Uansett hvilken tilnærming man tar, er det viktig å være klar over hvilken innvirkning sekvensrisiko kan ha på porteføljens ytelse.

Hva er forventet avkastning for pensjonsporteføljen din? Forventet avkastning for pensjonsporteføljen din vil være summen av forventet avkastning for hver enkelt eiendel i porteføljen, vektet etter allokeringen. For eksempel, hvis porteføljen din er 60 % aksjer og 40 % obligasjoner, og forventet avkastning for aksjer er 10 % og forventet avkastning for obligasjoner er 5 %, vil porteføljens forventede avkastning være (0,6 x 10 %) + (0,4) x 5 %) = 7 %.

Hvordan kan sekvenseringsrisiko unngås?

Det er noen viktige måter å unngå sekvensering av risiko i pensjonsplanlegging:

1. Diversifiser porteføljen din på tvers av en rekke aktivaklasser. Dette vil bidra til å redusere risikoen for at et plutselig fall i verdien av én aktivaklasse vil ha en betydelig innvirkning på din samlede pensjonssparing.

2. Sørg for at du har en god blanding av aksjer og obligasjoner. Dette vil bidra til å beskytte porteføljen din mot plutselige endringer i aksjemarkedet.

3. Bruk dollar-kostnadsgjennomsnitt når du investerer i aksjer. Denne teknikken innebærer å investere et fast beløp i en aksje med jevne mellomrom. Dette bidrar til å jevne ut virkningen av eventuelle plutselige endringer i aksjekursen.

4. Gjennomgå investeringsporteføljen din med jevne mellomrom. Dette vil hjelpe deg å oppdage potensielle problemer tidlig og iverksette tiltak for å rette dem.

5. Søk profesjonelle råd hvis du er usikker på noe. En finansiell rådgiver kan hjelpe deg med å lage en pensjonsplan som er skreddersydd for dine individuelle behov og mål.

Hvorfor er rekkefølgen av returer viktig?

Rekkefølgen du opplever avkastning på investeringen din kan ha en betydelig innvirkning på pensjonssparingen din. Dette er fordi tidspunktet for avkastningen din påvirker hvor mye penger du må reinvestere og hvor lenge pengene dine må sammensettes.

La oss for eksempel si at du investerer 100 000 USD og opplever følgende avkastning over en 10-årsperiode:

År 1: 10 %
År 2: -5 %
År 3: 15 %
År 4: -10%
År 5: 20%

Hvis du opplever disse avkastningene i rekkefølgen oppført ovenfor, vil investeringen din være verdt $146 000 ved slutten av år 5. Hvis du imidlertid opplever avkastningen i omvendt rekkefølge, vil investeringen din være verdt $122 000 ved slutten av år 5.

Dette illustrerer viktigheten av sekvensen av avkastning. Mens gjennomsnittlig avkastning over 10-årsperioden er den samme i begge scenariene, kan rekkefølgen du opplever disse avkastningene ha en betydelig innvirkning på verdien av investeringen din.

Dette er spesielt viktig å vurdere når du planlegger pensjonisttilværelsen, da du kanskje må ta ut penger fra investeringen din i perioder med negativ avkastning. Hvis du opplever en periode med negativ avkastning tidlig i pensjonisttilværelsen, kan det ha betydelig innvirkning på levetiden til pensjonssparingen din.

Hva er et eksempel på sekvenseringsrisiko?

Sekvenseringsrisiko er risikoen for at en investor vil oppleve ulik avkastning på investeringene sine over tid. For eksempel kan en investor som investerer i et aksjemarkedsindeksfond oppleve ulik avkastning i forskjellige år. Noen år kan aksjemarkedet gå opp, og investoren kan oppleve positiv avkastning. Andre år kan aksjemarkedet gå ned, og investoren kan oppleve negativ avkastning.

Sekvenseringsrisiko kan ha en betydelig innvirkning på en investors evne til å trekke seg tilbake. For eksempel kan en investor som går av med pensjon i løpet av et år når aksjemarkedet er nede ha vanskelig for å nå sine økonomiske mål.

Det er noen få måter investorer kan håndtere sekvenseringsrisiko. En måte er å diversifisere investeringene sine på tvers av ulike aktivaklasser. En annen måte er å investere i en blanding av aksjer og obligasjoner.

Hva er stigende aksjeglidebane?

Den stigende aksjeglidebanen er en strategi for å investere i aksjer og andre aksjepapirer som tar sikte på å minimere risiko og samtidig maksimere avkastningen. Den grunnleggende ideen er å starte med en portefølje som er tungt vektet mot aksjer, og deretter gradvis flytte blandingen mot mer konservative investeringer etter hvert som investoren nærmer seg pensjonisttilværelsen. Håpet er at dette vil gjøre det mulig for investor å fange opp gevinstene fra aksjemarkedet samtidig som risikoen for tap ved en eventuell markedsnedgang minimeres.

Det finnes en rekke forskjellige måter å implementere en stigende aksjeglidebane på, og det er ingen enkelt rett eller gal måte å gjøre det på. Noen investorer kan velge å starte med en portefølje som består av 70 % aksjer og 30 % obligasjoner, og deretter flytte blandingen til 50 % aksjer og 50 % obligasjoner i løpet av 20 år. Andre kan velge å starte med en portefølje som består av 90 % aksjer og 10 % obligasjoner, og deretter flytte blandingen til 60 % aksjer og 40 % obligasjoner i løpet av 10 år. Til syvende og sist vil valget av hvordan man implementerer en stigende aksjeglidebane avhenge av den enkelte investors mål, risikotoleranse og tidshorisont.