Hva er et pass-through-sertifikat?

Et pass-through-sertifikat er en type eiendomsinvestering som lar investorer slå sammen pengene sine for å finansiere en eiendom eller eiendommer. Eiendommen eller eiendommene blir deretter leid ut til en eller flere leietakere, og leiebetalingene overføres til investorene. Denne typen investering kan være en god måte å diversifisere sin portefølje på, da det gir potensial for jevn inntekt og verdistigning.

Hva er et GNMA pass-through-sertifikat?

Et GNMA pass-through-sertifikat er en type pantesikret verdipapir som er støttet av USAs regjerings fulle tro og kreditt. GNMA-gjennomgangssertifikater utstedes av Government National Mortgage Association (GNMA), som er et statlig sponset foretak (GSE). GNMA pass-through-sertifikater blir ofte referert til som "Ginnie Maes."

GNMA pass-through-sertifikater er verdipapirer som representerer eierskap i en pool av boliglån. Kontantstrømmene fra de underliggende boliglånene overføres til eierne av GNMA-gjennomstrømningssertifikatene. Eierne av GNMA pass-through-sertifikater har rett til å motta hovedstol og rentebetalinger på de underliggende pantelånene, samt eventuelle forskuddsbetalinger som foretas på lånene.

GNMA pass-through-sertifikater utstedes i en rekke forskjellige transjer. De vanligste transjene er A-, B- og C-transjene. A-transjen er den høyeste transjen, noe som betyr at den har det første kravet på kontantstrømmene fra de underliggende boliglånene. B-transjen er den nest høyeste transjen, og C-transjen er den mest junior-transjen.

GNMA pass-through-sertifikater er attraktive for investorer fordi de tilbyr en høy grad av sikkerhet og sikkerhet. Den fulle troen og kreditten til USAs regjering støtter GNMA-gjennomgangssertifikater, noe som betyr at risikoen for mislighold er svært lav. GNMA pass-through-sertifikater tilbyr også en høyere grad av likviditet enn de fleste andre typer pantesikrede verdipapirer. Hva er et annet ord for passere? Uttrykket "pass gjennom" brukes ofte i eiendomsinvesteringer for å referere til fordelingen av inntekt fra en eiendom eller investering til eiere eller investorer. I noen tilfeller kan begrepet også brukes for å referere til strømmen av penger fra en konto til en annen.

Hva er sikkerheten for pass-through-verdipapirer? Pass-through-verdipapirer er sikret av de underliggende boliglånene eller andre lån. Lånene kommer vanligvis fra banker, kredittforetak eller andre utlånsinstitusjoner, og selges deretter til investorer i form av gjennomgående verdipapirer. Lånene er vanligvis sikret i bolig- eller næringseiendom. Hva er forholdet mellom renten som betales på Pass Through-sertifikater og renten på lånene i bassenget? Renten på et gjennomslagsbevis er direkte relatert til rentene på lånene i bassenget. Dersom lånene i bassenget har høyere rente, så vil gjennomføringsbeviset ha høyere rente.

Hvordan fungerer en pass-through-enhet?

I en pass-through-enhet går fortjeneste og tap av virksomheten gjennom til eierne, som deretter rapporterer dem på deres personlige selvangivelser. Dette er i motsetning til et C-selskap, der virksomheten beskattes separat fra eierne.

Det er flere fordeler med denne ordningen. For det første unngår den "dobbeltbeskatningen" av overskudd som oppstår med et C-selskap. For det andre tillater det eierne å trekke fra tap på deres personlige selvangivelser, noe som kan utligne andre inntekter og redusere deres samlede skatteplikt. Endelig kan det gjøre det lettere å skaffe kapital, siden investorer kan sette penger inn i virksomheten uten å måtte betale selskapsskatt på overskuddet.

Det er også noen ulemper med pass-through-enheter. For det første er eierne personlig ansvarlig for gjelden til virksomheten. For det andre er ikke virksomheten i seg selv berettiget til visse skattefordeler, for eksempel skattefradrag for forskning og utvikling. Til slutt kan pass-through-enheter være underlagt høyere skattesatser enn C-selskaper.

Samlet sett er pass-through-enheter et populært valg for små bedrifter og eiendomsinvestorer på grunn av deres enkelhet og fleksibilitet. Det er imidlertid viktig å forstå fordeler og ulemper før du velger denne strukturen for virksomheten din.