Hva er en servitutt i eiendom?

En servitutt er en juridisk rett til å bruke andres grunn til et bestemt formål. Du kan for eksempel ha en servitutt til å bruke en nabos innkjørsel for å få tilgang til din egen eiendom. Servitutter opprettes etter avtale mellom partene eller ved foreldelse (det vil si at servitutten har vært brukt i en viss tidsperiode).

Servitutter kategoriseres vanligvis som enten "positive" eller "negative". Positive servitutter gir innehaveren rett til å gjøre noe på grunnen, som å bygge et gjerde eller plante trær. Negative servitutter legger derimot begrensninger på grunnen, som for eksempel forbud mot oppføring av nytt bygg.

Servitutter kan være til fordel for et individ, en gruppe mennesker eller allmennheten. Et energiselskap kan for eksempel ha en servitutt for å føre kraftledninger over eiendommen din.

Servitutter registreres vanligvis med det lokale landjournalkontoret, så det er viktig å sjekke for servitutter før du kjøper en eiendom. Servitutter kan påvirke verdien av en eiendom, så det er viktig å være klar over dem før du gir et tilbud.

Hvem er ansvarlig for vedlikehold av servitutt?

Eieren av grunnen som servitutten krysser er typisk ansvarlig for å opprettholde servitutten. Dette inkluderer å sørge for at servitutten er oversiktlig og tilgjengelig, og at eventuelle konstruksjoner på servitutten (som gjerder eller porter) er i god stand.

Hva er de 3 typene servitutter?

Det er tre typer servitutter: bekreftende, negative og tilhørende.

Bekreftende servitutter gir innehaver rett til å gjøre noe på eiendommen, som å bygge innkjørsel eller gjerde. Negative servitutter hindrer innehaveren i å gjøre noe på eiendommen, som å sperre utsikt. Tilhørende servitutter kommer en bestemt eiendom til gode, for eksempel en rett til å få tilgang til den.

Hva er en negativ servitutt?

En servitutt er en juridisk bindende avtale mellom to parter som gir den ene parten rett til å bruke den andre parts eiendom til et bestemt formål. En negativ servitutt, også kjent som en restriktiv servitutt, er en avtale mellom to parter som begrenser bruken av eiendommen til den ene parten til fordel for den andre parten.

Hva er servituttrettigheter?

En servitutt er en rett til å bruke andres grunn til et bestemt formål. Et energiselskap kan for eksempel ha en servitutt til å grave ned kraftledninger på eiendommen din. En servitutt er forskjellig fra å eie grunnen. Grunneieren eier fortsatt grunnen, men servituttinnehaveren har rett til å bruke grunnen til angitt formål.

Det finnes to typer servitutter:

1. En servitutttilhører kommer eieren av et bestemt jordstykke til gode. Hvis du for eksempel eier et hus med innkjørsel, kommer innkjørselservitutten din eiendom til gode.

2. En servitutt i brutto fordeler en person eller et selskap, i stedet for et bestemt stykke land. For eksempel kan et forsyningsselskap ha en servitutt i brutto for å grave ned kraftledninger på enhver eiendom det eier.

Servitutter opprettes enten ved uttrykkelig bevilgning fra eieren av grunnen eller underforstått. En uttrykkelig bevilgning er når eieren av grunnen uttrykkelig samtykker i å gi noen andre en servitutt. En underforstått servitutt opprettes når forholdene tilsier at grunneieren hadde til hensikt å gi noen andre en servitutt. Hvis du for eksempel eier et hus med innkjørsel, er innkjørselservitutten en underforstått servitutt fordi den er nødvendig for å nyte eiendommen din. Hva ville avslutte en servitutt? Dersom en servitutt ikke lenger er nødvendig eller ønskelig, kan eieren av grunnen som servitutten består på, si opp. Dette gjøres typisk ved å formidle et frigjøringsskjøte til servituttinnehaveren, som slukker servitutten.