Kvalifisert ansvarsfraskrivelse Definisjon

En kvalifisert ansvarsfraskrivelse er en formell avvisning av å akseptere en interesse i eiendom som ble overført til en person. Individet må fraskrive seg interessen innen en viss tidsperiode og oppfylle andre krav fastsatt av Internal Revenue Service (IRS) for at ansvarsfraskrivelsen skal anses som kvalifisert.

En kvalifisert ansvarsfraskrivelse kan brukes til å effektivt overføre eiendom til noen andre uten å pådra seg noen form for gave- eller eiendomsskattekonsekvenser. Dette skyldes at den som fraskriver seg renten skattemessig behandles som om de aldri har eid eiendommen i utgangspunktet.

Det er noen få situasjoner der en kvalifisert ansvarsfraskrivelse kan brukes. For eksempel kan en forelder overføre eiendom til et barn, men inkludere en bestemmelse som lar barnet fraskrive seg interessen innen en viss tidsperiode. Dette vil tillate barnet å effektivt overføre eiendommen til noen andre (for eksempel en ektefelle) uten å pådra seg noen gave- eller eiendomsskattekonsekvenser.

En annen vanlig bruk for en kvalifisert ansvarsfraskrivelse er å fraskrive seg en interesse i en livsforsikring. Dette kan gjøres for å unngå at forsikringens dødsfallsstønad inngår i den forsikredes bo for eiendomsskatteformål.

For at en ansvarsfraskrivelse skal anses som kvalifisert, må den som gjør ansvarsfraskrivelsen:

- Gi fra seg alle eiendomsrettigheter i eiendommen

- Gjøre ansvarsfraskrivelsen skriftlig

- Gjøre fraskrivelsen skriftlig. ansvarsfraskrivelsen innen en viss tidsperiode (vanligvis ni måneder)

- Ikke har akseptert noen fordeler fra eiendommen

Hvis disse kravene er oppfylt, vil ansvarsfraskrivelsen anses som kvalifisert og personen som gjør ansvarsfraskrivelsen vil bli behandlet som om de aldri eide eiendommen i utgangspunktet. Dette kan være et nyttig verktøy for å unngå gave- eller eiendomsskattekonsekvenser ved overføring av eiendom til noen andre.

Hvordan fungerer en tillitsfraskrivelse?

En ansvarsfraskrivelsestillit er en måte for skattebetalere å minimere eksponeringen for gave- og eiendomsskatt. Ved å fraskrive seg interesse for eiendom, kan skattytere fjerne verdien av eiendommen fra sin skattepliktige eiendom. Eiendommen blir deretter overført til en trust, som er utformet for å betale inntekt til skattyter for en bestemt tidsperiode. Etter den angitte perioden deles trustens formue ut til skattyters arvinger. Hvilket av de følgende alternativene angir korrekt fristen for når en kvalifisert ansvarsfraskrivelse må være mottatt av en dødsbo? En kvalifisert ansvarsfraskrivelse må være mottatt av en avdødes bo innen ni måneder etter datoen for avdødes død. Kan du gi bort arven din til noen andre? Ja, du kan gi bort arven din til noen andre. Du trenger bare å sende inn en skattemelding og betale eventuell gaveavgift.

Hvordan skriver du en kvalifisert ansvarsfraskrivelse?

En kvalifisert ansvarsfraskrivelse er et juridisk dokument der mottakeren av en arv eller annen eiendomsinteresse gir avkall på alle rettigheter til eiendommen. Ansvarsfraskrivelsen skal være skriftlig, signert av mottaker, og leveres til den som har overført eiendomsinteressen (vanligvis avdødes bobestyrer). Ansvarsfraskrivelsen må også oppfylle visse andre krav angitt i Internal Revenue Code.

Hovedformålet med en kvalifisert ansvarsfraskrivelse er å la mottakeren av eiendom unngå å betale skatt på eiendommen. For eksempel, hvis en person arver aksjer som har økt i verdi, vil mottakeren kanskje fraskrive seg aksjen for å unngå å betale kapitalgevinstskatt ved salg av aksjen.

Et annet formål med en kvalifisert ansvarsfraskrivelse er å tillate mottaker av eiendom å gi eiendommen videre til noen andre som kan være i en lavere skatteklasse. For eksempel kan en forelder fraskrive seg en arv for å la et barn som er i en lavere skatteklasse arve eiendommen.

En kvalifisert ansvarsfraskrivelse kan også brukes for å unngå skifteprosessen. Skifteskifte er den juridiske prosessen med å distribuere en avdøds eiendom. Hvis den avdødes testamente overlater hele eiendommen til én person, kan denne personen fraskrive seg eiendommen, og eiendommen vil deretter overføres til mottakerne som er nevnt i testamentet uten å gå gjennom skifte.

Det er mange andre mulige bruksområder for kvalifiserte ansvarsfraskrivelser, og reglene for ansvarsfraskrivelser er komplekse. Hvis du vurderer å fraskrive eiendom, bør du rådføre deg med en advokat for å finne ut om en ansvarsfraskrivelse er riktig for deg og for å sikre at du oppfyller alle kravene for en gyldig ansvarsfraskrivelse.

Kan du fraskrive deg inntekt fra en trust?

Svaret på dette spørsmålet er at det avhenger av hvilken type tillit det er snakk om. For eksempel, hvis trusten er en virksomhetsstiftelse, kan inntekten være underlagt skatt på selvstendig næringsdrivende. Men hvis trusten er en enkel trust, kan inntekten være fritatt for selvstendig næringsskatt. I tillegg kan inntekt fra en trust være underlagt andre skattesatser enn inntekt fra andre kilder.