Hva er driftsresultat før avsetning – PPOP?

Driftsresultat før avsetning – PPOP – er et mål på en banks inntjening før tapsavsetninger og før skatt. Det er en nyttig beregning for å evaluere en banks lønnsomhet og ytelse, siden den ekskluderer elementer som ikke er under ledelsens kontroll. Er PBT det samme som netto fortjeneste? PBT, eller resultat før skatt, er et regnskapsmessig mål som beregner nettoresultat før fradrag for skatt. Nettoresultat er derimot det endelige resultattallet som rapporteres etter at alle utgifter, inkludert skatter, er trukket fra.

Hvor mange typer avsetninger er det i regnskapet?

Det er to typer avsetninger i regnskap:

1. Periodisering

2. Utsettelser Hva er bankavsetningsresultat? Et bankavsetningsresultat er resultatet av en banks analyse av sine utlån og andre eiendeler for å avgjøre om de er nedskrevet og i så fall for å estimere verdifallet.

Hva er et eksempel på en bestemmelse? En avsetning i bank refererer til et beløp som er satt av en bank som reserve for å dekke eventuelle tap som kan oppstå. Det foretas typisk avsetninger i forhold til lån som anses å være misligholdt, og avsetningsbeløpet er basert på det forventede tap som banken forventer å lide dersom lånet misligholdes.

Hva er pre-provision? Pre provisioning er et begrep som brukes i bank for å referere til praksisen med å sette til side midler i påvente av fremtidige tap. Denne praksisen brukes vanligvis av banker for å overholde regulatoriske krav, som for eksempel Basel III-avtalen, som fastsetter at bankene må opprettholde et visst nivå av tapsreserver. Forhåndsreservering kan også brukes som et risikostyringsverktøy, som bidrar til å sikre at en bank har tilstrekkelige midler tilgjengelig for å dekke potensielle utlånstap.