Verdsettelse etter penger

Verdsettelse etter penger er den totale verdien av et selskaps egenkapital etter at det har hentet inn penger i en finansieringsrunde. Denne verdien inkluderer verdien av selskapets aksjer før finansieringsrunden, pluss verdien av den nye investeringen.

La oss for eksempel si at et selskap har en verdivurdering før penger på $10 millioner og henter inn $5 millioner i en finansieringsrunde. Selskapets verdivurdering etter penger vil være 15 millioner dollar.

Verdsettelse etter penger er viktig for startups fordi den brukes til å beregne eierandelen til hver investor. For eksempel, i eksemplet ovenfor, ville investorene eie 33 % av selskapet (5/15).

Verdsettelse etter penger er også et nyttig verktøy for startups for å samle inn penger. Ved å kjenne verdivurderingen etter penger, kan startups sette et mål for finansieringsrunder. For eksempel, hvis en startup ønsker å skaffe 5 millioner dollar, kan de målrette en verdivurdering etter penger på 20 millioner dollar. Hva er en TRYGG investering? En TRYGG investering er en investering som er gjort med den hensikt å minimere risiko. Denne typen investering gjøres vanligvis i obligasjoner, aksjer og andre eiendeler som anses å være relativt trygge.

Hvordan beregner du verdsettelse?

Verdsettelse av et selskap er prosessen med å bestemme nåverdien av selskapets fremtidige kontantstrømmer.

Det finnes en rekke ulike metoder som kan brukes for å beregne verdsettelse av et selskap, men den vanligste tilnærmingen er å bruke en diskontert kontantstrøm (DCF) analyse.

I en DCF-analyse beregnes nåverdien av et selskaps fremtidige kontantstrømmer ved å diskontere disse kontantstrømmene med en passende rente. Diskonteringsrenten som benyttes vil avhenge av en rekke faktorer, blant annet selskapets risiko og forventet avkastning på investeringen.

Når nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene er beregnet, kan den sammenlignes med gjeldende pris på selskapets aksjer for å avgjøre om aksjen er undervurdert, overvurdert eller riktig verdsatt.

Hvordan beregner du oppstarts-WACC?

Det er noen forskjellige måter å beregne WACC på, men den vanligste metoden er å bruke formelen for vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). Denne formelen tar hensyn til kostnadene for hver type kapital (gjeld og egenkapital) som et selskap har og vekter det etter hvor mye av hver type kapital selskapet har.

WACC-formelen er:

WACC = (E/V) * Re + (D/V) * Rd * (1-Tc)

Hvor:

E/V = forholdet mellom egenkapital og total verdi
Re = kostnaden for egenkapital
D/V = forholdet mellom gjeld og total verdi
Rd = kostnaden for gjeld
Tc = selskapsskattesatsen

For å beregne kostnaden for egenkapital, kan du bruke kapitalverdimodellen (CAPM)-formelen:

Re = Rf + β * (Rm - Rf)

Hvor:

Re = kostnaden for egenkapital * * Rf = den risikofrie renten
β = betaen til aksjen
Rm = den forventede avkastningen til markedet

For å beregne kostnadene for gjeld kan du bruke formelen for avkastning til forfall (YTM):

Rd = Rf + (1-Tc) * B

Hvor:

Rd = kostnaden for gjeld
Rf = risikofri sats
Tc = selskapsskattesatsen
B = obligasjonens YTM

Hva er forskjellen mellom verdsettelse for penger og verdsettelse etter penger?

Pre-money verdsettelse refererer til verdien av et selskap før det mottar noen investering fra VCs. Dette bestemmes vanligvis ved å se på et selskaps økonomi, nylige veksttrender og størrelsen på det adresserbare markedet.

Verdsettelse etter penger tar derimot hensyn til VCs investering i selskapet. Dette tallet brukes vanligvis når det skal forhandles om aksjedeling mellom grunnleggere og investorer.

Hva er SAFE etter penger? En post-money SAFE er et finansielt instrument som brukes til å gi finansiering til startups. SAFE står for Simple Agreement for Future Equity, og det er i utgangspunktet en kontrakt mellom oppstarten og investoren. Investoren godtar å gi finansiering til oppstarten i bytte mot retten til å motta egenkapital i oppstarten i fremtiden. Egenkapitalen gis vanligvis når oppstarten skaffer ytterligere finansiering eller når visse milepæler. Post-money SAFE betyr at egenkapitalen gis etter at oppstarten allerede har samlet inn penger, i motsetning til en pre-money SAFE hvor egenkapitalen gis før oppstarten samler inn penger.