Generelt aksepterte prinsipper og praksiser (GAPP)

Generally Accepted Principles and Practices (GAPP) er et sett med standarder som gir veiledning om hvordan virksomheter bør operere. Den dekker områder som finansiell rapportering, internkontroll og risikostyring.

GAPP-standardene er utviklet av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). De er frivillige retningslinjer som ikke kan håndheves ved lov. Imidlertid velger mange virksomheter å følge dem for å vise sitt engasjement for godt styresett og for å gi interessenter forsikring om at de opererer på en ansvarlig måte.

Hva er generelt akseptert forretningspraksis?

Det finnes ikke noe entydig svar på dette spørsmålet, siden svaret avhenger av den spesifikke bransjen og landet der virksomheten opererer. Det er imidlertid noen generell forretningspraksis som er generelt akseptert på tvers av bransjer og land. Disse inkluderer ting som å opprettholde nøyaktige økonomiske poster, overholde lover og forskrifter, behandle ansatte rettferdig og levere kvalitetsprodukter og -tjenester.

Hva er det viktigste prinsippet for GAAP? Generelt aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP) er et sett med regler og retningslinjer som selskaper må følge når de rapporterer økonomiske data. GAAP er utformet for å sikre at finansiell rapportering er konsistent og nøyaktig, og den brukes av investorer og analytikere for å vurdere et selskaps økonomiske helse. Det viktigste prinsippet i GAAP er prinsippet om full offentliggjøring, som krever at selskaper offentliggjør all relevant informasjon om deres økonomiske tilstand og ytelse. Dette prinsippet sikrer at investorer har tilgang til all informasjonen de trenger for å ta informerte investeringsbeslutninger.

Hva er kjerneprinsippene for GAAP?

Kjerneprinsippene for GAAP er:

1. Presenter rettferdig- Dette prinsippet krever at all informasjon presentert i regnskapet må være nøyaktig og fullstendig. All vesentlig informasjon må avsløres for å gi leserne et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling, ytelse og kontantstrømmer.

2. Bruk konsistente metoder- Dette prinsippet krever at selskaper bruker de samme regnskapsmetodene fra en periode til den neste. Dette bidrar til å sikre at regnskapet er sammenlignbart år for år.

3. Oppgi all vesentlig informasjon- Dette prinsippet krever at selskaper oppgir all informasjon som potensielt kan påvirke leserens forståelse av regnskapet. Dette inkluderer informasjon om vesentlige estimater, vurderinger og forutsetninger som er gjort ved utarbeidelsen av uttalelsene.

4. Presenter informasjon klart og konsist- Dette prinsippet krever at regnskapet er lett å lese og forstå. All informasjon skal presenteres på en måte som er klar, konsis og lett å følge.

5. Overhold regnskapsstandarder- Dette prinsippet krever at selskaper følger alle allment aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP) når de utarbeider regnskap. Dette er med på å sikre at uttalelsene utarbeides på en standardisert og konsistent måte.

Hva er regnskapet som kreves av GAAP? Det er fire grunnleggende regnskaper som kreves av GAAP: balanse, resultatregnskap, kontantstrømoppstilling og oppstilling av egenkapital. Balansen viser et selskaps eiendeler, gjeld og egenkapital på et bestemt tidspunkt. Resultatregnskapet viser et selskaps inntekter, utgifter og nettoinntekter for en bestemt tidsperiode. Kontantstrømoppstillingen viser et selskaps inn- og utstrømmer for en bestemt tidsperiode. Oppstilling av egenkapital viser et selskaps egenkapital ved begynnelsen og slutten av en bestemt tidsperiode.

Hva er de tre typene regnskap?

1. Finansiell regnskap: Dette innebærer registrering, klassifisering og oppsummering av finansielle transaksjoner for å gi informasjon som er nyttig for å ta forretningsbeslutninger.

2. Lederregnskap: Dette gir økonomisk informasjon som er nyttig for å ta beslutninger om hvordan en virksomhet skal drives.

3. Kostnadsregnskap: Dette innebærer sporing, klassifisering og allokering av kostnader for å hjelpe med å ta beslutninger om priser, produktmiks og andre aspekter ved forretningsdrift.