Fullmaktserklæring Definisjon

En fullmaktserklæring er et avsløringsdokument som må innleveres til U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) av et selskap som ber om fullmakter til sitt årlige aksjonærmøte. Fullmaktserklæringen gir aksjonærene informasjon om selskapets lederlønninger, styre og eierstyring. Den inneholder også informasjon om aksjonærmøtet, for eksempel dato, klokkeslett og sted. Hva er en proxy i regnskap? En fullmektig i regnskap er en person eller et firma som er oppnevnt av et selskap til å representere dem i forhold til et annet selskap eller enhet. Fullmektigen opptrer på vegne av selskapet og har myndighet til å stemme på deres vegne på aksjonærmøter eller andre samlinger.

Når må en endelig proxy-erklæring sendes inn?

En endelig fullmaktserklæring innleveres når et selskap ber om stemmer fra aksjonærer i forbindelse med et årlig eller spesielt aksjonærmøte. Fullmaktserklæringen må sendes til SEC senest 10 dager etter at selskapet først sender eller gir den til aksjonærene.

Er proxy-erklæringen det samme som 10k?

En fullmaktserklæring er et dokument som er innlevert til SEC av et offentlig selskap i forbindelse med dets årlige aksjonærmøte. Fullmakten inneholder informasjon om de saker som skal stemmes over på møtet, samt informasjon om styret og ledende ansatte i selskapet.

En 10-K er en årsrapport som må sendes inn til SEC av alle offentlige selskaper. 10-K inneholder informasjon om selskapets økonomiske tilstand, driftsresultater og andre forhold. Hva kalles en proxy-erklæring? En fullmaktserklæring er et dokument som er arkivert til Securities and Exchange Commission (SEC) av et selskap som ber om stemmer fra sine aksjonærer. Fullmakten inneholder informasjon om selskapets ledelse og styre, samt informasjon om de forslag som det skal stemmes over på generalforsamlingen.

Hva er reglene for bruk av fullmakter?

Bruken av fullmakter styres av Securities and Exchange Commission (SEC). SEC har regler på plass som krever at selskaper offentliggjør sin bruk av fullmakter og gir aksjonærer informasjon om stemmegivningsprosessen.

SECs fullmaktsregler er utformet for å beskytte aksjonærene ved å sikre at de har informasjonen de trenger for å ta informerte stemmebeslutninger. Reglene gir også aksjonærene mulighet til å formidle sine synspunkter til selskapets ledelse og holde ledelsen ansvarlig for sine handlinger.

I henhold til SECs regler skal selskaper gi aksjonærene en fullmaktserklæring som inneholder informasjon om sakene det skal stemmes over på aksjonærmøtet, samt informasjon om selskapets holdning til disse sakene. Fullmakten skal også inneholde opplysninger om de personer som skal stemme på vegne av aksjonærene.

I tillegg krever SECs regler at selskaper opplyser om deres bruk av stemmegivningstjenester, inkludert identiteten til tjenesteleverandøren og gebyrene som betales for tjenesten.

SECs fullmaktsregler er utformet for å beskytte aksjonærene ved å sikre at de har informasjonen de trenger for å ta informerte stemmebeslutninger. Reglene gir også aksjonærene mulighet til å formidle sine synspunkter til selskapets ledelse og holde ledelsen ansvarlig for sine handlinger.