Hvordan kontantavkastning på investert kapital (CROCI) fungerer

Kontantavkastning på investert kapital (CROCI) er et finansielt forholdstall som måler hvor mye kontanter et selskap genererer fra sine kapitalinvesteringer. Det beregnes ved å dele et selskaps driftskontantstrøm med dets totale kapitalinvestering.

Driftskontantstrøm er kontanter et selskap genererer fra sin normale forretningsdrift. Det inkluderer ting som inntekter fra salg, utgifter, skatter og rentebetalinger. Total kapitalinvestering er summen av alle pengene et selskap har investert i virksomheten sin, inkludert penger brukt på ting som bygninger, maskiner og inventar.

CROCI er et godt mål på et selskaps effektivitet i å bruke sine kapitalinvesteringer til å generere kontanter. En høy CROCI indikerer at et selskap gjør en god jobb med å generere penger fra sine kapitalinvesteringer. En lav CROCI indikerer at et selskap kan forbedre effektiviteten ved å bruke sine kapitalinvesteringer til å generere kontanter.

Hvorfor er ROIC et viktig forhold mellom ytelse?

Det er flere grunner til at ROIC er et viktig forhold mellom ytelse. Den kanskje viktigste grunnen er at ROIC er et mål på hvor effektivt et selskap bruker kapitalen sin. Selskaper med høy ROIC anses generelt for å være mer effektive enn selskaper med lav ROIC.

En annen grunn til at ROIC er viktig er at det er en god prediktor for fremtidig ytelse. Selskaper med høy ROIC har en tendens til å generere høyere avkastning i fremtiden enn selskaper med lav ROIC.

Til slutt er ROIC viktig fordi det er et relativt enkelt forhold å beregne og forstå. Det er også et forhold som brukes av mange investorer og analytikere når de vurderer selskaper.

Hvordan beregner du kontantstrøm fra nettoinntektsforhold?

Kontantstrømmen fra nettoinntektsforholdet beregnes ved å ta et selskaps nettoinntekt og legge tilbake eventuelle ikke-kontante poster, og deretter dele på selskapets gjennomsnittlige kontanter og kontantekvivalenter i samme periode.

Ikke-kontante poster inkluderer poster som avskrivninger og amortisering, samt eventuelle gevinster eller tap ved salg av eiendeler.

Kontantstrømmen fra nettoinntektsforholdet er et godt mål på et selskaps evne til å generere kontantstrøm fra driften. Et høyere forhold indikerer en bedre evne til å generere kontantstrøm, mens et lavere forhold indikerer en svakere evne til å generere kontantstrøm.

Hva slags forholdstall er avkastning på investert kapital?

Det finnes flere typer forholdstall som kan brukes til å måle et selskaps økonomiske resultater, men det vanligste som brukes til å vurdere et selskaps avkastning på investert kapital (ROIC) er netto fortjenestemarginforhold. Dette forholdet måler nettoresultatet et selskap genererer som en prosentandel av dens totale omsetning. For å beregne ROIC, vil du dele et selskaps nettofortjeneste med dets totale inntekter, og deretter multiplisere dette tallet med 100.

La oss for eksempel si at et selskap har en nettofortjeneste på $10 millioner og en total omsetning på $100 millioner. Dens ROIC vil være 10 prosent ((10 millioner / 100 millioner) x 100).

ROIC er en verdifull beregning for investorer fordi den viser hvor effektivt et selskap bruker kapitalen sin til å generere fortjeneste. En høy ROIC indikerer at et selskap genererer mye fortjeneste i forhold til kapitalen, noe som betyr at det bruker kapitalen sin effektivt. En lav ROIC indikerer at et selskap ikke bruker kapitalen like effektivt og kan være en mindre attraktiv investering.

Hvordan fungerer avkastning av kapital?

For det første er det viktig å forstå de ulike typene avkastning på kapital. Avkastning på investert kapital (ROIC) måler hvor mye profitt et selskap genererer med pengene som aksjonærene har investert. Avkastning på egenkapital (ROE) måler hvor mye profitt et selskap genererer med pengene som aksjonærene har investert. Til slutt måler avkastning på kapital (ROC) den samlede lønnsomheten til et selskaps kapitalinvesteringer.

Det er to hovedmåter bedrifter kan generere avkastning på kapital på: gjennom operasjonelle overskudd eller gjennom salg av eiendeler. Driftsoverskudd genereres når et selskaps inntekter overstiger utgiftene. Dette kan skje enten gjennom salg av produkter eller tjenester eller gjennom generering av renter eller andre former for inntekt. Salg av eiendeler skjer derimot når et selskap selger deler av seg selv (for eksempel gjennom en fusjon eller oppkjøp) eller når det selger fysiske eiendeler (som land eller bygninger).

Kapitalavkastningen kan være en nyttig målestokk for å analysere en bedrifts lønnsomhet. Det er imidlertid viktig å huske på at det kun måler lønnsomhet i forhold til kapitalinvesteringer. Den tar ikke hensyn til andre faktorer som kan påvirke lønnsomheten, for eksempel selskapets generelle forretningsmodell eller økonomiens tilstand.

Hvordan fungerer avkastning av kapital i et aksjefond?

En kapitalavkastning er en utdeling fra et verdipapirfond til dets aksjonærer som overstiger fondets nettoinntekt for året.

Kapitalavkastning er ikke skattepliktig som inntekt, men reduserer aksjonærgrunnlaget i fondet, noe som kan gi gevinst eller tap når aksjene eventuelt selges.

Kapitalavkastning kan være forårsaket av at fondets investeringer taper verdi, eller at fondet selger eiendeler og bruker inntektene til å betale aksjonærene.