Hva er Accounting Principles Board (APB)?

Accounting Principles Board (APB) var en privat organisasjon som var aktiv fra 1959 til 1973. Formålet var å utstede regnskapsstandarder som ville være generelt aksepterte i USA. APB ble erstattet av Financial Accounting Standards Board (FASB).

Hvorfor ble APB erstattet?

Det korte svaret er at APB ble erstattet fordi den ikke fungerte etter hensikten. Det lange svaret er at det var en rekke grunner til at APB ikke fungerte, inkludert:

-De høye levekostnadene i Bay Area

-Mangelen på rimelige boliger

-Vanskeligheten av å rekruttere og beholde tjenestemenn

-Den høye kriminaliteten

- Oppfatningen om at politiet ikke gjorde nok for å oppklare forbrytelser

APB ble erstattet med en ny politimester som er fokusert på samfunnspoliti og bygge relasjoner med samfunnet.

Hva er regnskapsprinsipper?

De generelt aksepterte regnskapsprinsippene (GAAP) er et sett med regler og retningslinjer som selskaper bruker for å vedlikeholde og rapportere sine regnskaper. Financial Accounting Standards Board (FASB) er hovedorganisasjonen som utvikler og vedlikeholder GAAP.

Det er 10 grunnleggende prinsipper som utgjør GAAP:

1. Regelmessighetsprinsipp: Selskaper bør følge GAAP-regler og retningslinjer på en konsistent basis fra en periode til den neste.

2. Prinsipp om konservatisme: Når de er i tvil, bør selskaper ta feil og velge alternativet som vil resultere i lavere rapporterte inntekter.

3. Prinsipp for periodisering: Selskaper skal innregne inntekter og utgifter når de er opptjent eller påløpt, uavhengig av når kontantene faktisk mottas eller betales.

4. Prinsipp for full offentliggjøring: Selskaper bør offentliggjøre all relevant informasjon som med rimelighet kan påvirke en lesers forståelse av regnskapet.

5. Prinsippet om fortsatt drift: Selskaper bør anta at de vil forbli i virksomhet i overskuelig fremtid og ta beslutninger deretter.

6. Vesentlighetsprinsipp: Selskaper bør kun offentliggjøre informasjon som er vesentlig eller vesentlig.

7. Prinsipp om konsistens: Bedrifter bør bruke de samme metodene og forutsetningene fra en periode til den neste, med mindre det er en god grunn til å endre dem.

8. Prinsipp for dollarenhet: Bedrifter bør uttrykke alle beløp i amerikanske dollar.

9. Dualitetsprinsipp: Hver transaksjon har to effekter, en debet og en kreditt.

10. Periodisitetsprinsipp: Regnskap bør utarbeides på periodisk basis, typisk kvartalsvis eller årlig.

Hva er de 5 grunnleggende regnskapsprinsippene?

De 5 grunnleggende regnskapsprinsippene er:

1. Inntektsføringsprinsippet
2. Sammenstillingsprinsippet
3. Opplysningsprinsippet
4. Vesentlighetsprinsippet
5. Konservatismeprinsippet