Statement of Financial Accounting Standards (SFAS)

Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) er et sett med regnskapsstandarder utstedt av Financial Accounting Standards Board (FASB). SFAS inneholder regnskapsprinsipper og retningslinjer som offentlige selskaper i USA må følge når de utarbeider regnskapet.

Hva var formålet med FASB Accounting Standards Codification-prosjektet?

Formålet med Financial Accounting Standards Boards (FASB) Accounting Standards Codification (ASC) prosjekt var å skape en enhetlig, sentralisert kilde til autoritative amerikansk aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP).

ASC ble opprettet som svar på Sarbanes-Oxley Act av 2002, som påla Securities and Exchange Commission (SEC) å etablere et enkelt sett med regnskapsstandarder for offentlige selskaper. SEC valgte å delegere denne myndigheten til FASB, som begynte arbeidet med ASC i 2003.

ASC ble fullført i 2009 og ble den eneste kilden til autoritative GAAP i USA. Den er organisert etter emne og inneholder over 9000 emner, noe som gjør den til den største og mest omfattende kodifiseringen av regnskapsstandarder i verden.

Hva betyr begrepet allment akseptert prinsipp?

Begrepet allment akseptert prinsipp refererer til en grunnleggende regel eller retningslinje som er allment akseptert av de i regnskapsfaget. Generelt aksepterte prinsipper brukes for å veilede regnskapsførere i deres arbeid, og de er basert på både teoretiske og praktiske hensyn.

Hvordan legges emner til FASBs tekniske agenda?

Financial Accounting Standards Board (FASB) er ansvarlig for å sette regnskapsstandarder i USA. FASBs tekniske agenda brukes til å prioritere prosjektene som styret skal jobbe med det kommende året.

FASBs tekniske agenda bestemmes av en rekke faktorer, inkludert:

* Tilbakemeldinger fra interessenter: FASB ber regelmessig tilbakemeldinger fra en rekke interessenter, inkludert investorer, forberedere, revisorer og andre, på prioritering av ulike prosjekter.

* Behovet for å forbedre finansiell rapportering: FASB vurderer også om et prosjekt er nødvendig for å forbedre finansiell rapportering. For eksempel kan et prosjekt bli lagt til dagsorden hvis det fastslås at gjeldende regnskapsstandarder ikke gir tilstrekkelig informasjon til investorer.

* Prosjektets kompleksitet: FASB tar også hensyn til kompleksiteten til et prosjekt når de bestemmer om det skal legges til dagsordenen. For eksempel kan et prosjekt som sannsynligvis vil kreve en betydelig mengde tid og ressurser å fullføre, gis lavere prioritet enn et enklere prosjekt.

Hva er SFAS No 157?

SFAS nr. 157 er en regnskapsstandard som ble utgitt av Financial Accounting Standards Board i september 2006. Standarden tar for seg virkelig verdimåling av investeringer i visse typer gjelds- og egenkapitalpapirer.

Spesifikt gir SFAS nr. 157 veiledning om hvordan man måler virkelig verdi av investeringer i aksjepapirer som ikke har en lett observerbar markedsverdi. Den etablerer også et rammeverk for å måle virkelig verdi av gjeldspapirer og andre finansielle instrumenter som har blitt negativt påvirket av kredittforringelse.

SFAS No 157 trer i kraft for regnskap utstedt for regnskapsår som begynner etter 15. desember 2007. For mange selskaper vil dette bety at standarden først vil bli brukt på deres regnskap for året som ble avsluttet 31. desember 2008.

Hvilken FAS 167?

FAS 167 er en regnskapsstandard som fastsetter krav til klassifisering av enkelte finansielle instrumenter. Spesifikt krever det at visse finansielle instrumenter klassifiseres som enten holdt til forfall, tilgjengelig for salg eller handelsverdipapirer.

Holdte til forfall verdipapirer er de finansielle instrumentene som foretaket har til hensikt å holde til forfall. Tilgjengelige for salg verdipapirer er de finansielle instrumentene som ikke holdes til forfall og ikke er handelspapirer. Handelspapirer er de finansielle instrumentene som er anskaffet med det formål å selge dem på kort sikt.