vektet gjennomsnittlig lånealder (WALA)

Den veide gjennomsnittlige lånealderen (WALA) er et mål på gjennomsnittsalderen til en banks låneportefølje. Det veide gjennomsnittet beregnes ved å vekte hvert lån med dets utestående saldo.

WALA er viktig fordi det gir innsikt i den gjennomsnittlige kredittrisikoen til en banks låneportefølje. En høyere WALA indikerer en større gjennomsnittlig kredittrisiko, ettersom lån som er eldre er mer sannsynlig å gå i mislighold.

WALA kan brukes til å sammenligne kredittrisikoen til forskjellige banker, samt til å sammenligne kredittrisikoen til en bank over tid.

Hva kaller vi wala?

Det er ingen fasitsvar på dette spørsmålet. "Wala" kan referere til en rekke ting, avhengig av konteksten den brukes i. For eksempel kan "wala" referere til en finansanalytiker som spesialiserer seg på fundamental analyse, eller det kan referere til et verktøy som brukes i fundamental analyse (for eksempel et finansregnskap).

Hvordan beregner du WAL i Excel?

For å beregne WAL i Excel, må du bruke følgende formler:

For selve WAL-formelen:

WAL = (PV + FV + DIV) / (PV + FV)

PV = Nåverdi
FV = Fremtidig verdi
DIV = Utbytte

For nåverdiformelen (PV):

PV = FV / (1 + r)^t

FV = Fremtidig verdi * * r = Rentesats
t = Antall perioder

Formel for fremtidig verdi (FV):

FV = PV * (1 + r)^t

PV = nåverdi
r = Rentesats
t = Antall perioder

For Dividende (DIV)-formelen:

DIV = D * (1 + g)^t

D = Utbytte per aksje
g = Utbyttevekstrate
t = Antall perioder

Hva er forskjellen mellom varighet og vektet gjennomsnittlig levetid?

Durasjon og vektet gjennomsnittlig levetid er to mål for obligasjonskursfølsomhet for endringer i renten. Durasjon er et mål på en obligasjons kursfølsomhet overfor endringer i renten generelt, mens vektet gjennomsnittlig levetid er et mål på en obligasjons kursfølsomhet overfor endringer i renten spesifikt på tidspunktet for obligasjonens forfall.

Durasjon beregnes ved å ta nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer fra obligasjonen og deretter dele på obligasjonens nåværende pris. Dette tallet representerer antall år det vil ta før obligasjonskursen går tilbake til dagens nivå dersom renten skulle øke med 1 %.

Vektet gjennomsnittlig levetid beregnes ved å ta nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer fra obligasjonen og deretter dele på obligasjonens nåværende pris. Dette tallet representerer det gjennomsnittlige antallet år det ville ta før obligasjonens pris går tilbake til sitt nåværende nivå dersom renten skulle øke med 1 % på obligasjonstidspunktet.

Hvordan gjør jeg et vektet gjennomsnitt i Excel?

Det er noen forskjellige måter å beregne et vektet gjennomsnitt i Excel, avhengig av hvilke data du har og hvordan du vil vekte datapunktene.

Hvis du har en liste over datapunkter og tilsvarende vekter, kan du bruke SUMPRODUKT-funksjonen til å beregne det vektede gjennomsnittet. For eksempel, hvis dataene dine er i cellene A1:A5 og de tilsvarende vektene er i cellene B1:B5, bruker du følgende formel:

=SUMPRODUKT(A1:A5,B1:B5)/SUM(B1: B5)

Hvis du har en liste over datapunkter og ønsker å vekte dem i henhold til deres plassering i listen (dvs. det første datapunktet er tillagt høyest vekt, det andre datapunktet blir gitt den nest høyeste vekten osv. .), kan du bruke SUMPRODUCT og ROW-funksjonene. For eksempel, hvis dataene dine er i cellene A1:A5, bruker du følgende formel:

=SUMPRODUKT(A1:A5,RAD(A1:A5))/SUM(RAD(A1:A5))

Hvis du har en liste over datapunkter og ønsker å vekte dem i henhold til et tilpasset vektskjema, kan du bruke SUMPRODUKT-funksjonen. For eksempel, hvis dataene dine er i cellene A1:A5 og du ønsker å vekte datapunktene i henhold til følgende skjema:

Datapunkt 1: 2
Datapunkt 2: 3
Datapunkt 3: 1 * * Datapunkt 4: 4
Datapunkt 5: 5

Du vil bruke følgende formel:

=SUMPRODUKT(A1:A5,{2,3,1,4,5})/SUM( {2,3,1,4,5})

Hvordan beregnes vektet gjennomsnittlig avkastning?

Vektet gjennomsnittlig avkastning er et mål på gjennomsnittlig avkastning for en gruppe verdipapirer med forskjellig vekt tildelt hvert verdipapir i henhold til markedsverdien. Vektene tildeles typisk i henhold til markedsverdien til verdipapiret, men de kan også tildeles i henhold til andre faktorer som rentesatsen på verdipapiret eller kredittvurderingen til utstederen.

For å beregne den vektede gjennomsnittlige avkastningen, beregnes først avkastningen på de enkelte verdipapirene. De individuelle avkastningene multipliseres deretter med vektene som er tildelt hvert verdipapir, og produktene summeres. Den veide gjennomsnittlige avkastningen beregnes deretter ved å dele summen av produktene med summen av vektene.

Vurder for eksempel en gruppe verdipapirer med følgende markedsverdier og avkastning:

Sikkerhet 1: 100 000 USD, 5 % avkastning
Sikkerhet 2: USD 200 000, 6 % avkastning
Sikkerhet 3: USD 300 000, 7 % avkastning

Hvis vektene er tilordnet i henhold til markedsverdi, vil den veide gjennomsnittlige avkastningen bli beregnet som følger:

Vektet gjennomsnittlig avkastning = ((5 % x 100 000 USD) + (6 % x 200 000 USD) + (7 % x $300 000)) / ($100 000 + $200 000 + $300 000)

Vektet gjennomsnittlig avkastning = (5 + 12 + 21) / 600 000

Vektet gjennomsnittlig avkastning = 38,0000600 år = 0,063 eller 6,3 %