Dekket sikkerhetsdefinisjon

Et dekket verdipapir er et verdipapir som:

1. Handles på en nasjonal verdipapirbørs;

2. Registrert hos SEC under Securities Act av 1933; eller

3. Et verdipapir for en utenlandsk regjering eller en internasjonal organisasjon som er utpekt av SEC som et dekket verdipapir.

Begrepet «dekket verdipapir» er viktig fordi det bestemmer hvilke verdipapirer som er underlagt bestemmelsene i verdipapirloven av 1933. For eksempel gjelder visse bestemmelser i verdipapirloven, slik som registreringskravene, ikke for dekket verdipapirer.

Hva regnes aldri som et dekket verdipapir?

I følge U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), er et dekket verdipapir "enhver sikkerhet som er registrert hos SEC i henhold til Securities Exchange Act av 1934." Dette inkluderer aksjer, obligasjoner og andre investeringsinstrumenter som omsettes på en nasjonal verdipapirbørs.

Det er imidlertid noen få unntak fra denne regelen. For eksempel regnes ikke enkelte statspapirer og verdipapirer som er unntatt fra registrering, som dekkede verdipapirer. I tillegg kan noen verdipapirer være registrert hos SEC, men ikke betraktet som dekkede verdipapirer hvis de ikke handles på en nasjonal verdipapirbørs.

Hva skjer når du ikke vet kostnadsgrunnlaget?

Hvis du ikke kjenner kostnadsgrunnlaget ditt, vil skattemyndighetene anta at du har kjøpt verdipapiret til gjeldende markedsverdi. Dette kan resultere i at du skylder skatt på et mye høyere beløp enn du faktisk har gjort på investeringen, så det er viktig å holde styr på kostnadsgrunnlaget ditt. Du kan bruke metoden for gjennomsnittlig kostnad, som gir gjennomsnittlig kostnad for alle aksjene dine i et verdipapir, eller den spesifikke identifiseringsmetoden, som lar deg spesifisere hvilke aksjer du solgte.

Er en ETF et dekket verdipapir?

En ETF er et dekket verdipapir under de føderale verdipapirlovene. Dette betyr at en ETF er underlagt samme krav til offentliggjøring, registrering og antisvindel som andre verdipapirer. For eksempel må en ETF offentliggjøre sine investeringsmål, strategier og risikoer i prospektet. En ETF må ​​også sende inn periodiske rapporter til SEC, som inkluderer informasjon om ETFs portefølje og ytelse.

Hva er langsiktige ikke-dekkede verdipapirer?

I USA er langsiktige ikke-dekkede verdipapirer definert som verdipapirer som ikke dekkes av verdipapirlover og -forskrifter. Disse verdipapirene inkluderer, men er ikke begrenset til, visse gjeldspapirer, aksjer og derivater.

Begrepet "langsiktig" refererer til det faktum at disse verdipapirene ikke er påkrevd å være registrert hos Securities and Exchange Commission (SEC) eller å være notert på en nasjonal verdipapirbørs. Som sådan er de ikke underlagt de samme opplysnings- og rapporteringskravene som andre verdipapirer.

Investorer i langsiktige ikke-dekkede verdipapirer gis ikke samme beskyttelse som investorer i andre verdipapirer. For eksempel er det ingen garanti for markedslikviditet for disse verdipapirene, og de kan være vanskelige å selge. I tillegg er disse verdipapirene ikke underlagt samme regulering som andre verdipapirer, noe som betyr at de kan være mer risikable.

Før du investerer i langsiktig ikke-dekket verdipapir, er det viktig å gjøre din egen undersøkelse og snakke med en finansiell rådgiver for å forstå risikoen involvert.

Rapporterer mynthandlere salg til IRS?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av landet hvor mynthandleren befinner seg. I USA, for eksempel, er mynthandlere pålagt å rapportere ethvert salg på $10 000 eller mer til Internal Revenue Service (IRS). Dette rapporteringskravet er en del av bankhemmelighetsloven, som er utformet for å hjelpe myndighetene med å spore og forhindre hvitvasking. I andre land kan rapporteringskravene for mynthandlere være annerledes.