Commercial Paper: Hva det er, dets fordeler og et eksempel

Kommersielt papir er en type usikret gjeld utstedt av virksomheter for å skaffe kapital. Hva er varigheten på kommersielle papirer? Kommersielt papir er et kortsiktig gjeldspapir utstedt av selskaper og banker. Den typiske løpetiden for sertifikater er mellom 2 og 270 dager.

Hva er kommersiell papir-PDF?

Commercial paper (CP) er et kortsiktig, usikret gjeldsbrev utstedt av selskaper for å skaffe midler for å møte kortsiktige forpliktelser, for eksempel lønn eller varelager. Forfallsdatoen på en CP-seddel er vanligvis mellom én og 270 dager fra utstedelsesdatoen.

CP utstedes typisk med en rabatt fra seddelens pålydende, med renteinntektene som tilfaller innehaveren av CP-seddelen lik differansen mellom pålydende verdi av seddelen og prisen betalt for seddelen.

Utstederen av en CP-seddel er vanligvis et selskap med god kredittverdighet, da seddelen er usikret og er avhengig av utsteders kredittverdighet for betaling.

CP-sedler utstedes vanligvis i minimumsvalører på $100 000, og omsettes ofte i annenhåndsmarkedet.

Hva er renteprodukter?

Renteprodukter er investeringsinstrumenter som gir avkastning i form av periodiske betalinger, typisk bestående av rentebetalinger og/eller avkastning av kapital. Betalingene er faste i beløp og tidsplan, og utbetales uavhengig av ytelsen til den underliggende investeringen.

Renteprodukter kan ha mange forskjellige former, men de vanligste er obligasjoner, som utstedes av stater og selskaper. Andre vanlige typer renteprodukter inkluderer livrenter, forsikringsprodukter og bankinnskudd.

Er sertifikater kortsiktig?

Commercial paper er en type kortsiktig gjeld som vanligvis utstedes av store selskaper med god kredittvurdering. Gjeldens løpetid er vanligvis mellom én og 270 dager. Sertifikater er et billigere alternativ til å låne i en bank, og det brukes ofte til finansiering av varelager eller for å møte kortsiktige forpliktelser.

Hva er kommersielle regninger og fordelene med det?

Kommersielle veksler er kortsiktige gjeldsinstrumenter som vanligvis brukes av bedrifter for å finansiere sin daglige drift. En kommersiell regning har vanligvis en løpetid på tre måneder eller mindre, og brukes ofte som en måte å finansiere lagerbeholdning eller andre kortsiktige forretningsbehov.

Kommersielle regninger kan være et attraktivt finansieringsalternativ for bedrifter fordi de vanligvis tilbyr lavere renter enn andre typer gjeld, for eksempel kredittkort eller kredittlinjer. I tillegg kan kommersielle regninger være et fleksibelt finansieringsverktøy, da bedrifter kan velge å betale dem tidlig uten å pådra seg noen straffegebyrer.