Lær om Euro Medium Term Notes (EMTN)

EMTN-er er Euro Medium Term Notes, en type gjeldsinstrument som er utstedt av en låntaker i euro-valutaen. Låntakeren lover å betale tilbake hovedstolen på lånet, pluss renter, over en bestemt tidsperiode.

EMTN-er brukes vanligvis av store låntakere, som selskaper eller myndigheter, for å skaffe kapital i euromarkedet. Ved å utstede gjeld i euro-valutaen, kan låntakere benytte seg av en stor pool av investorer som leter etter investeringer i denne valutaen.

EMTN-er utstedes vanligvis i store valører, noe som gjør dem til en attraktiv investering for institusjonelle investorer. Imidlertid kan detaljinvestorer også kjøpe EMTN-er gjennom noen meglerhus.

EMTN-er har vanligvis løpetider på 5 år eller mer, selv om kortere obligasjoner også er tilgjengelige. Renter på EMTN-er betales vanligvis halvårlig, selv om noen sedler kan ha rentebetalinger som er hyppigere eller sjeldnere.

Renten på et EMTN settes vanligvis på utstedelsestidspunktet, men noen sertifikater kan ha flytende renter som er knyttet til en referanserente, som for eksempel Euribor.

Når et EMTN først utstedes, er det typisk priset til pari, eller 100 % av pålydende. Prisen på et EMTN kan imidlertid svinge i annenhåndsmarkedet, og avkastningen til et EMTN vil også endre seg når prisen endres.

EMTN-er kan brukes av låntakere til å skaffe kapital til en rekke formål, inkludert finansiering av kapitalutgifter, refinansiering av eksisterende gjeld eller oppkjøp.

EMTN-er er et populært finansieringsverktøy for låntakere i euromarkedet, og de kan gi låntakere fleksible finansieringsvilkår og konkurransedyktige renter.

Hvorfor utsteder bankene Medium Term Notes?

Banker utsteder Medium Term Notes (MTN) av en rekke årsaker, men den vanligste årsaken er å skaffe kapital. MTN-er er en type gjeldsinstrument som lar bankene låne penger fra investorer i en bestemt periode, vanligvis tre til fem år. Renten på en MTN er typisk fast, noe som gjør dem attraktive for investorer som leter etter en trygg, forutsigbar investering.

Bankene bruker inntektene fra MTN-salg til å finansiere en rekke aktiviteter, inkludert utlån, investering og arbeidskapital. I noen tilfeller kan bankene også bruke MTN-er for å sikre seg mot renterisiko. For eksempel, hvis en bank har en stor portefølje av lån med variabel rente, kan den selge MTN-er for å sikre seg mot risikoen for at rentene stiger.

Mens MTN-er er en relativt trygg investering, er de ikke uten risiko. Den største risikoen er at utsteder ikke kan betale tilbake lånet, noe som kan føre til tap av hele investeringen. Investorer bør gjøre leksene sine før de investerer i verdipapirer, inkludert MTN-er.

Hva er mellomsiktig finansiering, slik den blir skaffet og til hvilke formål har den blitt brukt?

Middels langsiktig finansiering er finans med en løpetid på to til fem år. Den hentes inn gjennom salg av mellomlange obligasjoner, som er obligasjoner med løpetid på to til fem år. Provenyet fra salget av disse obligasjonene brukes til å finansiere statens budsjettunderskudd.

Hva er mellomlang sikt?

Begrepet "mellomlang sikt" brukes vanligvis for å referere til en tidsperiode som er lengre enn kortsiktig, men kortere enn langsiktig. I sammenheng med offentlige utgifter og gjeld refererer mellomlang sikt vanligvis til en tidsperiode som er mellom ett og fem år.

Hva er kommersielle papirer i virksomheten?

Kommersielt papir er en type usikret, kortsiktig gjeld utstedt av selskaper og finansselskaper for å skaffe midler. Det utstedes vanligvis med rabatt til pålydende verdi og forfaller innen ni måneder. Commercial paper er en populær finansieringskilde for selskaper fordi det er en relativt billig form for låneopptak.

I USA utstedes sertifikater vanligvis av store banker og finansselskaper. Imidlertid kan ethvert selskap utstede kommersielle papirer, så lenge det oppfyller kravene fastsatt av Securities and Exchange Commission (SEC). For å utstede kommersielle papirer, må et selskap sende inn en registreringserklæring til SEC.

Inntektene fra salg av sertifikater brukes vanligvis til å finansiere kortsiktige driftskostnader, for eksempel varelager eller kundefordringer. Sertifikater er vanligvis en billigere finansieringsform enn kortsiktige lån fra banker, fordi det ikke krever samme sikkerhet.

Kommersielt papir anses som en relativt sikker investering, fordi den vanligvis støttes av full tro og kreditt til det utstedende selskapet. Men fordi sertifikater er usikret, er det en investering med høyere risiko enn obligasjoner.

Hva er eksempler på mellomlangsiktig finans?

Middels langsiktig finansiering refererer generelt til finansielle forpliktelser som har en varighet på mellom ett og fem år.Når det gjelder stater, har mellomlang finansiering vanligvis form av obligasjoner med løpetid på to til tre år. For bedrifter har mellomlang finansiering vanligvis form av banklån eller kredittlinjer med løpetid på tre til fem år.

Det finnes en rekke ulike typer mellomlangsiktig finansiering, hver med sine fordeler og ulemper. En type mellomlang finansiering er statsobligasjoner. Statsobligasjoner er en form for gjeld som utstedes av staten for å skaffe midler til ulike prosjekter og utgifter. Statsobligasjoner har vanligvis løpetider på to til tre år, og de tilbyr en fast rente. En fordel med statsobligasjoner er at de anses å være svært sikre investeringer, siden det er usannsynlig at staten misligholder sine gjeldsforpliktelser. En annen fordel med statsobligasjoner er at de vanligvis er fritatt for statlige og lokale skatter. En ulempe med statsobligasjoner er imidlertid at de vanligvis tilbyr lavere rente enn andre typer investeringer, for eksempel selskapsobligasjoner.

En annen type mellomlang finansiering er banklån. Banklån er en form for gjeld som utstedes av banker og andre finansinstitusjoner for å gi finansiering til bedrifter og enkeltpersoner. Banklån har typisk løpetid på tre til fem år, og de gir ofte fastrente. En fordel med banklån er at de kan brukes til en rekke formål, som å finansiere kjøp av ny bolig eller bedrift, utvide en eksisterende virksomhet eller betale for store utgifter som bryllup eller ny bil. En annen fordel med banklån er at de vanligvis gir lavere rente enn kredittkort eller personlige lån. En ulempe med banklån er imidlertid at de ofte krever sikkerhet, for eksempel en bolig eller en bil, for å sikre lånet.

En tredje type mellomlangsiktig finansiering er kredittlinjer. Linjer av