Overreaksjon Definisjon

Overreaksjon er et begrep som brukes i atferdsøkonomi for å beskrive en situasjon der folk tar beslutninger som er basert på følelsesladet informasjon, snarere enn på rasjonell tanke. Dette kan føre til at folk tar beslutninger som ikke er i deres beste interesse, eller som ikke er basert på sunne økonomiske prinsipper. Hvordan kan du … Les mer

Peer-to-Peer (P2P)-tjeneste: Definisjon, fakta og eksempler

Peer-to-Peer (P2P)-tjeneste: Definisjon og eksempler En peer-to-peer (P2P)-tjeneste er en type nettverk der brukere kan koble seg til hverandre og dele ressurser uten behov for en sentral server. P2P-nettverk brukes ofte til å dele filer, for eksempel musikk eller filmer. Hva er tre kjennetegn ved et peer-to-peer-nettverk? 1. I et peer-to-peer-nettverk har hver node samme … Les mer

CNN-effektdefinisjon

«CNN-effekten» er fenomenet der folks oppførsel påvirkes av måten hendelser presenteres på i media. Begrepet ble laget på begynnelsen av 1990-tallet, i forhold til måten den 24-timers nyhetskanalen CNN ble sett på å påvirke beslutningstakingen til amerikanske beslutningstakere under den første gulfkrigen. CNN-effekten er blitt beskrevet som en form for «mediesmitte», ved at måten hendelser … Les mer

Hva betyr «investeringsmultiplikator»?

En investeringsmultiplikator er et økonomisk begrep som refererer til økningen i økonomisk aktivitet som følge av en økning i investeringen. Multiplikatoreffekten oppstår når en initial økning i investeringer fører til en større økning i økonomisk aktivitet. Investeringsmultiplikatoren er et mål på denne effekten. Investeringsmultiplikatoren er et nøkkelbegrep i keynesiansk økonomi. Keynesiansk økonomi er en teori … Les mer

Hva er frykt- og grådighetsindeksen?

Frykt og grådighet-indeksen er et mål på hvordan investorer har det med markedet, der «frykt» er representert med et lavt tall og «grådighet» er representert med et høyt tall. Indeksen er basert på syv faktorer: aksjekurs, volatilitet, put/call-forhold, etterspørsel etter søppelobligasjoner, statsrenter, markedsbredde og gullpris. En lesning på 0-20 betyr at investorer er «redd», 21-40 … Les mer

Bakover induksjon

Bakoverinduksjon er en resonneringsprosess der man starter fra slutten av et problem eller en situasjon, og deretter jobber bakover til begynnelsen. Det brukes ofte i spillteori for å analysere situasjoner der spillere har perfekt informasjon (som betyr at de vet all relevant informasjon om situasjonen, inkludert hva andre spillere tenker og hva de mulige resultatene … Les mer

Hva er priset ut?

Når folk snakker om at noe er priset ut, mener de vanligvis at det er for dyrt for dem. Prisen er med andre ord større enn verdien de setter på den. Dette kan skje av alle slags årsaker. Kanskje varen er etterspurt og det er ikke nok tilbud til å møte etterspørselen. Eller kostnadene for … Les mer

Hva er bioøkonomi?

Bioøkonomi er en gren av økonomi som anvender prinsippene for økonomisk analyse til studiet av biologiske systemer. Den forsøker å forstå og forklare hvordan organismer, populasjoner og økosystemer samhandler med hverandre og med deres fysiske miljø. Bioøkonomi er et relativt nytt fagfelt som fortsatt er under utvikling. Dens røtter kan spores tilbake til slutten av … Les mer

Hva er Human Development Index (HDI)?

Human Development Index (HDI) er et mål på et lands gjennomsnittlige prestasjoner i tre grunnleggende dimensjoner av menneskelig utvikling: et langt og sunt liv, tilgang til kunnskap og en anstendig levestandard. HDI er den sammensatte indeksen som brukes av FNs utviklingsprogram (UNDP) som en måte å måle et lands samlede prestasjoner i menneskelig utvikling. HDI … Les mer

Rasjonell atferdsdefinisjon

Rasjonell atferd er definert som enhver atferd som er i samsvar med at et individ maksimerer sin egen egeninteresse. Rasjonell atferd er med andre ord enhver atferd som er rettet mot å oppnå best mulig resultat for den involverte. Det er noen viktige ting å merke seg om denne definisjonen. For det første er det … Les mer