Administrasjonsobligasjon

En administrasjonsobligasjon er en type kausjonsgaranti som kreves for å få tildeling av skifte eller administrasjonsbrev. Obligasjonen er utformet for å beskytte boets begunstigede mot enhver feilbehandling eller tyveri fra bobestyrerens eller bobestyrerens side.

Obligasjonen er vanligvis i form av et kontantinnskudd eller en forsikring med en pålydende verdi som er lik eller større enn verdien av boet. Obligasjonen skal postes før skifteretten vil utstede skiftebevilgning eller administrasjonsbrev.

Dersom bobestyrer eller bobestyrer ikke klarer å forvalte boet på en forsvarlig måte, kan de begunstigede gjøre et krav mot obligasjonen for å dekke eventuelle tap. Kausjonsselskapet som utstedte obligasjonen vil deretter undersøke kravet og, dersom det blir funnet å være gyldig, vil utbetale kravet inntil kausjonsbeløpet. Hva er administrativ obligasjon? En administrativ obligasjon er en type kausjonsobligasjon som vanligvis kreves av en domstol for å utnevne en bobestyrer eller bobestyrer. Formålet med obligasjonen er å beskytte boets eiendeler mot dårlig forvaltning eller tyveri fra bobestyrer eller bobestyrer. Obligasjonen er typisk satt til en prosentandel av verdien av boets eiendeler, og kausjonsselskapet som utsteder obligasjonen kan kreve at boet stiller sikkerhet for å sikre obligasjonen.

Hvor mye koster et skifteobligasjon i Virginia?

Et skifteobligasjon i Virginia er en kausjonsbinding som kreves for å åpne en eiendom. Obligasjonen er en garanti for at bobestyrer eller bobestyrer trofast vil utføre sine plikter og ikke vil misbruke bomidler. Obligasjonen er satt til minimum $5 000, men kan være høyere avhengig av boets verdi.

Hvorfor krever obligasjoner en tillitsmann?

Obligasjoner krever en tillitsmann fordi tillitsmannen er ansvarlig for å sikre at obligasjonsprovenyet brukes til det formålet som er tiltenkt. For eksempel, hvis en obligasjon utstedes for å finansiere en ny skole, vil bobestyreren sørge for at pengene brukes til å bygge skolen.

Hva er et surrogati-bånd?

En surrogati-obligasjon er en type kausjonsbinding som vanligvis brukes i sammenheng med surrogati-ordninger. Obligasjonen er utformet for å beskytte surrogatmoren og de tiltenkte foreldrene i tilfelle surrogatmoren ombestemmer seg om ordningen eller ikke er i stand til å følge opp sine forpliktelser. Obligasjonen krever vanligvis at surrogatmoren betaler en viss sum penger til de tiltenkte foreldrene hvis hun trekker seg ut av ordningen eller ikke er i stand til å følge opp sine forpliktelser.

Hvordan fordeler du en obligasjon fra en trust?

Hvis du er tillitsmann for en trust som eier obligasjoner, kan det hende du må distribuere obligasjonene til trustens begunstigede på et tidspunkt. Det er noen forskjellige måter å gjøre dette på, avhengig av typen obligasjon og mottakernes preferanser.

Hvis obligasjonene holdes i fysisk form, kan du ganske enkelt sende dem til mottakerne eller levere dem personlig. Hvis obligasjonene holdes i elektronisk form, kan du overføre dem til mottakernes meglerkonto.

Dersom mottakerne ønsker å selge obligasjonene, kan du instruere megleren til å selge obligasjonene og fordele provenyet til mottakerne. Alternativt kan du selge obligasjonene selv og fordele provenyet deretter.

Dersom obligasjonene er inntektsgivende kan du velge å fordele selve obligasjonene eller inntektene fra obligasjonene. For eksempel, hvis obligasjonene er selskapsobligasjoner som betaler halvårlige rentebetalinger, kan du fordele rentebetalingene til mottakerne etter hvert som de mottas, eller du kan distribuere obligasjonene selv og få mottakerne til å motta rentebetalingene.

Distribusjonsmetoden vil avhenge av mottakernes preferanser og vilkårene for trusten. Du bør rådføre deg med en advokat eller finansiell rådgiver for å finne den beste måten å distribuere obligasjonene fra trusten.