Full-Recourse Debt Definition

Begrepet "full-regress gjeld" refererer til en type gjeldsavtale der låntakeren er fullt ansvarlig for å betale tilbake gjelden, selv om sikkerheten som ble brukt for å sikre lånet, er tapt. Med andre ord, dersom låntaker misligholder lånet, kan långiver komme etter låntakers personlige eiendeler for å betale tilbake gjelden.

Full-regress gjeld brukes ofte i situasjoner der sikkerheten anses å være høyrisiko, for eksempel med oppstartsbedrifter eller virksomheter med en historie med økonomiske vanskeligheter. Denne typen gjeldsavtale gir långiver et større beskyttelsesnivå i tilfelle låntaker ikke er i stand til å betale tilbake lånet.

Hva er regressvilkår?

Regressvilkår refererer til vilkårene under hvilke en långiver kan søke tilbakebetaling av et lån fra en låntaker. I tilfelle en låntaker misligholder et lån, kan långiver bruke sin regressrett til å kreve tilbakebetaling fra låntaker. Regressbetingelsene kan variere avhengig av avtalen mellom partene, men kan inneholde bestemmelser om at utlåner skal beslaglegge eiendeler til låntaker, eller å forfølge rettslige skritt mot låntaker.

Hvem gir regresslån? Regresslån er lån som ikke er dekket av sikkerhet. Dette betyr at dersom låntaker misligholder lånet, kan långiver ikke beslaglegge låntakers eiendeler for å betale tilbake gjelden. Regressfrie lån brukes vanligvis i situasjoner der sikkerheten ikke er like mye verdt som lånet, for eksempel hos oppstartsselskaper.

Er regressgjeld inkludert i grunnlaget?

Regressgjeld inngår i grunnlaget ved fastsettelse av gjeldsbeløpet som en skattyter kan trekke fra skattemessig. Grunnlaget er den opprinnelige verdien av investeringen pluss eventuell tilleggsinvestering gjort av skattyter. Regressgjeld er enhver gjeld som er sikret ved pant og som skattyter er personlig ansvarlig for.

Hva er typene factoring?

Det finnes flere typer factoring, hver med sine egne fordeler og ulemper. De vanligste typene er:

1. Regressfaktoring: Ved denne type factoring har faktoren (långiveren) rett til å kreve inn hele fakturabeløpet hos debitor, selv om debitor ikke betaler. Denne typen factoring brukes ofte for store fakturaer, da det gir mer beskyttelse for faktoren.

2. Non-regress factoring: Ved denne type factoring har ikke faktoren rett til å kreve inn fakturabeløpet fra debitor dersom debitor ikke betaler. Denne typen factoring brukes ofte for små fakturaer, da det gir mindre beskyttelse for faktoren.

3. Spot factoring: Med denne typen factoring gir faktoren finansiering for én enkelt faktura. Denne typen factoring brukes ofte for fakturaer som forfaller snart, da det gjør at debitor kan få betalt raskt.

4. Forward factoring: Med denne typen factoring gir faktoren finansiering for flere fakturaer. Denne typen factoring brukes ofte for fakturaer som ikke forfaller snart, da det gjør at debitor kan få betalt over tid.

Hva er regressgjeld i et partnerskap?

Regressgjeld er en type gjeld som gjør at långiver kan søke tilbakebetaling fra låntaker og/eller eventuelle garantister dersom låntaker misligholder lånet. Denne typen gjeld brukes ofte i partnerskap, hvor partnerne kan være personlig ansvarlige for gjelden til partnerskapet.