Tapsjusteringskostnad (LAE)

Tapsjusteringsutgifter (LAE) er kostnadene et forsikringsselskap pådrar seg for å undersøke og gjøre opp forsikringskrav. LAE inkluderer kostnadene til skadebehandlere, etterforskere, advokater og andre fagfolk som behandler krav på vegne av forsikringsselskapet. LAE inkluderer også kostnadene ved eventuelle forlik eller dommer tildelt saksøkeren.

LAE er en viktig del av forsikringsselskapets driftsutgifter, og er en nøkkelfaktor for å fastsette premiene som belastes forsikringstakerne. Hva er ikke-fordelte utgifter? Ufordelte utgifter er de som ikke er tilordnet et bestemt kostnadssted eller avdeling i en bedrift. De er vanligvis delt mellom alle avdelinger eller kostnadssteder, og brukes ofte til å dekke faste kostnader. Ikke-fordelte utgifter kan inkludere elementer som husleie, verktøy og forsikring.

Hva er LAE-reserve?

LAE-reserver er midlene som et forsikringsselskap setter av for å dekke forventede kostnader ved tap som er rapportert, men ennå ikke utbetalt. Hensikten med LAE-reserver er å sikre at selskapet har penger på hånden til å betale krav etter hvert som de forfaller.

Forsikringsselskaper bruker en rekke ulike metoder for å beregne sine LAE-reserver, men den vanligste tilnærmingen er å bruke historiske tapsdata for å estimere forventede kostnader ved fremtidige tap. Forsikringsselskapene vil også ta hensyn til faktorer som typen virksomhet som er forsikret og den geografiske plasseringen av risikoene som dekkes.

Det er viktig å merke seg at LAE-reserver ikke er det samme som IBNR-reserver, som er midler som er satt av for å dekke tap som ennå ikke er rapportert.

Hva er tapsreserver i forsikringsmessige termer?

Tapsreserver er midler satt til side av et forsikringsselskap for å betale skader som er rapportert, men ennå ikke betalt. Størrelsen på avsetningen er basert på forsikringsselskapets vurdering av sannsynligheten for at et erstatningskrav vil bli utbetalt, og beløpet som er sannsynlig å bli utbetalt.

Hva er erstatningskostnader bedriftsregnskap?

Kostnaden for forsikringsskader kan deles inn i to hovedkategorier: direkte og indirekte. Direkte kostnader er de som er direkte relatert til selve kravet, for eksempel kostnadene for reparasjoner, medisinske regninger og tapt lønn. Indirekte kostnader er de som ikke er direkte relatert til kravet, for eksempel kostnader til advokatsalærer, undersøkelseshonorarer og administrative kostnader. Hva er skadeutgifter i forsikring? Skadeutgifter i forsikring refererer til kostnadene som et forsikringsselskap pådrar seg ved behandling og oppgjør av krav fra forsikringstakere. Disse kostnadene kan omfatte utrednings- og justeringsutgifter, samt advokatsalærer.