Tactical Asset Allocation (TAA)

Tactical Asset Allocation (TAA) er en porteføljestyringsstrategi som forsøker å slå markedet ved å aktivt administrere en porteføljes aktivamiks som svar på markedsforhold.

Målet med TAA er å utkonkurrere en kjøp-og-hold-strategi eller en passiv aktivallokeringsstrategi ved å gjøre små, hyppige justeringer av porteføljen i et forsøk på å utnytte kortsiktige markedsmuligheter.

TAA-strategier kan implementeres ved å bruke en rekke investeringsinstrumenter, inkludert aksjefond, børshandlede fond (ETF) og individuelle verdipapirer.

TAA-strategier kan brukes av både enkeltpersoner og institusjoner. TAA-strategier krever imidlertid aktiv forvaltning og er derfor mer egnet for investorer som har tid og ressurser til å bruke på å overvåke markedet og gjøre hyppige justeringer av porteføljen. Hva står TAA for innen finans? TAA i finans står for Technical Analysis og brukes av investorer til å forutsi fremtidige prisbevegelser på verdipapirer ved å analysere tidligere markedsdata. Tekniske analytikere mener at prisene beveger seg i trender og at disse trendene kan identifiseres og brukes til å tjene på fremtidige prisbevegelser.

Hva er nøkkelelementene i porteføljestyring?

Nøkkelelementene i porteføljestyring er aktivaallokering, porteføljekonstruksjon og porteføljeovervåking.

Asset allokering er prosessen med å bestemme hvordan du skal allokere investeringskapitalen din mellom de forskjellige aktivaklassene, for eksempel aksjer, obligasjoner og kontanter.

Porteføljekonstruksjon er prosessen med å velge de individuelle verdipapirene som skal utgjøre porteføljen din.

Porteføljeovervåking er prosessen med periodisk gjennomgang av porteføljen din for å sikre at den fortsetter å oppfylle investeringsmålene dine. Hvorfor er TAA viktig? TAA er viktig fordi det er et nøkkelverktøy i porteføljestyring. TAA lar investorer velge porteføljer som forventes å overgå markedet, samtidig som risikoen minimeres. TAA kan brukes til å konstruere porteføljer som er diversifisert over et bredt spekter av aktivaklasser, inkludert aksjer, obligasjoner og råvarer. TAA kan også brukes til å velge individuelle aksjer som forventes å overgå markedet.

Tilfører taktisk aktivaallokering verdi?

Tactical asset allocation (TAA) er en investeringsstrategi som innebærer å ta aktive beslutninger om hvilke aktivaklasser som skal investeres i, og i hvilken andel. Målet med TAA er å overgå en strategisk aktivaallokering (SAA) ved å bruke markedstiming og sikkerhetsvalg.

Det er bevis som tyder på at TAA kan tilføre verdi for investorer. En studie av Cremers og Zitzewitz (2005) fant at en TAA-strategi overgikk en SAA-strategi med 3,5 % per år mellom 1980 og 2003. En annen studie av Hsu et al. (2009) fant at en TAA-strategi overgikk en SAA-strategi med 2,1 % per år mellom 1991 og 2006.

Det skal imidlertid bemerkes at TAA er en strategi med høyere risiko enn SAA, og som sådan er den ikke egnet for alle investorer. I tillegg er det viktig å huske at tidligere resultater ikke er en garanti for fremtidig avkastning.

Hva er taktisk posisjonering?

Taktisk posisjonering er en investeringsstrategi som forsøker å oppnå kapitalvekst gjennom aktiv forvaltning av en portefølje av investeringer. Strategien innebærer å ta beslutninger om tidspunkt og størrelse på investeringer i ulike aktivaklasser for å utnytte markedsmuligheter og minimere risiko.

Taktisk posisjonering brukes ofte som et supplement til en mer langsiktig strategisk aktivallokering. Mens strategisk aktivaallokering er basert på en investors mål, risikotoleranse og tidshorisont, er taktisk posisjonering basert på kortsiktige markedsforhold.

Målet med taktisk posisjonering er å overgå en referanseindeks, slik som S&P 500, over en bestemt tidsperiode. Dette gjøres typisk ved å overvekte aktivaklasser som forventes å gjøre det bra og undervekte aktivaklasser som forventes å gjøre det dårlig.

Taktisk posisjonering kan være en risikofylt strategi, og det er viktig å huske at tidligere resultater ikke er noen garanti for fremtidige resultater.