Strukturell arbeidsledighet

Strukturell arbeidsledighet er en form for arbeidsledighet som er forårsaket av et misforhold mellom kompetansen som arbeiderne har og den kompetansen som kreves for jobbene som er tilgjengelige. Strukturell arbeidsledighet kan også være forårsaket av en nedgang i etterspørselen etter en bestemt type jobb.

Hva er årsakene til strukturell arbeidsledighet?

Strukturell arbeidsledighet er forårsaket av et misforhold mellom den kompetansen arbeidstakerne besitter og de ferdighetene arbeidsgiverne krever. Dette kan skyldes en rekke faktorer, inkludert endringer i teknologi, endringer i global etterspørsel og nedgang i visse bransjer.

En av de vanligste årsakene til strukturell arbeidsledighet er en endring i teknologi. Etter hvert som nye teknologier introduseres, blir visse jobber foreldet mens nye skapes. For eksempel førte innføringen av automatiserte pengeautomater til tap av mange arbeidsplasser i banknæringen, mens veksten av internett skapte nye arbeidsplasser innen webdesign og utvikling.

En annen årsak til strukturell arbeidsledighet er et skifte i global etterspørsel. Ettersom utviklingsland fortsetter å vokse, øker etterspørselen etter varer og tjenester som de produserer. Dette kan føre til en nedgang i etterspørselen etter varer og tjenester produsert i utviklede land, som igjen kan føre til tap av arbeidsplasser.

Endelig kan nedgangen i enkelte næringer også føre til strukturell arbeidsledighet. Dette skyldes ofte endringer i forbrukernes preferanser eller introduksjon av nye teknologier som gjør den gamle industrien foreldet. For eksempel har nedgangen i kullindustrien i USA ført til tap av mange arbeidsplasser innen kullgruvedrift og andre relaterte industrier.

Hvorfor er strukturell arbeidsledighet et problem?

Strukturell arbeidsledighet oppstår når det er et misforhold mellom den kompetansen arbeidstakerne har og den kompetansen arbeidsgiverne ser etter. Dette kan skje når en industri går ned og arbeidere ikke lenger er i stand til å finne jobber i den bransjen, eller når nye teknologier introduseres som krever andre ferdigheter enn de arbeiderne har i dag.

Strukturell arbeidsledighet kan være et problem fordi det kan føre til langtidsledighet, som kan være svært vanskelig for arbeidere å overvinne. Langtidsledighet kan føre til at arbeidstakere mister sin kompetanse og blir mindre sysselsettingsdyktige, og kan også føre til økonomiske vanskeligheter og psykiske problemer.

Hva er strukturelle faktorer i økonomi?

Strukturelle faktorer i økonomi er de som påvirker den overordnede strukturen i økonomien og kan deles inn i to hovedkategorier: mikroøkonomiske faktorer og makroøkonomiske faktorer.

Mikroøkonomiske faktorer er de som påvirker de enkelte komponentene i økonomien, slik som bedrifter, husholdninger og forbrukere. Disse faktorene kan inkludere ting som teknologi, skatter og forskrifter.

Makroøkonomiske faktorer er de som påvirker økonomien som helhet. Disse faktorene kan inkludere ting som inflasjon, BNP-vekst og renter.

Hva er strukturell arbeidsledighet i økonomiske eksempler? Strukturell arbeidsledighet er en type arbeidsledighet som oppstår når det er et misforhold mellom ferdighetene og kvalifikasjonene til de arbeidsledige arbeiderne og de ferdighetene og kvalifikasjonene som kreves for de tilgjengelige jobbene. For eksempel kan strukturell arbeidsledighet oppstå når det er en nedgang i en bransje eller en endring i teknologi som resulterer i tap av arbeidsplasser i den bransjen. Strukturell arbeidsledighet kan også oppstå når det skjer en endring i den geografiske fordelingen av arbeidsplasser, som når arbeidsplasser flytter fra en region til en annen.

Er strukturell arbeidsledighet frivillig?

De fleste økonomer vil si at strukturell arbeidsledighet ikke er frivillig. Strukturell arbeidsledighet oppstår når det er et misforhold mellom den kompetansen arbeidstakerne har og den kompetansen arbeidsgiverne ser etter. Dette kan skje når en bransje eller sektor går ned og det ikke er nok jobber tilgjengelig for arbeiderne som tidligere var ansatt i den bransjen eller sektoren. Det kan også skje når nye teknologier introduseres og arbeidere ikke har kompetanse til å bruke de nye teknologiene.

Det finnes en rekke retningslinjer som regjeringer kan implementere for å redusere strukturell arbeidsledighet, for eksempel å tilby opplærings- og omskoleringsprogrammer for arbeidere, tilby økonomiske insentiver til bedrifter til å lokalisere seg i områder med høy arbeidsledighet, og investere i infrastrukturprosjekter.