SEC Form 424B5 Definisjon

Et skjema 424B5 er en innlevering til Securities and Exchange Commission (SEC) som gir informasjon om et selskaps rettighetstilbud. Skjemaet skal arkiveres av selskapet som utsteder rettighetene og skal inneholde informasjon om vilkårene for tilbudet, selskapets økonomiske tilstand og bruken av utbytte fra tilbudet.

Hva er en DEFA14A?

En DEFA14A er en type SEC-fil som brukes til å gi informasjon om en foreslått fusjon eller oppkjøp. Denne registreringen brukes vanligvis når ett selskap søker å kjøpe et annet selskap. DEFA14A-arkiveringen vil typisk inneholde informasjon om vilkårene for den foreslåtte transaksjonen, samt informasjon om selskapene som er involvert i transaksjonen.

Hvem er kvalifisert for skjema S-3?

Skjema S-3 er et skjema som kan brukes av kvalifiserte utstedere til å sende inn registreringserklæringer til SEC for primære tilbud av visse verdipapirer.

For å være kvalifisert til å bruke Form S-3, må en utsteder:

-Ha en offentlig flytt på minst $75 millioner.
-Har vært et offentlig selskap i minst 12 måneder.
- Har levert minst én årsrapport til SEC.
-Ha minimum $50 millioner i nettoinntekt tilgjengelig for vanlige aksjonærer i det siste regnskapsåret, eller i to av de siste tre regnskapsårene.

Hva er form defr14a?

Skjema DEF 14A er en innlevering fra US Securities and Exchange Commission (SEC) som gir informasjon om et selskaps årlige aksjonærmøte. Skjemaet inneholder informasjon om dato, klokkeslett og sted for møtet, samt agenda og eventuelle stemmepunkter. Den gir også informasjon om selskapets styre og ledende ansatte, og inneholder teksten til eventuelle aksjonærvedtak som det skal stemmes over på møtet.

Hva er forskjellen mellom S 1 og S-3?

SEC har tre typer verdipapirregistrering:

S-1, som er for selskaper som skal børsnoteres

S-3, som er for selskaper som allerede har blitt børsnotert

og skjema D, som er for selskaper som ikke skal børsnoteres. Hva brukes skjema 424B2 til? Skjemaet 424B2 er et SEC-skjema som brukes til registreringserklæringen for verdipapirer til visse utstedere. Skjemaet brukes til å avsløre informasjon om utstederen, tilbudet og verdipapirene som tilbys.