Privileged Communication

Begrepet "privilegert kommunikasjon" refererer til en kommunikasjon mellom to personer som ikke er gjenstand for avsløring i en domstol. Kommunikasjonen anses å være privilegert fordi den er konfidensiell og ikke vil bli avslørt i retten. Hva er 3 typer privilegier som brukes for å holde informasjon konfidensiell? De tre typene privilegier som brukes for å holde informasjon konfidensiell er advokat-klient-privilegiet, lege-pasient-privilegiet og prest-boter-privilegiet.

Hva er de 9 privilegiene?

Det er ni privilegier som beskytter vitner i straffesaker:

1. Retten til å nekte å svare på spørsmål som kan inkriminere en selv.

2. Rett til å nekte å svare på spørsmål som er irrelevant for saken.

3. Rett til å ha advokat til stede under avhør.

4. Rett til å ha rettsoppnevnt advokat dersom man ikke har råd.

5. Retten til en rask og offentlig rettssak.

6. Retten til å bli prøvd av en jury av jevnaldrende.

7. Retten til å bli antatt uskyldig inntil det motsatte er bevist.

8. Retten til å vitne til eget forsvar.

9. Retten til å anke en domfellelse.

Hva kvalifiserer som privilegert informasjon?

I USA er privilegert informasjon generelt definert som informasjon som ikke er gjenstand for offentliggjøring i henhold til Freedom of Information Act (FOIA). Dette inkluderer informasjon som er klassifisert som nasjonal sikkerhetsinformasjon, informasjon som er beskyttet av utøvende privilegier, og informasjon som er beskyttet av advokat-klient privilegium.

Hva er de tre hovedtypene for lobbyvirksomhet?

Det er tre hovedtyper av lobbyvirksomhet:

1. Direkte lobbyvirksomhet: Dette innebærer lobbyvirksomhet fra lovgivere og myndighetspersoner direkte, personlig eller via skriftlig kommunikasjon.

2. Grasrotlobbying: Dette innebærer å mobilisere støttespillere til å kontakte sine valgte representanter og oppfordre dem til å støtte eller motsette seg spesifikk lovgivning.

3. Medielobbying: Dette innebærer å bruke media til å generere offentlig støtte eller motstand mot et bestemt lovverk.

Hva er unntakene fra privilegier?

Det er flere unntak fra advokat-klient-privilegiet, som er et juridisk prinsipp som beskytter kommunikasjon mellom en klient og deres advokat mot å bli brukt som bevis i retten. De vanligste unntakene fra advokat-klient-privilegiet er:

1. Unntaket for kriminalitetssvindel: Dette unntaket gjelder hvis kommunikasjonen mellom klienten og advokaten er en del av en plan for å begå en forbrytelse eller svindel.

2. Unntaket for fraskrivelse: Dette unntaket gjelder hvis klienten gir avkall på sin rett til advokat-klient-privilegium, enten eksplisitt eller implisitt.

3. Tredjepartsunntaket: Dette unntaket gjelder dersom kommunikasjonen mellom klient og advokat overhøres av en tredjepart.

4. Arbeidsproduktunntaket: Dette unntaket gjelder dersom kommunikasjonen mellom klient og advokat er en del av advokatens arbeidsprodukt, for eksempel notater eller forskning.