Netto likvide eiendeler

Netto likvide eiendeler er et selskaps kortsiktige eiendeler minus dets kortsiktige gjeld. Denne beregningen brukes til å måle et selskaps likviditet, som er evnen til å betale sine kortsiktige forpliktelser.

Et selskaps kortsiktige eiendeler inkluderer kontanter, omsettelige verdipapirer og kundefordringer. Kortsiktig gjeld inkluderer leverandørgjeld, påløpte kostnader og kortsiktig gjeld.

Netto likvide eiendeler kan være positive eller negative. Et positivt tall indikerer at selskapet har flere kortsiktige eiendeler enn gjeld og derfor er i stand til å betale sine forpliktelser. Et negativt tall indikerer at selskapet har flere forpliktelser enn eiendeler og kan ha problemer med å betale sine forpliktelser.

Netto likvide eiendeler blir også noen ganger referert til som "arbeidskapital." Hva menes med likviditet i økonomiske termer? I finansregnskap refererer begrepet "likvid" til kontanter og kontantekvivalenter. Kontantekvivalenter er investeringer som lett kan konverteres til kontanter, for eksempel pengemarkedsfond, kortsiktige statsobligasjoner og sertifikater.

Hva er forskjellen mellom eiendeler og likvide eiendeler?

Eiendeler er alt som et selskap eller enkeltperson eier. Dette inkluderer kontanter, investeringer, eiendom og utstyr. Gjeld er alt som et selskap eller enkeltperson skylder. Dette inkluderer penger som skylder kreditorer, for eksempel banker. Egenkapital er forskjellen mellom eiendeler og gjeld. Er varelager en likvid eiendel? Ja, varelager er en likvid eiendel. Dette er fordi inventar enkelt kan konverteres til kontanter.

Hva er typene likviditet?

Det er to typer likviditet: nåværende og rask. Nåværende likviditet refererer til et selskaps evne til å betale sin kortsiktige gjeld, mens rask likviditet (også kjent som "syretest"-likviditet) refererer til et selskaps evne til å konvertere sine eiendeler til kontanter raskt, uten å pådra seg et betydelig tap. Hvor er likvide eiendeler på balansen? På balansen er likvide eiendeler vanligvis oppført under "Omløpsmidler". Dette er fordi likvide eiendeler er de som lett kan konverteres til kontanter, og derfor anses å være den mest "likvide" formen for eiendeler.