Negativ avtaledefinisjon

En Negative Covenant Definition er en covenant som begrenser eller forbyr visse aktiviteter som utstederen av covenant vurderer å være skadelig for verdien av investeringen. For eksempel kan en Negative Covenant Definition forby utsteder å inngå visse typer transaksjoner, for eksempel salg av eiendeler, eller å pådra seg gjeld over en viss terskel.

Hva er de to typene gjeldsavtaler?

Gjeldsavtaler er klausuler i en låneavtale som beskytter långiveren ved å begrense låntakerens oppførsel. Det er to typer gjeldsbestemmelser: positive betingelser og negative betingelser.

Positive covenants er restriksjoner som krever at låntakeren foretar seg visse handlinger, for eksempel å opprettholde et visst nivå av kontantreserver. Negative covenants er restriksjoner som forbyr låntakeren å foreta visse handlinger, for eksempel å pådra seg ytterligere gjeld.

Hva er forskjellen mellom positive og negative pakter?

En positiv covenant er en kontraktsmessig forpliktelse som krever at et selskap tar en spesifikk handling, for eksempel å opprettholde et visst nivå av kontantreserver. En negativ covenant, derimot, er en kontraktsmessig forpliktelse som forbyr et selskap fra å foreta en spesifikk handling, for eksempel å pådra seg ny gjeld.

Hva betyr negativ pakt? Negative betingelser finnes vanligvis i dokumentasjon på foretaksobligasjoner. De er restriktive avtaler som begrenser eller forbyr visse handlinger som utsteder kan ta. Negative covenants er satt på plass for å beskytte interessene til obligasjonseierne ved å sikre at utstederen ikke foretar seg noen handlinger som kan sette rettidig betaling av renter eller hovedstol på obligasjonene i fare. Vanlige negative betingelser inkluderer begrensninger på utsteders evne til å pådra seg ytterligere gjeld, selge eiendeler eller erklære utbytte.

Har obligasjoner pakter?

Obligasjoner kan ha covenants, som er betingelser som utsteder samtykker i å oppfylle i løpet av obligasjonens levetid. Covenants kan inkludere krav som å opprettholde et visst nivå av finansielle nøkkeltall, ikke utstede ny gjeld over et visst beløp, eller ikke fusjonere med et annet selskap. Obligasjonseiere kan håndheve avtaler dersom utstederen bryter dem.

Hvordan binder en negativ pantsettelsespakt en låntaker? En negativ pantsettelsesavtale er en kontraktsmessig avtale mellom en låntaker og en långiver der låntakeren samtykker i å ikke pantsette noen av sine eiendeler som sikkerhet for andre lån uten forhåndssamtykke fra långiver. Denne avtalen er utformet for å beskytte långiverens interesse i låntakerens eiendeler i tilfelle låntakeren misligholder sine låneforpliktelser.