Medium Term Note (MTN)

En medium-term note (MTN) er et gjeldsinstrument som vanligvis utstedes med en løpetid på 5 til 10 år. MTN-er utstedes vanligvis av store banker eller selskaper og brukes ofte til å skaffe kapital til en rekke formål, inkludert finansiering av kapitalutgifter, arbeidskapital eller oppkjøp.

MTN-er utstedes vanligvis i store pålydende verdier og er ofte verdipapiriserte, noe som betyr at de er støttet av en pool av eiendeler (som lån eller boliglån) som kan brukes til å tilbakebetale sertifikatene dersom utsteder misligholder. På grunn av sin størrelse og relativt lange løpetid tilbyr MTN-er vanligvis høyere renter enn kortsiktige gjeldsinstrumenter.

MTN-er utstedes vanligvis i private plasseringer, noe som betyr at de ikke er registrert hos Securities and Exchange Commission (SEC) og kun er tilgjengelige for akkrediterte investorer. Hvilken type substantiv er fjell? Mountain er et tellbart substantiv.

Hvorfor utsteder bankene Medium Term Notes?

Banker utsteder Medium Term Notes (MTN) av en rekke årsaker, men den primære grunnen er å skaffe kapital. MTN-er er en type gjeldssikkerhet som typisk har en løpetid på fem år eller mer. Ved å utstede MTN-er er bankene i stand til å utnytte nye kapitalkilder, som kan brukes til å finansiere nye utlånsaktiviteter eller støtte eksisterende virksomheter.

Det er en rekke fordeler for banker ved utstedelse av MTN-er. For det første tilbyr MTN-er vanligvis høyere avkastning enn kortsiktige gjeldsinstrumenter, noe som gjør dem til en attraktiv investering for avkastningssøkende investorer. I tillegg gir den lengre varigheten av MTN den utstedende banken større fleksibilitet i forhold til hvordan den kan bruke provenyet. For eksempel kan inntektene fra en MTN-utstedelse brukes til å finansiere langsiktige prosjekter eller støtte bankens arbeidskapitalbehov.

En annen fordel med MTN-er er at de kan struktureres på en rekke måter for å møte behovene til den utstedende banken og investoren. For eksempel kan MTN-er utstedes med fast eller flytende rente, og de kan struktureres som enten sikret eller usikret gjeld. Denne fleksibiliteten gjør MTN til et allsidig verktøy for banker når de skal innhente kapital.

Til slutt, MTN-er er et relativt enkelt og godt forstått gjeldsinstrument, noe som gjør dem til et populært valg blant investorer. Kjennskapen til MTN-er kan bidra til å tiltrekke nye investorer til bankens gjeldspapirtilbud, noe som ytterligere kan støtte bankens kapitalinnhentingsarbeid.

Hva er de tre mellomlangsiktige finansieringskildene?

Det er mange finansieringskilder, men de tre hovedkategoriene er gjeld, egenkapital og hybrid.

Gjeldsfinansiering inkluderer lån fra finansinstitusjoner, obligasjoner og kredittlinjer. Egenkapitalfinansiering inkluderer engleinvestorer, venturekapitalister og Initial Public Offerings (IPOs). Hybridfinansiering er en blanding av gjeld og egenkapital, for eksempel konvertible obligasjoner.

Hver type finansiering har sine egne fordeler og ulemper, så det er viktig å velge den riktige for din virksomhet. For eksempel er gjeld ofte billigere enn egenkapital, men det medfører også risiko for mislighold. Egenkapital er dyrere, men det krever ikke tilbakebetaling og det er ingen risiko for mislighold.

Det er også viktig å tenke på tidshorisonten for finansieringen din. Kortsiktig finansiering er for utgifter som skal betales innen et år, for eksempel varelager eller lønn. Middels langsiktig finansiering er for utgifter som forfaller om 1-5 år, som utstyr eller utvidelse. Langsiktig finansiering er for utgifter som forfaller om mer enn 5 år, for eksempel eiendom eller forskning og utvikling. Hvilket av følgende er ikke et instrument på mellomlang sikt? Ingen av opsjonene som er gitt er instrumenter på mellomlang sikt.

Hva er mellomlangsiktige fond?

Et mellomlangsiktig fond er et fond som investerer i gjeldsinstrumenter med løpetid på tre til fem år. Fondets mål er å gi investorene et høyere inntektsnivå enn det som er tilgjengelig fra pengemarkedsfond og en lavere volatilitet enn det man opplever med obligasjonsfond som investerer i langsiktige gjeldsinstrumenter.

Størstedelen av fondets beholdning vil være i selskapsobligasjoner med investeringsgrad, mens resten i statsobligasjoner og andre gjeldsinstrumenter. Fondet kan også investere i high yield-obligasjoner, som også er kjent som useriøse obligasjoner, selv om disse investeringene typisk vil utgjøre en liten del av fondets beholdning.