Term Bond

En termobligasjon er en type gjeldsinstrument som betaler periodiske rentebetalinger og forfaller på en bestemt dato, kjent som forfallsdatoen. Begrepet obligasjon brukes vanligvis i referanse til statsobligasjoner, som er utstedt av nasjonale myndigheter. Bedriftsobligasjoner er også terminobligasjoner. Termobligasjoner er en type gjeldssikkerhet, som er et finansielt instrument som representerer en gjeldsforpliktelse.

Hva er obligasjoner og fast inntekt?

En obligasjon er et gjeldspapir, der utstederen skylder innehaveren en gjeld og er forpliktet til å betale periodiske rentebetalinger (kuponger) og betale tilbake hovedstolen ved forfall. Utstederen kan være et selskap, et statlig organ eller en annen enhet.

Rentepapirer omtales ofte som «obligasjoner». Obligasjoner har vanligvis en løpetid på mer enn ett år.

Rentepapirer er gjeldsinstrumenter som har en fast rente og er utstedt av selskaper, myndigheter eller andre enheter. De vanligste typene rentepapirer er obligasjoner, som utstedes i bytte mot et lån, og preferanseaksjer, som representerer en eierandel i et selskap.

Hva er de 7 typene obligasjoner?

Det er syv typer obligasjoner: selskapsobligasjoner, statsobligasjoner, kommunale obligasjoner, byråobligasjoner, pantesikrede verdipapirer, sertifikater og verdipapirer med verdipapirer.

1. Foretaksobligasjoner er gjeldspapirer utstedt av private og offentlige selskaper. Provenyet fra salg av selskapsobligasjoner brukes til å finansiere driften av det utstedende selskapet.

2. Statsobligasjoner er gjeldspapirer utstedt av den føderale regjeringen. Inntektene fra salget av statsobligasjoner brukes til å finansiere driften til den føderale regjeringen.

3. Kommunale obligasjoner er gjeldspapirer utstedt av statlige og lokale myndigheter. Provenyet fra salg av kommunale obligasjoner brukes til å finansiere driften av den utstedende staten.

4. Byråobligasjoner er gjeldspapirer utstedt av føderale myndigheter. Inntektene fra salget av byråobligasjoner brukes til å finansiere driften av det utstedende byrået.

5. Pantelånssikrede verdipapirer er gjeldspapirer dekket av en pool av pantelån. Provenyet fra salg av pantesikrede verdipapirer brukes til å finansiere kjøp av boliglån.

6. Sertifikat er et kortsiktig gjeldspapir utstedt av selskaper. Inntektene fra salg av sertifikater brukes til å finansiere driften av det utstedende selskapet.

7. Asset-backed securities er gjeldspapirer som er støttet av en pool av eiendeler. Provenyet fra salg av verdipapirer med verdipapirer brukes til å finansiere kjøp av eiendeler.

Hva er obligasjoner på en enkel måte?

Obligasjoner er gjeldsinstrumenter som brukes av selskaper og myndigheter for å finansiere deres operasjoner. De er i hovedsak lån som er gitt av investorer til utstederen, og utstederen godtar å betale tilbake hovedstolen pluss renter over en spesifisert tidsperiode.

Det finnes mange forskjellige typer obligasjoner, men de vanligste er selskapsobligasjoner og statsobligasjoner. Bedriftsobligasjoner utstedes av selskaper for å skaffe kapital til ekspansjon eller andre formål, mens statsobligasjoner utstedes av stater for å finansiere driften.

Obligasjoner anses generelt for å være en relativt sikker investering, ettersom utsteder vanligvis er forpliktet til å betale renter selv om forretningsdriften ikke går bra. Obligasjoner kan imidlertid fortsatt tape i verdi dersom utsteder opplever økonomiske vanskeligheter, og de er også utsatt for renterisiko, som er risikoen for at rentene stiger og verdien av obligasjonen synker.

Hvorfor kalles fast inntekt?

Begrepet "fast inntekt" brukes til å beskrive investeringer som betaler en fast rente, for eksempel obligasjoner. Betalingene gjøres vanligvis med jevne mellomrom, for eksempel månedlig eller årlig.

Fordelen med å investere i rentepapirer er at investoren vet nøyaktig hvor mye inntekt de får, og når de får den. Dette gjør dem ideelle for investorer som trenger en forutsigbar og pålitelig inntektskilde.

Ulempen med å investere i rentepapirer er at investorens kapital er låst i løpet av investeringens varighet, og de kan kanskje ikke få tilgang til den hvis de trenger det. I tillegg, hvis rentene stiger, vil investoren gå glipp av muligheten til å tjene en høyere avkastning på investeringen. Er obligasjon det samme som fastrente? Nei, obligasjon og fastrente er ikke det samme. En obligasjon er et gjeldspapir, mens fastrente refererer til renten på et gjeldspapir. Renten på en obligasjon kan være fast eller variabel.