Liten minus stor (SMB)

SMB-faktoren (Small Minus Big) er en risikofaktor som fanger opp avkastningsforskjellen mellom small-cap-aksjer og large-cap-aksjer. SMB-faktoren brukes ofte som en proxy for markedsrisikopremien, da small-cap-aksjer generelt anses å være mer volatile og risikofylte enn large-cap-aksjer.

SMB-faktoren har vist seg å være en betydelig kilde til avkastning for investorer på lang sikt. Generelt har SMB-faktoren gått bedre enn markedet i perioder med markedsusikkerhet og uro.

Det finnes en rekke forskjellige måter å måle SMB-faktoren på. Den vanligste metoden er å ganske enkelt ta avkastningen til en aksjeindeks med små selskaper minus avkastningen til en aksjeindeks med store selskaper. Andre metoder inkluderer bruk av en markedsnøytral tilnærming, der avkastningen til både små og store aksjer justeres for markedsbeta. Hva er de tre faktorene i trefaktormodellen? I trefaktormodellen er de tre faktorene beta, størrelse og verdi. Beta er et mål på volatiliteten til et verdipapirs pris, størrelse er et mål på markedsverdien til et selskap, og verdi er et mål på forholdet mellom pris og inntjening.

Hva betyr Mkt RF?

Mkt RF står for markedsrisikopremie. Markedsrisikopremien er differansen mellom forventet avkastning på en aksjemarkedsindeks og risikofri rente. Risikofri rente er avkastningen på en statsobligasjon med løpetid på ett år eller mindre.

Markedsrisikopremien brukes av investorer for å bestemme hvor mye risiko de er villige til å ta når de investerer i aksjemarkedet. Jo høyere markedsrisikopremie, jo høyere er forventet avkastning på en aksjemarkedsindeks.

Markedsrisikopremien kan brukes til å beregne forventet avkastning på en aksjemarkedsindeks ved å bruke følgende formel:

Forventet avkastning = Risikofri rente + Markedsrisikopremie

Hvis f.eks. risikofri rente er 3 % og markedsrisikopremien er 5 %, forventet avkastning på børsindeksen vil være 8 %.

Hva er lite minus stort?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av konteksten det stilles i. I den mest generelle forstand vil liten minus stor ganske enkelt bety forskjellen i størrelse mellom to objekter. Men hvis dette spørsmålet stilles i en økonomisk sammenheng, kan det ha en rekke forskjellige betydninger.

For eksempel kan liten minus stor referere til forskjellen i markedsverdi mellom to selskaper. Markedsverdi er et mål på et selskaps størrelse, og beregnes ved å multiplisere gjeldende aksjekurs med antall utestående aksjer. Så hvis selskap A har en markedsverdi på 100 millioner dollar og selskap B har en markedsverdi på 500 millioner dollar, vil forskjellen mellom de to (liten minus stor) være 400 millioner dollar.

En annen måte dette spørsmålet kan tolkes på i en finansiell sammenheng er med hensyn til investeringer. Liten minus stor kan referere til forskjellen i avkastning mellom en small-cap-aksje og en large-cap-aksje. Small-cap-aksjer er aksjer i mindre selskaper med en markedsverdi på 2 milliarder dollar eller mindre. Large-cap-aksjer er aksjer i større selskaper med en markedsverdi på 10 milliarder dollar eller mer. Avkastning er fortjenesten som en investor tjener på investeringen sin. Så hvis en investor kjøper en liten aksje for $100 og den går opp til $105, vil avkastningen være $5, eller 5%. Hvis de kjøpte en storkapitalaksje for $100 og den går opp til $110, vil avkastningen også være $5, eller 5%. Imidlertid vil småselskapsaksjen ha en høyere prosentvis avkastning (5 % vs. 4,5 %), så den lille minus store i dette tilfellet vil være 0,5 %.

Kort sagt, svaret på spørsmålet "Hva er lite minus stort?" kan variere avhengig av konteksten det blir spurt i.

Hva er Fama ratio? Fama-forholdet er et mål på den risikojusterte ytelsen til et verdipapir eller en portefølje. Den beregnes ved å dele meravkastningen til verdipapiret eller porteføljen med standardavviket til avkastningen. Jo høyere Fama-forholdet er, desto bedre er risikojustert ytelse for verdipapiret eller porteføljen.

Hva er forskjellen mellom SMB og SMB?

Hovedforskjellen mellom SMB og SMB er at SMB er fokusert på små bedrifter mens SMB er fokusert på mellomstore og større bedrifter. SMB er vanligvis definert som virksomheter med mindre enn 100 ansatte, mens SMB er virksomheter med mer enn 100 ansatte.

SMB er vanligvis definert som virksomheter med mindre enn 100 ansatte, mens SMB er virksomheter med mer enn 100 ansatte.