Dow Jones Råvareindeks (DJCI)

Dow Jones Commodity Index (DJCI) sporer en kurv av råvareterminkontrakter, valgt for å gi en bred representasjon av råvaremarkedene. Indeksen beregnes ved å bruke et prisvektet gjennomsnitt av terminkontraktene på de underliggende råvarene, med hver vares vekt i indeksen basert på dens andel av den totale verdien av kontraktene.

DJCI er et mye brukt referanseindeks for råvareinvesteringer, og brukes ofte som et mål på den generelle ytelsen til råvaremarkedene. Indeksen brukes også som et verktøy for å sikre seg mot inflasjon og annen makroøkonomisk risiko.

Hva er råvarer og futures som er oppført i Dow Jones?

Råvarer er varer som omsettes i markedet og brukes som innsatsfaktorer i produksjonen av andre varer eller tjenester. Futures er kontrakter for å kjøpe eller selge en vare til en spesifisert pris og dato i fremtiden.

Dow Jones Commodity Index (DJCI) er en kurv av råvareterminkontrakter som handles på amerikanske børser. Indeksen inkluderer kontrakter for energi, metaller og landbruksvarer.

Hva er teknisk analyse i råvaremarkedet?

Teknisk analyse er studiet av tidligere prismønstre for å identifisere trender og forutsi fremtidige priser. Det er et verktøy som handelsmenn bruker for å ta beslutninger om når de skal kjøpe og selge varer.

Det er mange forskjellige teknikker som handelsmenn kan bruke for teknisk analyse. Noen vanlige teknikker inkluderer bruk av støtte- og motstandsnivåer, trendlinjer og lysestakediagrammønstre.

Hvilken aktivaklasse er råvarer?

Råvarer er en bred aktivaklasse som inkluderer naturressurser som landbruksprodukter, mineraler og energi.

Råvarer er ofte kategorisert i tre hovedunderklasser: landbruk, metaller og energi.

Landbruksvarer inkluderer avlinger som hvete, mais og soyabønner, samt husdyr som storfe og svinekjøtt.

Metallvarer inkluderer edle metaller som gull og sølv, samt industrielle metaller som jernmalm og kobber.

Energivarer inkluderer råolje, naturgass og kull.

Investorer kan få eksponering mot råvarer gjennom en rekke kjøretøyer, inkludert futureskontrakter, børshandlede fond (ETF) og verdipapirfond.

Finnes det et råvareindeksfond?

Ja, det finnes råvareindeksfond. Disse fondene investerer i en varekurv, vanligvis gjennom terminkontrakter, og har som mål å spore ytelsen til en spesifikk råvareindeks. Noen av de mest populære råvareindeksfondene sporer Bloomberg Commodity Index eller S&P GSCI Commodity Index. Er råvarer en god investering i 2022? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert de globale økonomiske forholdene på det tidspunktet og den spesifikke varen det gjelder. Noen analytikere mener imidlertid at råvarer kan være en god investering i 2022, da de kan tilby en sikring mot inflasjon og en måte å diversifisere en portefølje.