Leaseback (eller Sale-Leaseback): Definisjon, fordeler og eksempler

Leaseback (eller Sale-Leaseback): Definisjon og fordeler

Leaseback (eller sale-leaseback) er en type eiendomstransaksjon der eieren av en eiendom selger den til en investor og leier den tilbake fra investoren. Denne typen transaksjoner kan gi mange fordeler, inkludert:

- Evnen til å frigjøre kapital til andre investeringer
- Potensialet for å redusere skatteplikten
- Muligheten til å fortsette å bruke eiendommen

Hvordan er en sale leaseback behandlet skattemessig?

En sale leaseback er en type finansiering der et selskap selger en eiendel og leier den tilbake fra kjøperen. Leiebetalingene er typisk strukturert slik at selskapet kan trekke dem fra som en driftskostnad, noe som reduserer kostnaden etter skatt ved finansieringen.

Det er to hovedtyper av sale leasebacks: de som behandles som ekte leieavtaler for skatteformål, og de som behandles som lån. Ekte leieavtaler er mer vanlige, og de brukes vanligvis til å finansiere utstyr eller eiendom. Lån brukes vanligvis til å finansiere varelager.

Ekte leieavtaler behandles som finansiering utenfor balansen, noe som betyr at den utleide eiendelen ikke vises på selskapets balanse. Leiebetalingene behandles som en driftskostnad, noe som reduserer selskapets skattepliktige inntekt.

Lån behandles som balanseført finansiering, det vil si at den utleide eiendelen fremkommer på selskapets balanse som en gjeld. Leiebetalingene behandles som rentekostnader, noe som reduserer selskapets skattepliktige inntekt.

Hva er en leaseback for bedriftssalg?

En bedriftssalg tilbakeleie er en type bedriftsgjeldsfinansiering der et selskap selger en eiendel og deretter leier den tilbake fra kjøperen. Salgsprovenyet brukes til å betale ned gjeld eller finansiere andre bedriftsaktiviteter. Leiebetalingene er vanligvis strukturert som en livrente, noe som betyr at de er faste og jevne over leieperioden.

Corporate sale leaseback kan være et attraktivt finansieringsalternativ for bedrifter fordi de kan frigjøre kapital som er bundet i eiendeler, og leiebetalingene kan være fradragsberettiget. Imidlertid kan de også være dyre og er kanskje ikke det beste alternativet for alle selskap.

Hva er en sale and leaseback IFRS 16?

Et salg og tilbakeleie i henhold til IFRS 16 er en ordning der en enhet selger en eiendel og deretter leier den tilbake fra kjøperen. Leietaker fortsetter å balanseføre eiendelen og registrerer leiebetalinger som driftskostnader.

Det er en rekke grunner til at en enhet kan inngå en sale and leaseback-ordning. For eksempel kan en enhet trenge å skaffe kontanter raskt, og/eller de vil kanskje fjerne risikoen og fordelene forbundet med å eie en eiendel.

Generelt sett vil en sale and leaseback-ordning ha en positiv innvirkning på en enhets kontantstrøm ettersom de vil motta et engangsbeløp med kontanter på forhånd. Det er imidlertid viktig å merke seg at leiebetalingene fortsatt må gjøres, og disse vil påvirke enhetens operasjonelle kontantstrøm.

Det er en rekke andre hensyn som må tas i betraktning når man inngår en sale and leaseback-ordning, slik som vilkårene for leieavtalen, verdien av eiendelen og innvirkningen på enhetens regnskapsføring.

Er sale and leaseback intern eller ekstern? Svaret på dette spørsmålet avhenger av hvordan sale and leaseback er strukturert. Dersom salget er strukturert slik at eierskapet til eiendelen overføres til leasingselskapet, vil salget and leaseback anses som en ekstern finansieringsmetode. Imidlertid, hvis eierskapet til eiendelen forblir hos det opprinnelige selskapet, vil salget og tilbakeleiingen anses som en intern finansieringsmetode.

Hvilket av følgende skjer i en sale-leaseback-transaksjon?

1. Eier selger eiendommen til leietaker.
2. Leietaker leier eiendommen tilbake til eier.
3. Leietaker foretar periodiske innbetalinger til eier.
4. Eier er ansvarlig for vedlikehold av eiendommen.

Alt det ovennevnte skjer i en sale leaseback-transaksjon.