Syntetisk leieavtale

En syntetisk leieavtale er en type leiefinansieringsordning der leietaker godtar å foreta alle leiebetalinger til en tredjepartsutlåner, som igjen betaler utleieren. Leietaker har også opsjon til å kjøpe den leide eiendelen ved slutten av leieperioden.

Den viktigste fordelen med en syntetisk leieavtale er at den tillater leietaker å holde den leide eiendelen utenfor balansen, noe som kan være fordelaktig fra et finansiell rapporteringsperspektiv. I tillegg kan syntetiske leieavtaler gi skattefordeler for leietaker.

Hva er en leiekontrakt regnskapsmessig? En leieavtale er en avtale mellom en utleier (eieren av eiendommen) og en leietaker (brukeren av eiendommen) der leietaker samtykker i å betale utleier et spesifisert beløp (leien) i bytte for bruk av eiendom for en bestemt periode (leieperioden). Leieavtalen kan være for et utstyr, et kjøretøy, et kontorlokale eller annen type eiendom.

Hvordan registreres operasjonell leasing?

Operasjonelle leieavtaler er balanseført som en eiendel og som en forpliktelse i resultatregnskapet. Eiendelen er de fremtidige leiebetalingene som leietaker er forpliktet til å gjøre, og forpliktelsen er nåverdien av disse fremtidige betalingene. Eiendelen bokføres vanligvis til virkelig verdi, og forpliktelsen bokføres til nåverdi.

Hva er de vanlige typene leieavtaler?

De to vanligste typene leieavtaler er operasjonelle leieavtaler og kapitalleie.

Operasjonelle leieavtaler brukes vanligvis for utstyr, kjøretøy og annen eiendom med kortere levetid. Leietaker betaler for bruken av eiendelen over leieperioden, hvoretter eiendelen returneres til utleier.

Kapitalleasing brukes vanligvis for eiendom og andre langsiktige eiendeler. Leietaker betaler for bruken av eiendelen over leieperioden, hvoretter eiendelen blir leietakers eiendom. Hva er begrepet i operasjonell lease? En operasjonell leieavtale er en leieavtale mellom en leietaker og en utleier for bruk av en eiendel, hvor leietaker samtykker i å betale leie til utleier for bruk av eiendelen over leieperioden. Eiendelen er vanligvis et utstyr eller et kjøretøy. Hva er de to typene leasing? Det er to typer leasing: finansiell leasing og operasjonell leasing. Finansiell leasing er en type leasing der leietaker (den som leier eiendelen) finansierer hele kostnaden for eiendelen. Eiendelen eies da av leietaker ved utløpet av leieperioden. Operasjonell leasing er en type leasing der leietaker kun betaler for bruken av eiendelen i løpet av leieperioden; eiendelen eies ikke av leietaker ved utløpet av leieperioden.