Langsiktig gjennomsnittlig totalkostnad (LRATC) Definisjon

Definisjonen av langsiktig gjennomsnittlig totalkostnad (LRATC) er den gjennomsnittlige kostnaden påløpt av et firma over en tidsperiode, vanligvis tatt for å være uendelig. LRATC beregnes ved å dele den totale kostnaden med mengden produksjon. LRATC gir et øyeblikksbilde av et firmas gjennomsnittlige kostnader over lang sikt og er en nyttig beregning for sammenligningsformål.

Hvorfor er den langsiktige gjennomsnittlige kostnaden U-formet?

Den langsiktige gjennomsnittlige kostnadskurven er U-formet på grunn av stordriftsfordelene og stordriftsfordelene. Stordriftsfordelene refererer til kostnadsfordelene som et firma opplever når det øker i størrelse. Stordriftsfordelene refererer til kostnadsulempene som et firma opplever når det øker i størrelse.

Stordriftsfordelene oppstår ved at et større firma kan spre sine faste kostnader over en større produksjon, noe som resulterer i en lavere gjennomsnittlig kostnad per enhet. Stordriftsfordelene oppstår fra det faktum at et større firma kan oppleve avtagende skalaavkastning, noe som betyr at marginalkostnadene ved produksjonen begynner å øke etter hvert som bedriften blir større.

Stordriftsfordelene kan betraktes som "venstre side" av den U-formede kurven, mens stordriftsfordelene kan betraktes som "høyre side" av kurven. Punktet der de to sidene møtes er minimumseffektiv skala, eller punktet der firmaet produserer til lavest gjennomsnittlig kostnad per enhet.

Hva er forskjellen mellom totalkostnad og variabel kostnad på lang sikt?

På lang sikt er totalkostnaden fast og kun variable kostnader endres. Dette er fordi på lang sikt er alle innganger variable, så det eneste som endrer seg er mengden input som brukes. Dette betyr at det eneste som påvirker kostnadene i det lange løp er prisen på innsatsvarene.

Hvordan beregner du langsiktig totalkostnad?

For å beregne langsiktig totalkostnad, må man først beregne den langsiktige gjennomsnittskostnaden (LRAC). Dette kan gjøres ved å ta den totale kostnaden i det lange løp og dele den på mengden produsert produksjon. Den langsiktige totale kostnaden er da LRAC multiplisert med mengden produsert produksjon. Hva forteller gjennomsnittlig totalkostnad oss? Gjennomsnittlig totalkostnad forteller oss den gjennomsnittlige kostnaden ved å produsere en vare eller tjeneste. Denne informasjonen er nyttig for å ta beslutninger om hvordan man produserer en vare eller tjeneste på en mest mulig effektiv måte. Gjennomsnittlig totalkostnad kan også brukes til å sammenligne effektiviteten til ulike produksjonsmetoder.

Hva er Long Run-eksemplet?

På lang sikt er alle produksjonsfaktorer variable. Dette betyr at bedrifter kan gå inn og ut av markedet, og at det er perfekt konkurranse. I det lange løp kan bedrifter justere prisene for å reflektere endringer i kostnader, og det er ingen eksternaliteter.

Et eksempel på en langsiktig situasjon vil være en ny teknologi som kommer ut og endrer produksjonsprosessen fullstendig. I det lange løp vil alle bedrifter måtte ta i bruk den nye teknologien eller gå konkurs. Dette vil føre til endringer i priser og produksjon i markedet.