Betydning, formel og eksempler på marginalkostnad

Marginalkostnad: Betydning, formel og eksempler.

Hva er marginalkostnadsnytteanalyse?

Marginal cost benefit analyse (MCBA) er et verktøy som brukes av økonomer for å analysere kostnadene og fordelene ved et foreslått prosjekt. MCBA kan brukes til å sammenligne ulike prosjekter, eller velge den mest effektive måten å nå et gitt mål på. MCBA er basert på konseptet marginalkostnad, som er kostnaden ved å produsere en ekstra enhet av en vare eller tjeneste. Fordelene med et prosjekt måles vanligvis i form av antall personer som vil bli hjulpet av prosjektet.

MCBA er et kraftig verktøy, men det har noen begrensninger. En begrensning er at MCBA kun vurderer kostnadene og fordelene ved et prosjekt på marginen, noe som betyr at den ikke vurderer den totale kostnaden eller fordelen ved prosjektet. For eksempel, hvis et prosjekt vil koste $100 000 og vil komme 10 personer til gode, vil MCBA vise at prosjektet er en god investering. Men hvis prosjektet vil koste 1 million dollar og vil komme 100 mennesker til gode, vil MCBA vise at prosjektet ikke er en god investering. Dette er fordi MCBA bare vurderer den marginale kostnaden og fordelen ved prosjektet, ikke den totale kostnaden eller fordelen.

En annen begrensning ved MCBA er at den kun vurderer kvantifiserbare fordeler og kostnader. Dette betyr at den ikke tar hensyn til ikke-kvantifiserbare fordeler og kostnader, som for eksempel påvirkningen av et prosjekt på miljøet eller på folks livskvalitet.

Til tross for sine begrensninger, er MCBA et nyttig verktøy for økonomer og beslutningstakere. Den kan brukes til å sammenligne ulike prosjekter og velge den mest effektive måten å nå et gitt mål på.

Hva er et eksempel på marginalinntekter?

Marginalinntekt er økningen i den totale inntekten som er et resultat av å selge en ekstra enhet av en vare eller tjeneste. Det er med andre ord inntektene et selskap får ved å selge en ekstra enhet av et produkt. For eksempel, hvis et selskap selger 100 widgets for $10 hver, er selskapets totale inntekter $1000. Hvis selskapet selger 101 widgets for $10 hver, er selskapets totale inntekter $1010. Den marginale inntekten fra å selge den 101. widgeten er $10.

Det er noen forskjellige måter å beregne marginalinntekter på. Den vanligste måten er å ta endringen i totale inntekter og dele den på endringen i antall solgte enheter. I eksemplet ovenfor vil selskapets marginale inntekter være $10 (endringen i totalinntekt) delt på 1 (endringen i antall solgte enheter). Dette gir en marginal inntekt på $10 per widget.

En annen måte å beregne marginale inntekter på er å ta prisen på varen eller tjenesten og trekke fra marginalkostnaden for varen eller tjenesten. Marginalkostnaden er kostnaden ved å produsere en ekstra enhet av en vare eller tjeneste. I eksemplet ovenfor vil selskapets marginale inntekter være $10 (prisen på widgeten) minus $5 (grensekostnaden for widgeten). Dette gir en marginal inntekt på $5 per widget.

Konseptet med marginale inntekter er viktig for bedrifter fordi det hjelper dem å forstå hvor mye inntekter de kan generere ved å selge flere enheter av en vare eller tjeneste. Ved å forstå marginale inntekter kan bedrifter ta beslutninger om hvordan de skal prise produktene og hvor mange enheter de skal produsere.

Hva er et sant utsagn om marginalkostnad? Den marginale produksjonskostnaden er mengden penger som et selskap må bruke for å produsere en ekstra enhet av et produkt. Denne kostnaden inkluderer alle utgifter knyttet til produksjonsprosessen, for eksempel materialer, arbeid og overhead. For å beregne marginalkostnad, må en bedrift først bestemme sine totale produksjonskostnader.

Hva er formelen for marginalkostnad?

Den marginale kostnaden for en vare eller tjeneste er endringen i totalkostnad som er et resultat av en endring i produksjon på én enhet. Med andre ord er det kostnaden ved å produsere en ekstra enhet av en vare eller tjeneste.

Grensekostnadsformelen er som følger:

MC = ΔTC/ΔQ

hvor MC er marginalkostnad, ΔTC er endringen i totalkostnad, og ΔQ er endringen i produksjon.

For å beregne marginalkostnad, må vi kjenne den totale kostnaden og produksjonen til en vare eller tjeneste. Totalkostnad er summen av alle kostnadene som påløper for å produsere en vare eller tjeneste, inkludert faste kostnader og variable kostnader. Output er mengden av en vare eller tjeneste som produseres.

Når vi har disse verdiene, kan vi koble dem inn i marginalkostnadsformelen for å beregne marginalkostnaden.

Hva er formelen for marginalanalyse?

Marginalanalyseformelen er et verktøy som brukes av finansanalytikere for å bestemme virkningen av endringer i forretningsaktivitet på lønnsomheten. Formelen brukes til å beregne den marginale endringen i inntekt eller kostnad knyttet til en enhetsendring i forretningsaktivitet. Denne informasjonen kan brukes til å ta beslutninger om hvordan ressurser skal allokeres for å maksimere lønnsomheten.