Hva er en materiell eiendel?

En materiell eiendel er en eiendel med en fysisk form. Varige driftsmidler omfatter både bygninger og utstyr. Hovedforskjellen mellom en materiell eiendel og en immateriell eiendel er at en materiell eiendel kan berøres, mens en immateriell eiendel ikke kan.

Materielle eiendeler er viktige fordi de kan brukes til å generere inntekter og fortjeneste. En fabrikk kan for eksempel brukes til å produsere varer som kan selges med fortjeneste. Et kontorbygg kan leies ut for å generere inntekter. Og land kan selges eller leies ut med fortjeneste.

Men materielle eiendeler kan også være en forpliktelse. For eksempel kan en fabrikk produsere forurensning som skader miljøet. Et kontorbygg kan være et ansvar hvis det ikke er forsvarlig vedlikeholdt og begynner å falle fra hverandre. Og land kan være et ansvar hvis det ikke er riktig regulert eller hvis det er miljøproblemer.

Samlet sett er materielle eiendeler viktige fordi de kan være en kilde til inntekter og fortjeneste, men de kan også være en forpliktelse. Det er viktig å nøye vurdere alle aspekter ved en materiell eiendel før du bestemmer deg for å kjøpe eller investere i en.

Hva er materielle langsiktige eiendeler?

Varige langsiktige eiendeler er eiendeler som er fysiske og har en utnyttbar levetid på mer enn ett år. Disse eiendelene er også kjent som anleggsmidler eller eiendom, anlegg og utstyr. Eksempler på materielle langsiktige eiendeler inkluderer bygninger, land, maskiner og kjøretøy.

Hva er forskjellen mellom en finansiell eiendel og en materiell eiendel?

En finansiell eiendel er en eiendel hvis verdi kommer fra en kontraktsfestet rett til å motta kontanter eller en annen finansiell eiendel fra en annen enhet. Eksempler på finansielle eiendeler inkluderer aksjer, obligasjoner og bankinnskudd. En materiell eiendel er en eiendel med en fysisk form, for eksempel land, bygninger eller maskiner.

Hvilken av følgende kontoer vil ikke bli ansett som en materiell eiendel?

I følge International Accounting Standards Board er immaterielle eiendeler "identifiserbare, ikke-monetære eiendeler uten fysisk substans". Følgende kontoer vil derfor ikke bli betraktet som immaterielle eiendeler:

-Kundefordringer
-Beholdning
-Forskuddsbetalte utgifter
-Eiendom, anlegg og utstyr Hvilken av følgende er ikke en materiell eiendel på en selskapets balanse? Svaret er «immaterielle eiendeler». Immaterielle eiendeler er ikke fysiske eiendeler, og er derfor ikke inkludert i et selskaps balanse. Er avskrivninger en materiell eiendel? Avskrivninger er ikke en materiell eiendel.