Kontanter og kontantekvivalenter (CCE) Definisjon: Typer og eksempler

Hva er kontanter og kontantekvivalenter?

kontanter og kontantekvivalenter er eiendeler som lett kan konverteres til kontanter. Vanlige eksempler inkluderer kontanter på hånden, sjekk- og sparekontoer, kortsiktige investeringer og pengemarkedsinstrumenter.

Hva er CCE i finans?

CCE, eller kostnad for sysselsatt kapital, er en finansiell beregning som brukes til å måle effektiviteten til et selskaps investeringsbeslutninger. Beregningen beregnes ved å dele selskapets totale sysselsatte kapital med dets totale egenkapital.

Formelen for å beregne CCE er som følger:

CCE = Total Sysselsatt kapital / Total Aksjonærkapital

CCE brukes til å måle effektiviteten til et selskaps investeringsbeslutninger fordi det viser hvor mye kapital som blir brukt brukes til å generere egenkapital. Et høyt CCE-forhold indikerer at et selskap bruker en stor mengde kapital for å generere egenkapital, mens et lavt CCE-forhold indikerer at et selskap bruker en liten mengde kapital for å generere egenkapital.

CC&E er et forholdstall som kan brukes til å evaluere et selskaps økonomiske helse og investeringseffektivitet. Et høyere forhold indikerer at et selskap bruker mer av kapitalen sin til å generere egenkapital, noe som kan være et tegn på økonomisk helse og effektivitet. Er debitorer kontantekvivalenter? Nei, debitorer er ikke kontantekvivalenter. Debitorer er beløp kundene skylder selskapet for varer eller tjenester som er levert. Disse beløpene forventes å være mottatt innen ett år.

Hva menes med kontantekvivalenter?

Kontantekvivalenter er kortsiktige, svært likvide investeringer som lett kan konverteres til kjente kontantbeløp og som er utsatt for en ubetydelig risiko for verdiendringer.

For å bli klassifisert som en kontantekvivalent må en investering oppfylle alle følgende kriterier:

1) Det må være en kortsiktig investering, med en forfallsdato på tre måneder eller mindre;

2) Det må være svært likvide, noe som betyr at det enkelt kan konverteres til kontanter;

3) Det må være utsatt for en ubetydelig risiko for verdiendringer; og

4) Den må være denominert i samme valuta som enhetens funksjonelle valuta.

Vanlige eksempler på kontantekvivalenter inkluderer pengemarkedsfond, sertifikater og statskasseveksler. Hvor mange typer kontoer finnes det? Det finnes flere ulike typer regnskap innen regnskap, som kan klassifiseres ut fra flere ulike kriterier. For eksempel kan kontoer klassifiseres basert på deres formål, for eksempel aktivakontoer, gjeldskontoer, egenkapitalkontoer, inntektskontoer og utgiftskontoer. Kontoer kan også klassifiseres basert på deres struktur, for eksempel reelle kontoer og nominelle kontoer.

Hva er kontantstrømformelen?

Kontantstrømformelen er:

Kontantstrøm = Nettoinntekt + (Avskrivning og amortisering) – (Endring i arbeidskapital)

Nettoinntekt beregnes ved å ta et selskaps totale inntekter og trekke fra alle dets utgifter, inkludert kostnaden for solgte varer, driftskostnader, rentekostnader og skatter.

Avskrivning og amortisering er ikke-kontante utgifter som trekkes fra et selskaps rapporterte inntjening for å beregne kontantstrømmen fra driften.

Endring i arbeidskapital er nettoendringen i et selskaps kortsiktige eiendeler og gjeld.